เดือน ๖ จุลศักราช ๑๒๕๐

วันที่รัชกาล ๗๐๙๒ วัน ๔ ๖ ค่ำ ปีชวดยังเปนนพ๒๐ศก ๑๒๔๙

(๑๑ เมษายน ๒๔๓๑)

วันนี้เปนวันมหาสงกรานต เวลาเช้าเลี้ยงพระสงฆที่สวดมนตวัดเทพศิรินทราวาศในการฉลองพระเจดียทราย ไม่ได้เสด็จพระราชดำเนิน

เวลาค่ำมีสวดพระพุทธมนตบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาตามธรรมเนียมเดิม พระสงฆที่สวดมนตนั้น พระราชาคณะผู้ใหญ่ผู้น้อยที่จะสรงน้ำและถานาที่แทนพระราชาคณะผู้อาพาธ ๖๐ รูป สวดมุรธาภิเศกที่พระที่นั่งอาภรณภิโมกข ๘ รูป พระเจ้าอยู่หัวไม่ได้เสดจออก

วันที่รัชกาล ๗๐๙๓ วัน ๕ ๖ ค่ำ ปีชวดยังเปนนพ๒๐ศก ๑๒๔๙

(๑๒ เมษายน ๒๔๓๑)

เวลาเช้าโปรดให้สมเดจพระบรมโอรสาธิราช เสดจออกทรงประเคนพระสงฆที่สวดมนตเมื่อคืนนี้ ๖๐ รูป แล้วโปรดให้นิมนตพระสงฆที่ฉันคือกรมหมื่นวชิรญาณ พระองค์เจ้าพระหม่อมเจ้าพระราชาคณะผู้ใหญ่ผู้น้อย แลถานาที่มาแทนพระราชาคณะผู้อาพาธเข้าไปในพระที่นั่งชั้นต่ำ ทรงประเคนไตรแพรพัดขนนกแก่พระราชาคณะทั้งปวงแล้วทรงประเคนไตรแพรขวดน้ำหอมแก่ถานานุกรมที่มาแทนผู้ชราอาพาธ ถานานุกรมกลับออกมาแต่พระราชาคณะไปสรงน้ำพุที่เขา พระเจ้าอยู่หัวเสดจไปประทับที่สรงน้ำพระด้วย แล้วพระสงฆครองไตรที่รับใหม่ขึ้นไปบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระเจ้าอยู่หัวเสดจออกที่นั้น ทรงประเคนเข้าแช่ พระสงฆรับพระราชทานฉันแล้วถวายอนุโมทนาอติเรกถวายพระพรลาแล้วเสดจขึ้น

เวลาค่ำมีสวดมนตบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เปนการฉลองพระทรายบันดาศักดิ พระสงฆที่สวดมนต ๔๑ รูป แลมีสวดมุรธาภิเศกที่พระที่นั่งอาภรณภิโมกขเหมือนเวลาวานนี้

วันที่รัชกาล ๗๐๙๔ วัน ๖ ๖ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิ๒๑ศก ๑๒๕๐

(๑๓ เมษายน ๒๔๓๑)

วันนี้เปนวันเถลิงศก ปีชวดสัมฤทธิ์๒๑ศก ๑๒๕๐ เวลาเช้า ๔ โมงเสศ พระเจ้าอยู่หัวเสดจออกทรงประเคนพระสงฆรับพระราชทานฉันเช้าแล้ว ภอได้พระฤกษพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเข้าสู่พระแท่นสรงมุรธาภิเศกสนาน ที่ศาลาข้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตามโบราณประเพณี แล้วเสดจขึ้นทรงสรงน้ำพระบรมอัษฐิพระอัษฐิ ซึ่งเจ้าพนักงานเชิญมาไว้ในพระฉาก แล้วเสดจออกทรงประเคน พระสงฆรับพระราชทานฉันเข้าแช่ เจ้าพนักงานเชิญพระบรมอัษฐิพระอัษฐิประดิษฐานบนพระที่นั่งเสวตฉัตรแลโต๊ะจีน ทรงทอดผ้าคู่หลวงสดัปกรณแลโปรดให้เจ้านายทอดผ้าคู่สดัปกรณอีกแล้วเสดจขึ้น มีสดัปกรณรายร้อยอีก ๕๐๐ แล้วพราหมณ์เวียนเทียนพระเจดียทราย เสรจแล้วพนักงานแห่พระเจดียทรายไปวัดมหาธาตุ

เวลาบ่าย ๕ โมง มีการเลี้ยงเช้าแช่พระบรมวงษานุวงษที่สนามหญ้าริมพระวิมานรัถยาจนเวลาค่ำ เจ้านายทรงเครื่องอย่างยี่ปุ่น

เวลาค่ำโปรดให้สมเดจพระบรมโอรสาธิราชเสดจไปสดัปกรณพระอัษฐิพระบรมวงษานุวงษที่หอพระนาค

วันที่รัชกาล ๗๐๙๕ วัน ๗ ๖ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิ์๒๑ศก ๑๒๕๐

(๑๔ เมษายน ๒๔๓๑)

วันนี้โปรดให้สมเดจพระบรมโอรสาธิราชเสด็จไปสรงน้ำกรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์ สมเดจพระพุทธโฆษาจาริย ในการสงกรานต

วันที่รัชกาล ๗๐๙๖ วัน ๑ ๖ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิ์๒๑ศก ๑๒๕๐

(๑๕ เมษายน ๒๔๓๑)

เวลาเช้าก่อนย่ำรุ่ง พระบาทสมเดจพระเจ้าอยู่หัวเสดจพระราชดำเนิน ทรงพระราชยานแต่น่าพระที่นั่งจักรกรีไปประทับพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย ประทับตรัสกับเจ้านายข้าราชการแล้วเสดจลงทรงเรือพระที่นั่งเวสาตรี ออกเรือพระที่นั่งไปตามลำน้ำ ถึงท้ายเกาะเกิดเวลาเช้า ๕ โมงเสศ หยุดเรือพระที่นั่งถ่ายลำเสดจพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเดจพระนางเจ้าพระบรมราชเทวี พระนางเจ้าพระราชเทวี สมเดจพระเจ้าลูกเธอ เสดจขึ้นไปถึงพระราชวังบางปอินเวลาเที่ยงเสศ เสดจจากเรือพระที่นั่งขึ้นทางพระที่นั่งวโรภาศพิมาน เสดจไปประทับพระที่นั่งอุทธยานรามสเถียร

ครั้นเวลา ๗ ทุ่มเสศ เกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่โรงลครในพระราชวัง เสดจออกประทับท้องพระโรง โปรดให้พระบรมวงศานุวงษแลทหารมหาดเล็ก ทหารรักษาพระองค์เข้าไปดับเพลิง แต่ทหารนั้นห้ามมิให้มีสาตราวุธเข้าไป ส่วนข้าราชการพลเรือนนั้นไม่โปรดให้เข้าไปเปนอันขาด เวลา ๓ ยามเสศ เพลิงดับหมดแล้ว โปรดเกล้า ฯ พระราชทานเงินแก่ทหารที่ดับเพลิงทั่วกัน โปรดให้พระเจ้าน้องยาเธอหลายพระองค์ทรงไต่สวนชำระคนที่นอนในโรงลครให้ได้ความว่าใครทำเพลิงไหม้ ได้ความว่าอีแย้มทาษพนักงาน จุตโคมไว้นอนหลับโดนโคมล้มเพลิงไหม้ขึ้น โปรดให้ลงพระราชอาญา ๕๐ ที ตามที่มีความผิด

วันที่รัชกาล ๗๐๙๗ วัน ๒ ๖ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิ๒๑ศก ๑๒๕๐

(๑๖ เมษายน ๒๔๓๑)

เวลาบ่าย ๕ โมงเสศ พระเจ้าอยู่หัวเสดจออกประตูเทวะราชคัลไลเปนกระบวนข้างใน เสดจลงเรือพระที่นั่งกันเชียงใช้ใบแล่นขึ้นไปตามลำน้ำเกือบถึงท้ายเกาะพระ เวลาย่ำค่ำ เสด็จกลับมาประทับท้องพระโรง เจ้านายข้าราชการเฝ้า ทรงแต่งเรื่องความตายเปนพระราชนิพนธลงหนังสือวชิรญาณ

วันที่รัชกาล ๗๐๙๘ วัน ๓ ๖ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิ์๒๑ศก ๑๒๕๐

(๑๗ เมษายน ๒๔๓๑)

เวลาบ่าย ๕ โมงเสศ พระเจ้าอยู่หัว เสด็จเปนกระบวนข้างใน ออกประตูเทวราชคัลไล ทรงเรือกันเชียงใช้ใบแล่นล่องไปคามลำน้ำ ถึงเกาะเกิดเวลาทุ่มเสศ เสด็จกลับ เสด็จประทับท้องพระโรง เจ้านายข้าราชการเฝ้าครู่หนึ่ง เสด็จขึ้น

วันที่รัชกาล ๗๐๙๙ วัน ๔ ๖ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิ์๒๑ศก ๑๒๕๐

(๑๘ เมษายน ๒๔๓๑)

เวลาค่ำทุ่มเสศมีการทำบุญสวดมนตที่ตำหนักพระอรรคชายาเธอหม่อมเจ้าสายขึ้นพระตำหนักใหม่ ในพระราชวังบางปอิน พระสงฆวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต พระเจ้าอยู่หัวเสดจลงที่นั่น เจ้านายเข้าไปเฝ้าด้วย เวลายามเสศสวดมนตเสรจเสดจขึ้น

วันที่รัชกาล ๗๑๐๐ วัน ๕ ๖ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิ๒๑ศก ๑๒๕๐

(๑๙ เมษายน ๒๔๓๑)

เวลาเช้าโมงเสศ เลี้ยงพระเช้าที่ตำหนักพระอรรคชายา พระเจ้าอยู่หัวเสดจลงที่นั้น

เวลาค่ำ เสดจออกท้องพระโรง เจ้านายข้าราชการเฝ้า เสดจประทับอยู่จนเวลา ๒ ทุ่มเสศ เสดจขึ้น

วันนี้มีหุ่นจีนในพระราชวังจนเวลา ๕ ทุ่มเลิก

ที่บางปอินนี้กลางวันร้อนจัด ปรอดตั้งแต่ ๙๗ ถึง ๙๙ ดีกรีครึ่ง เวลากลางคืนมีลมพัดเสมอไม่ใคร่ขาด ตั้งแต่วันเสดจพระราชดำเนินมาถึง ในวันนี้เวลา ๕ ทุ่มเสศฝนตกมากแล้วพรำไปจน ๓ ยามจึงหาย

วันที่รัชกาล ๗๑๐๑ วัน ๖ ๑๐ ๖ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิศก ๑๒๕๐

(๒๐ เมษายน ๒๔๓๑)

เวลาย่ำค่ำ เสดจประทับที่เฉลียงท้องพระโรง เจ้านาย ข้าราชการ เฝ้าทูลลอองธุลีพระบาท ประทับตรัสอยู่จนทุ่มเสศ เสดจขึ้น

วันนี้ค่ำมีหุ่นจีนข้างในเหมือนเวลาวานนี้

วันที่รัชกาล ๗๑๐๒ วัน ๗ ๑๓ ๖ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิ๒๑ศก ๑๒๕๐

(๒๑ เมษายน ๒๔๓๑)

เวลาบ่าย ๕ โมงเสศ เสดจออกทางประตูเทวราชคัลไลเปนกระบวนข้างใน เสด็จลงเรือพระที่นั่งกันเชียงใช้ใบล่องตามลำน้ำถึงเกาะเกิด เสดจขึ้นประพาศไร่แตงตามบนเกาะแล้วโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเงินชาวไร่ เวลาทุ่มเสศเสดจกลับ เสดจประทับท้องพระโรง เจ้านาย ข้าราชการเฝ้า รับสั่งอยู่จน ๒ ทุ่มเสศ เสดจขึ้น มีหุ่นจีนอีกคืนหนึ่ง

วันที่รัชกาล ๗๑๐๓ วัน ๑ ๑๒ ๖ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิ์๒๑ศก ๑๒๕๐

(๒๒ เมษายน ๒๔๓๑)

ไม่ได้เสดจออกท้องพระโรง ไม่ทรงสบายพระบาททรงม้าล้มลงในพระราชวังทับพระบาทถลอกไป

วันที่รัชกาล ๗๑๐๔ วัน ๒ ๑๓ ๖ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิ์๒๑ศก ๑๒๕๐

(๒๓ เมษายน ๒๔๓๑)

ไม่ได้เสดจออกอีกวันหนึ่ง

ตัวอย่างลายพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงบันทึกในสมุดจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันแล่มแรก พุทธศักราช ๒๔๒๐

วันที่รัชกาล ๗๑๐๕ วัน ๓ ๑๔ ๖ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิศก ๑๒๕๐

(๒๔ เมษายน ๒๔๓๑)

บ่าย ๕ โมงเสศ พระเจ้าอยู่หัวเสดจออกประทับท้องพระโรง เจ้านายข้าราชการเฝ้า รับสั่งราชการต่าง ๆ พระยามหามนตรี๑๐ นำนายหว่างที่มีน้ำใจอุสาหแต่ป้านนั้นไม่โปรดทรงรับไว้คืนกลับไป เวลาทุ่มเสศ เสดจขึ้น

วันที่รัชกาล ๗๑๐๖ วัน ๔ ๑๕ ๖ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิ๒๑ศก ๑๒๕๐

(๒๕ เมษายน ๒๔๓๑)

ย่ำค่ำ พระเจ้าอยู่หัวเสดจออกท้องพระโรงประทับพระเฉลียง เจ้านาย ข้าราชการเฝ้า รับสั่งด้วยเรื่องจะเสดจกลับกรุงเทพ ฯ แลเรื่องอื่นๆ เวลายามเสศ เสดจขึ้น

วันที่รัชกาล ๗๑๐๗ วัน ๕ ๖ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิศก ๑๒๕๐

(๒๖ เมษายน ๒๔๓๑)

เวลาย่ำค่ำแล้ว เสดจออกประทับที่เฉลียงท้องพระโรง แต่ทรงพระราชดำเนินเองไม่ได้มาหลายวันแล้ว ต้องทรงถัดบ้างทรงเกาะยึดคนบ้าง กำหนดเสดจกลับกรุงเทพ ฯ พรุ่งนี้ พระยามหามนตรีนำชาวกรุงเก่าถวายป้าน พระราชทานเงินเจ้าของป้าน ๑ ชั่ง เวลา ๒ ทุ่มเสดจขึ้น

วันที่รัชกาล ๗๑๐๘ วัน ๖ ๖ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิศก ๑๒๕๐

(๒๗ เมษายน ๒๔๓๑)

เวลาค่ำ เจ้าพนักงานทั้งปวงที่จะตามเสด็จกลับ จัดเรือแลของมาเตรียมคอยเกาะเกิด เวลา ๕ ทุ่ม เสดจกลับจากพระราชวังบางปอินโดยเรือเล็ก เสดจทางประตูสาครประพาศเพราะเสดจทรงพระราชดำเนินไม่ได้ ต้องทรงถัด จึงเสด็จทางในเรือไฟเล็กจูงมาประทับเรือพระที่นั่งเวสาตรีที่ท้ายเกาะเกิดแล่นลงมา เวลาเกือบรุ่งถึงท่าพระตำหนักน้ำ เสดจกลับเข้าสู่พระราชวัง เมื่อเสดจขึ้นต้องทรงพระเก้าอี้

วันที่รัชกาล ๗๑๐๙ วัน ๗ ๖ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิ๒๑ศก ๑๒๕๐

(๒๘ เมษายน ๒๔๓๑)

วันนี้ไม่ได้เสดจออกเหมือนกัน แต่เสดจลงที่ชั้นต่ำ๑๑ ครู่หนึ่ง

วันที่รัชกาล ๗๑๑๐ วัน ๑ ๖ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิ๒๑ศก ๑๒๕๐

(๒๙ เมษายน ๒๔๓๑)

วันนี้ไม่ได้เสดจออกขุนนางเพราะเสดจพระราชดำเนินไม่สนัด เสดจลงชั้นต่ำตามเคย

วันที่รัชกาล ๗๑๑๑ วัน ๒ ๖ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิ๒๑ศก ๑๒๕๐

(๓๐ เมษายน ๒๔๓๑)

ไม่ได้เสดจออก ไม่มีการอะไร

วันที่รัชกาล ๗๑๑๒ วัน ๓ ๖ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิ๒๑ศก ๑๒๕๐

(๑ พฤษภาคม ๒๔๓๑)

ไม่ได้เสดจออก พรุ่งนี้เริ่มสวดมนตที่ตำหนักพระอรรคชายา เสดจลงจัดที่นั้นด้วย

วันที่รัชกาล ๗๑๑๓ วัน ๔ ๖ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิ๒๑ศก ๑๒๕๐

(๒ พฤษภาคม ๒๔๓๑)

วันนี้เริ่มทำบุญที่ตำหนักพระอรรคชายา๑๒ ในการที่จะรับพระสุพรรณบัตร เจ้านายผู้ใหญ่ผู้น้อยแลข้าราชการเปนอันมากเข้าไปประชุมพร้อมกัน เจ้านายพักที่ห้องชั้นสูงข้างตวันออก ข้าราชการพักห้องกลางชั้นต่ำ

เวลา ๒ ทุ่ม โปรดให้นิมนตพระสงฆราชาคณะฝ่ายมหานิกาย ๑๕ รูป คือ พระธรรมไตรโลกาจาริย ๑ พระเทพมุนี ๑ พระโพธิวงษาจาริย ๑ พระเทพโมลี ๑ พระราชานุพัทธมุนี ๑ พระวรญาณมุนี ๑ พระธรรมกิตติ ๑ พระปริยัติวงษาจาริย ๑ พระพิศาลสมณกิจ ๑ พระญาณสมโพธิ์ ๑ พระกระวีวงษ ๑ พระญาณโพธิ ๑ พระวินัยโกศล ๑ พระคุณวงษ ๑ พระรัตนมุนี ๑ เข้าไปที่ตำหนักพระอรรคชายาเธอ ห้องกลางชั้นบน โปรดให้พระเจ้าลูกเธอ พระอรรคชายาเธอ ซึ่งจะทรงรับพระสุพรรณบัตรทรงประเคนไตรแพรผ้ากราบกำมะหยี่ปักพระตราชะฎา ๘ องค์ ย่ามกำมะหยี่พื้นม่วงปักดอกไม้เป็นดอกไม้แปดช่อ พัดรองหัวมุกพื้นกำมะหยี่ สีม่วงปักดิ้นเปนรูปชะฎา ๘ องค์ มีช่อดอกไม้แปดช่อ พระสงฆรับแล้วลงไปกรองไตรข้างล่างแล้วกลับขึ้นมาสวดพระพุทธมนตจนเวลายามเศษ สวดมนตจบ ถวายอติเรก ถวายพระพรลากลับไป วันนี้พระบรมวงษานุวงษ ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยสรวมเสื้อดำประดับตราเครื่องราชอิศริยยศเข้าไปประชุมพร้อมกันในเวลาสวดพระพุทธมนต แล้วเลี้ยงเจ้านาย ข้าราชการ เวลาวันนี้พระราชทานดุมเสื้อตรารูปมงคลแปดประการแก่เจ้านายบ้าง ดุมที่แจกนั้นลงยาทั้งตัวบ้าง ลงยาแต่พื้นบ้าง ก่าไหล่ทองบ้าง เปนของตอบแทนผู้ที่ถวายของพระอรรคชายาในการรับพระสุพรรณบัตร เวลา ๔ ทุ่มเศษเจ้านายกลับออกมา ไม่มีการอะไรอีก

วันนี้ไม่ได้ออกขุนนาง ไม่มีราชการอะไร

พระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระดำเนินไม่ได้ เสดจลงต้องทรงพระเก้าอี้หาม

<img>สมุดจดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน

เล่มที่คัดข้อความขึ้นพิมพ์คราวนี้

วันที่รัชกาล ๗๑๑๔ วัน ๕ ๖ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิ๒๑ศก ๑๒๕๐

(๓ พฤษภาคม ๒๔๓๑)

เวลาเช้า ๓ โมงเศษ โปรดให้นิมนตพระสงฆเมื่อคืนนี้ ๑๕ รูป เข้าไปที่ตำหนักพระอรรคชายา แล้วทรงประเคน พระสงฆรับพระราชทานฉันแล้ว ทรงประเคนของไทยทาน แต่ของไทยทานทรงถวายทุกพระองค์บันดาที่จะทรงรับพระสุพรรณบัตร พระสงฆถวายอนุโมทนาอติเรก ถวายพระพรลากลับไป เจ้านายกลับออกมาเกือบบ่าย

เวลาย่ำค่ำ เจ้านาย ข้าราชการเช้าไปพร้อมกัน เวลาทุ่มเสศโปรดให้นิมนตพระราชาคณะแลเปรียญประโยคสูงในคณะธรรมยุติกนิกาย รวม ๑๕ รูปเข้าไป โปรดให้พระเจ้าลูกเธอ พระอัคชายาเธอ ทรงประเคนไตรแพร พัดรองย่ามเหมือนวานนี้ พระสงฆครองผ้าแล้วสวดพระพุทธมนต พระสงฆที่สวดพระพุทธมนตวันนี้ คือ พระศรีวิสุทธิวงษ ๑ พระกิตติสารมุนี ๑ พระอริยมุนี ๑ พระอมรโมลี ๑ พระสุทธิสีลสังวร ๑ พระเมธาธรรมรศ ๑ พระอมราภิรักขิต ๑ พระสมุทมุนี ๑ พระมหาสมณวงษ ๑ พระวินัยรักขิต ๑ พระปลัดเกต ๑ พระมหาเบี้ย ๑ พระมหาแสง ๑ พระมหาสิทธิ ๑ พระมหาทัด ๑ เวลายามเสศสวดมนตจบแล้วถวายอติเรก ถวายพระพรลากลับไป เวลา ๔ ทุ่มเสศ เจ้านายกลับออกมา

ไม่มีราชการอันใด

วันที่รัชกาล ๗๑๑๕ วัน ๖ ๖ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิ์๒๑ศก ๑๒๕๐

(๔ พฤษภาคม ๒๔๓๑)

เวลาเช้า ๔ โมงเสศ โปรดให้นิมนตพระสงฆราชาคณะแลเปรียญที่สวดมนตเมื่อคืนนี้ ๑๕ รูปเข้าไป ทรงพระกรุณาโปรดให้พระเจ้าลูกเธอทรงจุดเทียน พระสงฆถวายศีล ถวายพร แล้วทรงประเคนอาหารบิณฑบาต พระสงฆรับพระราชทานฉันๆ แล้วโปรดให้พระเจ้าลูกเธอ พระอรรคชายา ทรงประเคนบริขารต่าง ๆ เหมือนวานนี้พระสงฆถวายอนุโมทนา อติเรก ถวายพระพรลากลับไป เปนเสรจการทำบุญตำหนักเท่านี้ เวลาบ่ายจะได้มีการสวดพระพุทธมนตรับพระสุพรรณบัตร

เวลาบ่าย เจ้านาย ข้าราชการเข้าไปพร้อมกัน เวลาย่ำค่ำโปรดให้นิมนตพระสงฆราชาคณะผู้ใหญ่ ๑๐ รูป คือ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส ๑ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร๑๓ ๑ หม่อมเจ้าพระสฐาพรพิริยพรต๑๔ ๑ สมเดจพระพุฒาจาริย๑๕ ๑ หม่อมเจ้าพระพุทธบาท๑๖ ๑ พระธรรมวโรดม ๑ พระราชพงษปฏิพัทธ ๑ พระพรหมมุนี ๑ พระธรรมราชานุวัตร ๑ พระเทพกระวี ๑ เข้าไป แล้วทรงพระกรุณาโปรดให้พระเจ้าลูกเธอ พระอรรคชายาเธอ ทรงประเคนไตรแพร ผ้ากราบปักย่าม ปักพัดรองปักเหมือนทุกวัน แต่วันนี้พื้นกำมะหยี่แดง พระสงฆครองผ้าแล้วสวดพระพุทธมนต เวลายามเสศสวดมนตจบ แล้วถวายอติเรก ถวายพระพรลากลับไป

วันที่รัชกาล ๗๑๑๖ วัน ๗ ๑๐ ๖ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิ๒๑ศก ๑๒๕๐

(๕ พฤษภาคม ๒๔๓๑)

เวลาเช้า ๓ โมงเสศ เจ้านาย ข้าราชการเข้าไปพร้อมกันโปรดให้นิมนต

วันที่รัชกาล ๗๑๑๙ วัน ๓ ๑๓ ๖ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิ๒๑ศก ๑๒๕๐

(๘ พฤษภาคม ๒๔๓๑)

ไม่ได้ออกขุนนาง

วันที่รัชกาล ๗๑๒๐ วัน ๔ ๑๔ ๖ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิ๒๑ศก ๑๒๕๐

(๙ พฤษภาคม ๒๔๓๑)

ในหมู่นี้ยังไม่ออกขุนนาง

วันที่รัชกาล ๗๑๒๑ วัน ๕ ๑๕ ๖ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิ๒๑ศก ๑๒๕๐

(๑๐ พฤษภาคม ๒๔๓๑)

ไม่ได้ออกขุนนาง ทรงพระดำเนินยังไม่ถนัด

 1. 1. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิส สยามมกุฎราชกุมาร

 2. 2. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

 3. 3. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์

 4. 4. สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทว)

 5. 5. สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยิกาเจ้า

 6. 6. สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ

 7. 7. พระราชปรารภเรื่องความตายในท่ามกลางอายุ

 8. 8. ทรงสถาปนาพระอิศริยยศเป็น พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิมย์ กรมขุนสุทธาสินีนาฎ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๑ เป็นพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏปิยมหาราชปดิวรัดา ในรัชกาลที่ ๗

 9. 9. ปัจจุบันนี้รื้อแล้ว

 10. 10. พระยามหามนตรี (อ่ำ อัมรานนท์) ภายหลังเป็นพระยาพิไชยสงคราม

 11. 11. พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทชั้นล่าง

 12. 12. ดูในแผนผังพระบรมมหาราชวัง

 13. 13. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร พระนามเดิม หม่อมเจ้า กระจ่าง ลดาวัลย์

 14. 14. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ พระนามเดิม หม่อมเจ้า ภุชงค์ ชมพูนุท

 15. 15. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (ศรี) วัดปทุมคงคา

 16. 16. หม่อมเจ้าพระพุทธบาทปิลันทน์ วัดระฆังโฆสิตาราม นามเดิมหม่อมเจ้าทัด เสนีวงศ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ