ภาคผนวก ๖

ทหารเอก ๑๐ ตนของพระสมุทรโฆษ (หน้า ๑๐๓)

(๑) ศัสดราชิต

(๒) ฤทธาทิตย (รุทราทิตย์)

(๓) ศรจักร

(๔) รณมุข

(๕) ภิมเสล (ภีมเสน?)

(๖) ทศรณ

(๗) พรรธสงคราม?

(๘) พิพรรธพิรีย?

(๙) พิเรนทร

(๑๐) รณสิงห์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ