ภาคผนวก ๔

๑๐ กษัตริย์เข้าแข่งขันยกโลหธนู ในงานสยุมพร นางพินทุมดี ณ กรุงรมยนคร (หน้า ๙๓)

(๑) มถุรราช ขี่รถเทียมม้า ถือโตมร
(๒) เกาศึกราช ขี่รถเทียมมกร ถือธนู (ศร)
(๓) เทพนิกรร ขี่รถเทียมเสือ ถือเกาทัณฑ์
(๔) มัทราช ขี่รถเทียมนาค ถือตาว (ดาบ)
(๕) เทพพิชัย ขี่รถเทียมอูฐ ถือคทา
(๖) พิทยุต ขี่รถเทียมคชสีห์ ถือพระขรรค์
(๗) มคธราช ขี่รถเทียมโต ถือธนู
(๘) จิตตรัตน์ (จิตตรถ?) ขี่รถเทียมสีห์ ถือวัชระ
(๙) จิตตเสน ขี่รถเทียมจามรี ถือกระบอง (คทา)
(๑๐) ชุมภาสูร ขี่รถเทียมฬา ถือหอก
(๑๑) นิกุมภ์ ขี่รถเทียมเสือ ถือฆ้อน

หมายเหตุ ในคำฉันท์ว่า “ท้าวสิบตน” หรือ “สมเด็จท้าวทั้งสิบองค์” แต่ในที่นี้พรรณนาเกินไป ๑ ตน หรือ ๑ องค์ อาจเป็นหมายเลข ๓

๑๐ กษัตริย์นี้มีกล่าวถึงอีกในหน้า ๑๐๗

(๑) มถุราช รถ + ม้า ถือโตมร
(๒) เกาศึกราช รถ + มกร ถือศร
(๓) กรุงพิชัย รถ + อูฐ ถือคทา
(๔) พิทยุต รถ + คช (สีห์) ถือขรรค์
(๕) มัทราช ? รถ + ภุชเคนทร์ (นาค) ถือจักร
(๖) มคธราช รถ + โต ถือธนู
(๗) จิตตรถ รถ + ราชสีห์ ถือเพชระ
(๘) จิตตเสน รถ + จมรี ถือกระบอง
(๙) ชุมภาสูร รถ + ฬา ถือศักดิ์ (หอก?)
(๑๐) กุมภ รถ + เสือ ถือฆ้อน

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ