พระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทว่าจงกลณีถึงแก่กรรม ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการนำศพกลับโดยทางเครื่องบิน มาเพื่อบำเพ็ญกุศลตามประเพณี พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และสวดพระอภิธรรมให้ ๗ คืน และทรงบำเพ็ญกุศลสัตมวารพระราชทาน พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เลขาธิการพระราชวังอัญเชิญพวงมาลาของหลวงและของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถมาพระราชทานไว้หน้าหีบศพ ครั้นถึงวาระที่จะพระราชทานเพลิงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ รวมทั้งการพระราชทานเพลิงและการพิมพ์หนังสือจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ แม้ว่าจงกลณีจะไม่ได้เป็นข้าราชการสำนัก แต่ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอยู่ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่ ซึ่งจงกลณีรู้สึกชาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอยู่เสมอ หากมีญาณวิถีใดได้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้ง ๒ พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานในครั้งนี้ด้วย คงจะปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าซึ่งเป็นข้าทูลละอองธุลีพระบาทรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตั้งแต่วาระแรกจนถึงวาระสุดท้ายนี้.

นายแพทย์ ปราโมทย์ โสภาคย์

เด็กหญิงแก้วจงกล โสภาคย์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ