คำฉันท์ดุษฎีสังเวย

ของ ขุนเทพกระวี เมืองสุโขทัย

ดุษฎีสังเวย

ฉบัง กาพย์ ๑๖

อัญขยมบังคมภูวสวะ มนตรชากรุงชนะ
นิตยเทวดาผอง ฯ  

อินทรวิเชียร ฉันท์ ๑๑

มนตรพระ ด อาจโปรด ชนะเคราะหบังคอง
เนาบาปเนาะผอง ด ศรีรแสงสะ ฯ

ฉบัง กาพย์ ๑๖

มนตรชากรุงภูตประธานเดชะ อาจเถวอดบะชนะ
นิตยโลกยสบนา ฯ  

อินทรวิเชียร ฉันท์ ๑๑

มานกาลวิงแปร รูปกุมารมายา
รูโป ต คณา โสดกุมบิเดิรพระลบ
อาจเดิรดำเนิรนัก กุมบิเดิรบิเจริญจบ
อาจเถวอบินักสยบ กุมบิยอกจรลิงฮอง
ศรกเบิญ ด จราสกึม ด ทึกวิทึกผอง
มหาโพยมกันลอง ด ศรีรไถงถา
รุงโดมประไพโฉม นุบพิตรเจียรถมา
พระไพรรุจีวา นิพรรณรายบิลังลอง
พระไพร ด มานโฉม นุบพิตรแลงผอง
มนตรอัญสดุดียฮอง กระยานุถกลทาบ
พระไพรโกรมเลอ บินุบึงนุบางชวาบ
จังหูรพรรณรายชราบ นุบพิตรมอกฮอง ฯ

ฉบัง กาพย์ ๑๖

๑๐ พระกรรม ด นำพลผอง เตรจไพรสรดอง
บิเราะหกันลองสบนา  
๑๑ แนะมินนุมางษ์บายสุรา นักสกลสบนา
บูชาตนูพระไพร  
๑๒ เทียนธูปบุษปนุลาชสบไถง บูชาพระไพร
แลไกรแลงพระผอง  
๑๓ เฌอฉมันเฌอธนมดูชรลอง ขยลบกบิมวยดอง
บิเราะหสำเนียงดนตรี ฯ  

อินทรวิเชียร ฉันท์ ๑๑

๑๔ พระพนม ด ธมโดม นุบพิตรสอขจี
สดับศัพทปักษี บิบำเรอหสบไถง
๑๕ เผลียงอุรบำนักขยล ตรนลศับททรไน
ภูรโดกเรไร ไชยนุชกาเชวง
๑๖ เผลียงลักษนินาทสดับ ศับทสำเนียงบิเราะหเสนง
นักผลุมบิฦๅเลวง บิ ด เสพยพระไพร
๑๗ เราะหพิณเราะหพาทย์ เราะหพิศนุเสนงไชย
เราะหเสนงสครได บิบำเรอหนุดัสผธม ฯ

ฉบัง กาพย์ ๑๖

๑๘ เฌอไพรผองดูสรงม เฌอฉมันเฌอธนม
ดูรไดดุเรียงเรียง  
๑๙ เขดาไถงสดับศับทสำเนียง พระแลงผองเสียง
บิยมเสนาะกันเจรียว  
๒๐ อุกมุมปักษีพรรณเขียว แสรกเสียงกรุยเกรียว
เหิรถกาศ ด ทรนม  
๒๑ พฤกษเถลิงสดับศับทผองยม กุกุรทรนม
ด พหูรโอกโฮก  
๒๒ เขดาไถงสดับศับทกุโงก มฤคผองรัด ด โจรก
บิเจรียวจรงสบนา  
๒๓ ลงาดไถงฮองสดับศับททธา ธมยมสบนา
บิลำโอกเถลิงฮอง  

อินทรวิเชียร ฉันท์ ๑๑

๒๔ พระไพรประไพโฉม นุบพิตรแลงผอง
มนตรอัญสดุดีฮอง บิมอกถวายแด่พระไพร
๒๕ แลงรักษพระภู ธรนารถเจียรไกร
อวยสวัสดิอวยไชย สุขทีรฆชีวา ฯ

จบดุษฎีอวยสังเวย ฯ

สดุดีขอช้าง

วสันตดิลก ฉันท์ ๑๔

๒๖ อัญขยมบังคมประณตประนม พรหมวิษณุธาดา
พระกรรมเทว ด มหา สิทธิศักดิพินาย
๒๗ เทวีอุมาภควดี ดูประเสริฐโพรงพราย
มานรัศมิดาษทิศฉาย นุประโพธิสบสถาน
๒๘ อัษเฎาพสูรทวาสวัสดิ วิเนาทัศโลกบาล
พิฆเนศวรขันธยกุมาร คือดนูเทวดา
๒๙ คือพระฤๅษีสิทธิ ด ทรง พรตกรรมศาสตรา
กรุงโกรมอุภัทธบุรณา นุอุเทนทรมนตรผคอง
๓๐ สบสถานทุราคมประพาส นุพนัสบดีผอง
เทเพนทรพฤกษนุกันดอง นิตยเดิรยยงยง
๓๑ คนธรรพกินนรแลทา นพโขมดจุเนาคง
ไพรพนมพนานุดรทรง วนพฤกษราชี
๓๒ อากาศเทวนุบดล พนศับทดนตรี
อวยสรรพเพียญชนพิทธี กรมเสร็จกำนลถวาย
๓๓ เทียนธูปคันธวรบุษ ปนุลาชเปรมปราย
มอกถวายบังคมรัศมิ ด ฉาย จิตรโอนศิโรจร
๓๔ สรวมสิทธิสรวมบวรศัก ดิประเสริฐสรวมพร
สรวมคชกุญชรบวร ประเสริฐลักษณะมี
๓๕ สรวมเศวตคชศุภลัก ษณประเสริฐรูจี
สรวมอัฐคชกิริณี ด คือลักษณไอยรา
๓๖ สรวมบุณฑฤกกมุทโรจ บวรวรรณโสภา
สรวมลักษณอัญชนมหา บุษปทันตโพรงพราย
๓๗ สรวมสารวโภมสุประดิษ ฐกรินทรโฉมฉาย
สรวมสังขทันตบิพรรณราย นุมหาคชาธาร
๓๘ สรวมสีหชงฆสอลออ จิตรมาดรเสี่ยมสาร
สรวมลักษณโคบุตรบันดาล แลบันโดยนุอิจฉา
๓๙ สรวมเอกทันตนุจำเริญ จำเหียงสดำนุเจียรถมา
เนียมมาลยยรรยงรูปธรา ยุลำเพ็ญลำเพาขนาย
๔๐ สรวมสรรพเทวนุจงอวย พรนุอำนาจถวาย
สดุดีบังคมบดิรำพาย นิตยภักดิสบวาร
๔๑ สรวมทักดำเรียวรเชิงโกรย เฉวียง ด คงพนานต์
เสร็จพฤทธิบาศนุประธาน นิตยอวยอำนลถวาย
๔๒ สรวมสิทธิสรวมพรยรรยง นุพิจิตรฦๅสาย
เดโชอำนาจนมะศิวาย อภิวันทฉมวยฉมำ ฯ

จบสดุดีขอช้าง ฯ

สดุดีสิทธิดาบส

วสันตดิลก ฉันท์ ๑๔

๔๓ จึ่งสิทธิดาบสฤๅษี กฤตยกิตยการสกล
โดยศาสตรเสร็จจรในพน ประเทศศีขร
๔๔ ฝูงสาธุสัชชนทังหลาย พฤทธิผู้กระวีวร
เปรมปราชญปรีดิมนอร สรรเสริญนมัสการ
๔๕ กาลนั้นในมาสฤดู แลเจตรเสร็จพรุณสานต์
แห้งเหือดนทีชล บ มาน จะภิเษกจะโสรจสรง
๔๖ จึ่งเทพสฤษดิพรุณรา ชบังเกิดในไพรพง
อยู่จอมคิรีอธิกจง จิตให้ ธ สรงสนาน
๔๗ จึ่งสิทธิดาบสพิสุทธิ หัตถบาทปรักสาร
เฉพาะกิตยอาจมนปราณ จมณำแลสนธยา
๔๘ ยัชโญประวีตมาประดิษ ฐในหัตถซ้ายขวา
สวดมนตรเชิญวรมหา สมเด็จไททังเก้าตน
๔๙ เนาในสังวาลนพสูตร เสร็จแสดงดังใจดล
มล้างบาปบาปเกลศกมล พิโรธเบาบาง
๕๐ ยอกภัสมธารทรงศิพมน ตรเบญจพรหมางค์ศิวาง-
คชปนพิทธยาง คสำเร็จก็เจิมจูรณ
๕๑ ทำโดยพิทธีการสนาน อภิเษกบริบูรณ
ยอกหัตถสมพรมามูล จะพิสูทธิอาตมา
๕๒ เถพอการกฤตยกรโส ภณเสร็จทำโบรา-
ณายามสวาทไตรคตา นุประนบพระโองการ
๕๓ นำสวาทโดยบุรพโอษฐ ดำเนินศิวัทธนาวาร
เนาในหฤทัยกมลสาน ตินิโรธศูนยา
๕๔ ครั้นเสร็จก็โปรยวิไลยมาศ ด สูกษมสูกษมา
อากาศศุนยบรมทวา ทศองคุลีไลย
๕๕ แล้วจึ่งจะตั้งกมลจิต ประดิษฐกำลุงใน
หุงการชาอัคนิประไพ ก็เผาอาตมนิสสกนธ์
๕๖ แลดึกกษิรามฤตยอำ พิสุริยจันทรมณฑล
ศิตจุตอาคมพระมนตร สฤษดิด้วยพระโองการ
๕๗ จึ่งสรรคสฤษดิศริรังคา พยพนั้นในกันดาล
เกิดพักตรเบญจทฤษฎิ์สาน ติสำเร็จสำหรับองค์
๕๘ เสร็จสรรคอาคมบรี สุทธิแล้วก็ธารทรง
มนทีรสุริย ด ยรรยง ดกจันทร์เสด็จเนา
๕๙ เถพอพาหะสงเคราะหสกน ทแลพรรธนีเศา
จบบาศยาตรคมนิเคา รพิสุทธเบญจางค์
๖๐ แล้วอรรจนอิศวรดำกล ประฏิสนธิในปรางค์
อุบัดิในศิขรกลาง ศิริรัตนมณเฑียร
๖๑ พิสุทธิอุดมภิเษก สัมฤทธิจึ่งเวียน
แว่นทองประทักษิณแลเทียน บริวัตรนาถา
๖๒ ถวายภักษโภชนแลเพียญ ชนะบุษปฉมสลา
เจิมจันทนเลปนสุธา ทิพยคนธอบองค์
๖๓ เสร็จอรรจนอิศวรบพิตร กฤษดาญชุลีลง
เบญจางคประดิษฐศรดบง กชบาทบาทา
๖๔ ธรรมวัดประณามศิวบาท ก็ถวายบังคมลา
สรวมสิทธิสรวมชยมหา สุขสวัสดิสมบูรณ์ ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ