บรรณานุกรม

กองวิชาการ, ธรรมบรรณาคาร. ธรรมบทแปลยกศัพท์ ภาคที่ ๒. กรุงเทพ ฯ : ธรรมบรรณาคาร, ๒๕๒๙.

กฎหมายตราสามดวง. กรุงเทพฯ : องค์การคุรุสภา, ๒๕๑๔.

แดนบีช แบรดเลย์. อักขราภิธานศัพท์. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๑๙

นาคะประทีป (พระสารประเสริฐ). ปาลี สยาม อภิธาน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : มหามงกุฎราชวิทยาล้ย, ๒๕๓๒.

ชุมนุมพระบรมราชาธิบาย ใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หมวดวรรณคดี และหมวดโบราณคดี และประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๔ ภาคปกิณกะ. กรุงเทพฯ : โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๗๒.

ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา ภาคที่ ๑. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๐.

ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๑. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการพิจารณาและวัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๑.

ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘.

ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๓.

ปรีชา พิณทอง. สารานุกรมภาษา อีสาน - ไทย - อังกฤษ. อุบลราชธานี : โรงพิมพ์ศิริธรรม, ๒๕๓๒.

พระมหาราชครู. สมุทรโฆษคำฉันท์. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา, ๒๕๑๙.

พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๓๔.

พระราชพิธีสิบสองเดือน. พิมพ์ครั้งที่ ๑๒. พระนคร : คลังวิทยา, ๒๕๒๔. พจนานุกรม เขมร - ไทย. ฉบับ ทุนพระยาอนุมานราชธน. กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, ๒๕๒๑.

มหามกุฎราชวิทยาอัย. ปทานานุกรม บาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต. ฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาอัย, ๒๕๓๗.

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓. พิมพ์ครั้งที่ ๑๕. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๑๙.

วชิรญาณ, หอพระสมุด. ชุมนุมฉันท์ดุษฎีสังเวย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยสะพานยศเส, ๒๔๕๗. (พิมพ์แจกในงานศพ พระยาศรีธรรมศุกราช, ๒๔๕๗)

วรรณกรรมสมัยอยุธยา. เล่ม ๑, ๒. กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและ

ประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๓๑.

ศิลปากร, กรม. คำให้การชาวกรุงเก่า คำให้การขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์. พิมพ์ครั้งที่ ๒. พระนคร : คลังวิทยา, ๒๕๑๕.

ศิลปากร, กรม. ลิลิตยวนพ่าย. พิมพ์ครั้งที่ ๔. พระนคร : ศิลปาบรรณาคาร, ๒๕๑๓.

อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และคณะ. พจนานุกรมศัพท์ล้านนา เฉพาะคำที่ปรากฏในใบลาน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. เชียงใหม่ : ตรัสวิน, ๒๕๓๙ (พิมพ์ในวโรกาสเฉลิมฉลอง ๗๐๐ ปี เมืองเชียงใหม่, ๒๕๓๙)

อุไรศรี วรศะริน คำบรรยายรายวิชา “จารึกเขมรสมัยพระนคร” หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจารึกภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร. ๒๕๒๖.

Apte, Vaman Shivram. The Practical Sanskrit – English Dictionary. 4th ed. Ev and enl. Delhi : Motilal Banasidass, 1978.

Dictionaire cambodgien. Paris : Edition de L’Institut Bouddhique, 1967.

Edward, Delavan Perry. A Sanskrit Primer. New Delhi : Cosmo, 1977.

Kale, Moreshwar Ramchanda. A higher Sanskrit Grammar. Delhi : Motilal Banasidass, 1984.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ