ภาคผนวก ๓

ช้างมงคล (หน้า ๔๖)

อัษฎมงคศรี ระบุไว้แต่สามตระกูล คือ ๑. ชมลพ ๒. โคบุตร ๓. สีหชงฆา ตำราลักษณะช้างว่า

๑. ชมลบ อยู่ในพวกอัฐคช
๒. สีหชงฆ อยู่ในพวกอัฐคชาธารหรืออัฐคช
๓. โคบุตร อยู่ในพวกอัฐคช

สามตระกูลนี้ จัดไว้ในพวกช้างศุภลักษณ์

(ดูตำราลักษณะช้างคำโคลง, คำฉันท์ และตำรานารายณ์ประทมสินธุ)

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ