คำนำ

ตั้งแต่ท้าววรคณานันต์ (หม่อมราชวงศ์ปั้ม มาลากุล) พี่ผู้ทรงพระคุณของข้าพเจ้าได้ถึงอสัญกรรมไปแล้ว เจ้านายผู้ทรงพระกรุณาแลญาติมิตรผู้เมตตาทั้งหลาย ได้แสดงความเศร้าสลดถึงผู้มรณะ แลแสดงน้ำใจอารีต่อข้าพเจ้าผู้น้อง ตั้งแต่วันอสัญกรรมตลอดมาทุกคราวทำบุญตามวาระโดยประเพณี ข้าพเจ้ายินดีในความเมตตาอารีเป็นอันยิ่ง บัดนี้ถึงวาระสุดท้าย คืองานพระราชทานเพลิงศพท้าววรคณานันต์ ข้าพเจ้าจึงคิดหาหนังสือพิมพ์แจกเป็นที่ระลึก แลสนองพระคุณท่านทั้งหลายผู้มีไมตรี นึกได้ถึงสมุดนิทานชุดนี้อันเป็นหนังสือซึ่งผู้ถึงอสัญกรรมเคยชอบ แลตัวข้าพเจ้าเองก็ได้อ่านเพลินมาหลายครั้งแล้ว ในเวลานี้ทราบว่าหนังสือนี้ขาดคราวมาหลายปี เป็นโอกาสอันดีที่จะได้พิมพ์อีกครั้งหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้ไม่เคยอ่าน หรือผู้ที่เคยอ่านแล้วแต่หาฉบับจะอ่านอีกไม่ได้ ข้าพเจ้าขอขอบพระทัยเจ้าของหนังสือที่ทรงอนุญาตให้พิมพ์แจกคราวนี้ นับเป็นการเผื่อแผ่แก่ญาติ ซึ่งย่อมได้รับยกย่องตามพุทธภาษิต

ขอผลแห่งการกุศลซึ่งข้าพเจ้าแลพี่น้องญาติมิตรได้บำเพ็ญที่ศพท้าววรคณานันต์ทุกวาระที่ได้กระทำมาจนบัดนี้ จงบันดาลให้ท้าววรคณานันต์บรรลุอิฎฐผลมนุญผลตามฐานนิยม สมดังความหมายทุกประการเทอญ

<เจ้าพระยาธรรมา>

บ้านนนที

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๔๘๒

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ