ไตรภูมิกถา พระราชนิพนธ์ พญาลิไทย

ไตรภูมิกถา พระราชนิพนธ์ พญาลิไทย

ไตรภูมิกถา พระราชนิพนธ์ พญาลิไทย

ถ่ายถอดตามตัวอักษรขอมไทย ของพระมหาช่วยวัดปากนํ้าจารไว้ เมื่อพุทธศักราช ๒๓๒๑ (สมัยธนบุรี)

กรมศิลปากรพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๕๕, ในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “คติไตรภูมิ : อิทธิพลต่อวิถีสังคมไทย” จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม

เลขมาตรฐานหนังสือ ISBN 978 - 616 - 283 - 020 - 4

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ