คำฉันท์ดุษฎีสังเวย คำฉันท์กล่อมช้าง ครั้งกรุงเก่า และ คำฉันท์คชกรรมประยูร

คำฉันท์ดุษฎีสังเวย คำฉันท์กล่อมช้าง ครั้งกรุงเก่า และ คำฉันท์คชกรรมประยูร

(กรมศิลปากรตรวจสอบชำระ)

พิมพ์ครั้งแรก จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม พุทธศักราช ๒๕๔๕

คำฉันท์ดุษฎีสังเวย คำฉันท์กล่อมช้าง ครั้งกรุงเก่า และคำฉันท์คชกรรมประยูร.--

กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๔๕. ๒๔๔ หน้า

๑. ฉันท์ ๒. วรรณคดีไทย -- สมัยอยุธยา. ๓. ช้าง.

I. บุญเตือน ศรีวรพจน์, บรรณาธิการ II. กรมศิลปากร. กองวรรณกรรม และประวัติศาสตร์. III. ชื่อเรี่อง.

895.9114

ISBN 974-419-455-3

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ