ภาคผนวก ค.

รายพระนามและนามผู้แปลปัญญาสชาดกฉบับหอสมุดแห่งชาติ

สมุททโฆสชาดก (ลำดับที่ ๑) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์
สุธนชาดก (ลำดับที่ ๒) หลวงธำรงเจดีย์รัฐ (เทศ วิริยรัต)
สุธนูชาดก (ลำดับที่ ๓) พระราชาภิรมย์ (แจ่ม บุรณนนท์)
รัตนปโชตชาดก (ลำดับที่ ๔) หลวงธำรงเจดีย์รัฐ (เทศ วิริยรัต)
สิริวิบุลกิตติชาดก (ลำดับที่ ๕) หลวงธำรงเจดีย์รัฐ (เทศ วิริยรัต)
วิบุลราชชาดก (ลำดับที่ ๖) หลวงธำรงเจดีย์รัฐ (เทศ วิริยรัต)
สิริจุฑามณิชาดก (ลำดับที่ ๗) หลวงธำรงเจดีย์รัฐ (เทศ วิริยรัต)
จันทราชชาดก (ลำดับที่ ๘) หลวงธำรงเจดีย์รัฐ (เทศ วิริยรัต)
สุภมิตตชาดก (ลำดับที่ ๙) หลวงธำรงเจดีย์รัฐ (เทศ วิริยรัต)
สิริธรชาดก (ลำดับที่ ๑๐) หลวงธำรงเจดีย์รัฐ (เทศ วิริยรัต)
ทุลกบัณฑิตชาดก (ลำดับที่ ๑๑) หลวงธำรงเจดีย์รัฐ (เทศ วิริยรัต)
อาทิตชาดก (ลำดับที่ ๑๒) หลวงธำรงเจดีย์รัฐ (เทศ วิริยรัต)
ทุกัมมานิกชาดก (ลำดับที่ ๑๓) หลวงธำรงเจดีย์รัฐ (เทศ วิริยรัต)
มหาสุรเสนชาดก (ลำดับที่ ๑๔) นายยิ้ม (เปรียญ ๖ ประโยค) วัดมหาธาตุ
สุวรรณกุมารชาดก (ลำดับที่ ๑๕) พระราชาภิรมย์ (แจ่ม บุรณนนท์)
กนกวรรณราชชาดก (ลำดับที่ ๑๖) พระราชาภิรมย์ (แจ่ม บุรณนนท์)
วิริยบัณฑิตชาดก (ลำดับที่ ๑๗) พระราชาภิรมย์ (แจ่ม บุรณนนท์)
ธรรมโสณฑกชาดก (ลำดับที่ ๑๘) พระราชาภิรมย์ (แจ่ม บุรณนนท์)
สุทัสนชาดก (ลำดับที่ ๑๙) พระญาณวิจิตร (สิทธิ โลจนานนท์)
วัฏฏังคุลีราชชาดก (ลำดับที่ ๒๐) พระราชาภิรมย์ (แจ่ม บุรณนนท์)
โบราณกบิลราชชาดก (ลำดับที่ ๒๑) พระญาณวิจิตร (สิทธิ โลจนานนท์)
ธรรมิกบัณฑิตราชชาดก (ลำดับที่ ๒๒) พระราชาภิรมย์ (แจ่ม บุรณนนท์)
จาคทานชาดก (ลำดับที่ ๒๓) พระญาณวิจิตร (สิทธิ โลจนานนท์)
ธรรมราชชาดก (ลำดับที่ ๒๔) พระญาณวิจิตร (สิทธิ โลจนานนท์)
นรชีวชาดก (ลำดับที่ ๒๕) พระญาณวิจิตร (สิทธิ โลจนานนท์)
สุรูปชาดก (ลำดับที่ ๒๖) พระญาณวิจิตร (สิทธิ โลจนานนท์)
มหาปทุมชาดก (ลำดับที่ ๒๗) พระญาณวิจิตร (สิทธิ โลจนานนท์)
ภัณฑาคารชาดก (ลำดับที่ ๒๘) พระญาณวิจิตร (สิทธิ โลจนานนท์)
พหลาคาวีชาดก (ลำดับที่ ๒๏) พระญาณวิจิตร (สิทธิ โลจนานนท์)
เสตบัณฑิตชาดก (ลำดับที่ ๓๐) พระญาณวิจิตร (สิทธิ โลจนานนท์)
ปุบผชาดก (ลำดับที่ ๓๑) พระญาณวิจิตร (สิทธิ โลจนานนท์)
พาราณสิราชชาดก (ลำดับที่ ๓๒) หลวงธำรงเจดีย์รัฐ (เทศ วิริยรัต)
พรหมโฆสราชชาดก (ลำดับที่ ๓๓) หลวงธำรงเจดีย์รัฐ (เทศ วิริยรัต)
เทวรุกขกุมารชาดก (ลำดับที่ ๓๔) หลวงธำรงเจดีย์รัฐ (เทศ วิริยรัต)
สลภชาดก (ลำดับที่ ๓๕) หลวงธำรงเจดีย์รัฐ (เทศ วิริยรัต)
สิทธิสารชาดก (ลำดับที่ ๓๖) หลวงธำรงเจดีย์รัฐ (เทศ วิริยรัต)
นรชีวกฐินชาดก (ลำดับที่ ๓๗) หลวงธำรงเจดีย์รัฐ (เทศ วิริยรัต)
อติเทวราชชาดก (ลำดับที่ ๓๘) พระราชาภิรมย์ (แจ่ม บุรณนนท์)
ปาจิตตกุมารชาดก (ลำดับที่ ๓๙) พระราชาภิรมย์ (แจ่ม บุรณนนท์)
สรรพสิทธิชาดก (ลำดับที่ ๔๐) นายพรหม ขมาลา
สังขปัตตชาดก (ลำดับที่ ๔๑) หลวงธำรงเจดีย์รัฐ (เทศ วิริยรัต)
จันทเสนชาดก (ลำดับที่ ๔๒) พระราชาภิรมย์ (แจ่ม บุรณนนท์)
สุวรรณกัจฉปชาดก (ลำดับที่ ๔๓) พระราชาภิรมย์ (แจ่ม บุรณนนท์)
สิโสรชาดก (ลำดับที่ ๔๔) พระราชาภิรมย์ (แจ่ม บุรณนนท์)
วรวงสชาดก (ลำดับที่ ๔๕) ไม่ปรากฏนามผู้แปล
อรินทมชาดก (ลำดับที่ ๔๖) ไม่ปรากฏนามผู้แปล
รถเสนชาดก (ลำดับที่ ๔๗) ไม่ปรากฏนามผู้แปล
สุวรรณสิรสาชาดก (ลำดับที่ ๔๘) พระราชาภิรมย์ (แจ่ม บุรณนนท์)
วนาวนชาดก (ลำดับที่ ๔๙) พระราชาภิรมย์ (แจ่ม บุรณนนท์)
พากุลชาดก (ลำดับที่ ๕๐) พระราชาภิรมย์ (แจ่ม บุรณนนท์)
โสนันทชาดก (ลำดับที่ ๕๑) ไม่ปรากฏนามผู้แปล
สีหนาทชาดก (ลำดับที่ ๕๒) หลวงธำรงเจดียรัฐ (เทศ วิริยรัต)
สุวรรณสังขชาดก (ลำดับที่ ๕๓) หลวงธำรงเจดียรัฐ (เทศ วิริยรัต)
สุรัพภชาดก (ลำดับที่ ๕๔) หลวงธำรงเจดียรัฐ (เทศ วิริยรัต)
สุวรรณกัจฉปชาดก (ลำดับที่ ๕๕) หลวงธำรงเจดียรัฐ (เทศ วิริยรัต)
เทวันธชาดก (ลำดับที่ ๕๖) หลวงธำรงเจดียรัฐ (เทศ วิริยรัต)
สุบินชาดก (ลำดับที่ ๕๗) หลวงธำรงเจดียรัฐ (เทศ วิริยรัต)
สุวรรณวงศชาดก (ลำดับที่ ๕๘) หลวงธำรงเจดียรัฐ (เทศ วิริยรัต)
วรนุชชาดก (ลำดับที่ ๕๙) หลวงธำรงเจดียรัฐ (เทศ วิริยรัต)
สิรสาชาดก (ลำดับที่ ๖๐) นายปุ้ย แสงฉาย
จันทคาธชาดก (ลำดับที่ ๖๑) นายปุ้ย แสงฉาย
  1. ๑. ปรากฏแต่เฉพาะในฉบับพิมพ์ครั้งแรก (พ.ศ. ๒๔๖๖-๒๔๘๒) แต่ในฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒ (๒๙๙๙) ไม่ได้แจ้งนามผู้แปล.

  2. ๒. คนละเรื่องกับลำดับที่ ๔๓

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ