คำนำ

มหาเสวกโท พระยาเสถียรสุรประเพณี มาแจ้งความยังหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร ว่าในงารศพ รองหัวหมื่น พระยาเบญจางควรอาสน์ (ผาด ผาติเสน) ต.จ.ว,, จ.ช., จ.ม., ว.ป.ร.๔., ร.จ.พ., ปลัดกรมคลังวรอาสน์ กรมมหาดเล็ก เจ้าภาพมีความประสงค์จะพิมพ์หนังสือเปนของแจกในวันพระราชทานเพลิงศพสักเรื่อง ๑ และอยากจะใครได้เรื่องให้เนื่องด้วยราชประเพณีโบราณ ข้าพเจ้าเลือกเรื่องหนังสือ นึกได้ถึงสำเนาหมายรับสั่งของโบราณ ซึ่งเก็บหามารวบรวมไว้ในหอพระสมุด ฯ มีอยู่ตั้งแต่หมายรับสั่งในรัชกาลที่ ๑ ตลอดลงมาจนรัชกาลที่ ๕ หมายรับสั่งครั้งรัชกาลที่ ๑ ที่ ๒ เปนของเก่าแก่หาฉบับได้น้อย รวมได้ด้วยกันแต่ ๑๓ ฉบับ เปนเรื่องงารพระราชพิธีโสกันต์บ้าง เรื่องอื่นบ้าง ได้รวมพิมพ์ในสมุดเล่มนี้ นับในหมวดหนังสือลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๑๗ ให้เจ้าภาพงารศพพระยาเบญจางควรอาสน์ พิมพ์แจกตามประสงค์ หวังใจว่าท่านผู้ที่ได้รับไป ซึ่งเข้าใจว่าจะเปนข้าราชการในกระทรวงวังโดยมาก คงจะพอใจอ่านและพอใจที่จะได้ความรู้เรื่องโบราณ ซึ่งปรากฎอยู่ในหมายรับสั่งที่พิมพ์ในสมุดเล่มนี้

กรรมการหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร ขออนุโมทนากุศลบุญราศีทักษิณานุปทาน ซึ่งมหาเสวกโท พระยาเสถียรสุรประเพณี ได้จัดการปลงศพ พระยาเบญจางควรอาสน์ ผู้เปนสหาย ด้วยมิตตสังคหกิจ กับทั้งได้พิมพ์หนังสือเรื่องนี้ให้แพร่หลาย หวังใจว่าท่านที่ได้รับหนังสือนี้ไป คงจะพอใจแลอนุโมทนาด้วยทั่วกัน

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ สภานายก

หอพระสมุดวชิรญาณ

วันที่ ๗ สิงหาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๘

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ