ที่ ๒๔

พระราชหัถในไปรษณียบัตร์

ขอให้ส่วนบุญ ได้ไปเฝ้าโปป๑๙๖แล้ว ดูดีใจต้อนรับดีนัก เกือบจะกอดแลพยุงให้นั่งเก้าอี้ เวลากลับออกมาส่งถึงนอกห้อง ไม่จ๋ามจิบ๑๙๗เลย ๘๖ เต็ม เจรจาเพราะนัก คนยังมีสรัทธามาก ผู้ดีเปนเจ้าพนักงานแลทหารทั้งวัง ไม่มีเวลาเขียนหนังสือ

(พระปรมาภิไธย) จ.ป.ร.

  1. ๑๙๖. โป๊ปนี้ มีพระนามเดิมว่า โจอาคีโน เปจจิ ชาตะ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๓๕๒ ได้เลือกขึ้นเปนโป๊ป ทรงนามว่า ลิโอที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๒๐ มฤ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๖ ชนมายุ ๙๔

  2. ๑๙๗. คำว่า จ๋ามจิบ นี้มีเหตุมาแต่พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๒ พระองค์เจ้าแม้นเขียน ทรงเล่าว่าชีพจรของพระองค์เจ้ากนิษฐน้อยนารีช้านับได้จ๋ามจิบ คือสามสิบเท่านั้น เจ้านายเปนอันมากเห็นว่า ท่านทรงพระชรามากนัก แท้จริงเมื่อสิ้นพระชนม์ก็มีพระชนมายุยาวนานยิ่งกว่าพระราชวงศานุวงศ์แต่ก่อน ๆ มาถึง ๙๐ ปีกับมีเศษอีกเกือบกึ่งปี จึงคิดเห็นว่า ท่านจะทรงหลงไปก็ได้ เพราะฉนั้นเมื่อจะกล่าวคำที่มีความหมายว่าหลงไหลแล้ว ก็ใช้คำว่า จ๋ามจิบ ฤๅ จ๋าม ให้สั้นเข้าก็ได้

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ