บรรณานุกรม

กฎหมายตราสามดวง. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๑๕.

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. รวมเรื่องราชาภิเษก. ม.ป.ท., ๒๕๔๑. (พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายเสริม กรวิทยาศิลป ธันวาคม, ๒๕๔๑).

ชุมนุมตำรากลอนฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๑๒.

แดนบีช แบรดเลย์. อักขราภิธานศรับท์. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๑๔.

นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยา และ ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา. สาส์นสมเด็จ กรุงเทพฯ องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๐๕.

บำเพ็ญ ระวิน, ชำระต้นฉบับ. นิธิ เอียวศรีวงศ์, บรรณาธิการ. พระ

อนาคตวงศ์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อมรินทร์วิชาการ, ๒๕๔๒.

ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระ. คำฤษฎี. กรุงเทพฯ : มูลนิธิทุนพระพุทธยอดฟ้า ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๓๔. (พิมพ์ในงานสมโภช ๒๐๐ ปี สมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, ๒๕๓๔).

ประชากิจกรจักร์, พระยา (แช่ม บุนนาค). พงศาวดารโยนก. กรุงเทพฯ:

คลังวิทยา, ๒๕๑๖.

ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๓.

ประชุมพงศาวดาร เล่ม ๔๙ จดหมายเหตุวันวลิต. กรุงเทพฯ องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๑๓.

ปรีชา พิณทอง. สารานุกรมภาษาอีสาน-ไทย-อังกฤษ. อุบลราชธานี โรงพิมพ์ศิริธรรม, ๒๕๓๒.

พจนานุกรมเขมร-ไทย ฉบับทุนพระยาอนุมานราชธน. กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, ๒๕๒๑.

พระมหาราชครู. สมุทรโฆษคำฉันท์. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๑๘.

พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๓๕.

พิทยลาภพฤฒิยากร, พระวรวงศ์เธอกรมหมื่น. เรื่องฉากลายรดน้ำในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท. ม.ป.ท., ม.ป.ป.

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓. ม.ป.ท., ๒๔๙๓.

“เรื่องเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าปราสาททอง.” หอสมุดแห่งชาติ. สมุดไทยดำ. อักษรไทย. ภาษาไทย. เส้นหรดาล. ม.ป.ป. เลขที่ ๒.

วรรณกรรมสมัยอยุธยา. เล่ม ๓. กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๓๑.

ศิลปากร, กรม. คำให้การชาวกรุงเก่าและคำให้การขุนหลวงหาวัด. กรุงเทพฯ : คลังวิทยา ๒๕๑๕.

_______ . จินดามณี เล่ม ๑-๒. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บรรณาคาร, ๒๕๑๖.

_______ . เจ้าฟ้าธรรมธิเบศ. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, ๒๕๑๓.

_______ . ภูมิสถานกรุงศรีอยุธยา. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๔๘๒. (พิมพ์ในงานทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดตูม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒๔๘๒).

_______ . วรรณกรรมสมัยอยุธยา. เล่ม ๒. กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๓๐.

_______ . อธิบายแผนที่พระนครศรีอยุธยา กับคำวินิจฉัยของพระยาโบราณราชธานินทร์. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๐๙. (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายบุรินท์ สิมพะลิก, ๒๕๐๙).

สุจิตต์ วงษ์เทศ. ร้องรำทำเพลง : ดนตรีและนาฏศิลป์ชาวสยาม. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๔๒.

อนิรุทธคำฉันท์. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๐๓. (พิมพ์ในงานสัปดาห์วรรณคดีแห่งชาติ, ๒๕๐๓).

อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และคณะ. พจนานุกรมศัพท์ล้านนา เฉพาะคำที่ปรากฏในใบลาน. ครั้งที่ ๒. เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์ตรัสวิน, ๒๕๓๙. (พิมพ์ในวโรกาสเฉลิมฉลอง ๗๐๐ ปีเมืองเชียงใหม่, ๒๕๓๙).

Apte, Vaman Shivram. The practical Sanskrit – English Dictionary. 4 th ed., rev. and enl. Delhi : Motilal Banasidass, 1978.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ