พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสเหนือเกล้า ฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสเหนือเกล้า ฯ ว่าหลวงประเสริฐไมตรี (วงศ์ โชติกเสถียร) ได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณด้วยความซื่อสัตย์สุจริตประกอบด้วยวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งตลอดมาช้านานตั้งแต่ต้นรัชกาล เป็นเหตุให้ทรงไว้วางพระราชหฤทัยและได้ทรงยกย่องชุบเลี้ยงในตำแหน่งอันสำคัญหลายตำแหน่ง

บัดนี้ หลวงประเสริฐไมตรี ถึงอนิจกรรมล่วงไป และถึงวาระที่สุดที่จะพระราชทานเพลิงศพแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อพระราชทานเป็นอนุสรณ์ ทรงหวังพระราชหฤทัยว่าพระราชกุศลทักษิณานุปทานมัยที่ได้ทรงพระราชอุทิศแก่หลวงประเสริฐไมตรี กับทั้งประโยชน์อันจะพึงเกิดแต่หนังสือนี้ จะบันดาลวิบากสมบัติอันดีงาม อำนวยอิฏฐคุณมนุญผลแก่หลวงประเสริฐไมตรี ในสัมปรายภพตลอดกาลทุกเมื่อไป.

พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ