๗) ปางก่อนยังมีชายฉลาด ปราถนาจะใคร่ชมพนาสัณฑ์ จึงชวนชายสนิทเปนมิตรกัน จรจรัลเที่ยวเล่นอรัญวา พร้อมใจกันไปขุดของ ปรองดองไม่มีอุเบกษา จงใจได้ขุดพระสุธา พอพบทรัพย์สุวรรณาเข้าพร้อมกัน สองโลภเจตนาจะชิงทรัพย์ ต่างจะนับเอาให้มากด้วยหมายมั่น มาหาพระองค์ให้ทรงปัน แต่จะให้เท่ากันไม่เต็มใจ ถ้าคิดได้ไม่ตรัสพิพากษา อันชีวาพระจะคงอย่าสงสัย เศียรจะแตกเจ็ดภาคบรรลัยไป พระจึงไขตามคดีมา ผู้หนึ่งได้ชวนผู้นั้นไป ครั้นได้พร้อมกันจะอิจฉา ชอบให้ผู้ชวนลีลาคลา สองส่วนสุวรรณานับทวี องค์อสุรเวตาลก็หลุดลื่น กลับคืนไปอยู่เกษมศรี พระจับได้ไม่วางอสุรี แล้วบรรยายคลายคลี่นิทานพลัน

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ