เครื่องแต่งพระเมรุ

ข้างในพระเมรุตรงท่ามกลาง มีพระมหาเศวตฉัตร์ขาวชายปิดทอง มีอุบะห้อยเหนือพระมหาบัญจา ๙ ชั้น ที่ประดิษฐานพระบรมราชานุโกษฐอันสว่างไสวไปด้วยแสงไฟฟ้าและไฟโคมจุดโดยรอบบนพระมหาบัญจา มีพระภูษาตาดขาวโยงไว้สดัปกรณ์ และมีเครื่องตั้งถวายทุกสิ่ง ให้เหมือนอย่างในพระที่นั่งมหามนทีร์ ซึ่งเปนที่ต่างหอธรรมสังเวชตามธรรมเนียม ฯ มีลับแล ๘ ให้กรมพระตำรวจทำเอาไปตั้งบังในเวลาถวายพระเพลิง เสาทั้ง ๔ ต้องพันด้วยผ้าขาวติดดาวทองอังกฤษ และให้มีลวดลายที่ยอดเสาและต้นเสา มีพระวิสูตร์เรียงรายไปด้วยดาวทองอังกฤษโดยรอบ พระสูตร์นั้นให้พวกข้างในเย็บแล้วให้ออกญาเทพนิมิตผู้ที่รับเหมาติดดาวทองอังกฤษ และมีบุษบกอยู่ข้างในพระสูตร์ ให้เอาตาดพันเสาบุษบกซึ่งจะถวายพระเพลิงนั้นให้ดี ข้างนอกพระเมรุนั้นมีปรำผ้าขาว ให้ออกญาเทพนิมิตจัดการทำทั้ง ๔ ทิศ ฯ

อัครมหาเสนา เสนาบดี ตั้งโต๊ะเครื่องพุทธบูชาถวายพระราชกุศลในพระเมรุ ๕ โต๊ะ และโต๊ะมนตรีแห่งพระบรมราชวัง ๓ โต๊ะ รวม ๘ โต๊ะ ตั้งที่ประตูทั้ง ๔ ประตูละ ๒ โต๊ะ

มีกลยนตร์เปนเครื่องเล่นตั้งครบทั้ง ๔ มุมสำสร้างพระเมรุ ให้ออกญาเทพนิมิต ออกญาประเสริฐเลขา ออกญาสำเร็จพระขรรค์ ต้องทำให้ครบทั้ง ๔ มุม และให้แม่งานกับช่างทองอังกฤษกระทำราชวัฏทึบ ๒๕ แผ่น กั้นไว้ที่แถวลานทั้ง ๔ รอบพระเมรุ แล้วให้จุดไฟฟ้าตามประตูทั้ง ๔ ทิศ แม่งารต้องทำถวาย พระองค์เจ้าผู้เปนพระราชบุตร์พระกรุณาในพระบรมราชานุโกษฐ เปนผู้ตรวจจุดไฟฟ้า ฯ

โคมลอยจุดเปนพุทธบูชาถวายพระราชกุศล ให้ออกญาเพ็ชรสงครามจางวางคลังดินปืนหรือกรมรักษาพระองคทำถวาย หม่อมเจ้าเปนผู้ตรวจจุด

ซุ้มไฟ ๕ ให้กรมแม่งารทำสำหรับอัครมหาเสนา กับเสนาบดี รวม ๕ เปนผู้ตรวจจุดไฟฟ้า คือ

อัครมหาเสนาข้างทิศบูรพา ฯ

ออกญาวังวรเวียงไชยข้างทิศอาคเน ฯ

ออกญาจักรีธิบดีกุญชรขางทิศหรดี ฯ

ที่กระลาโหมข้างทิศพายัพ ฯ

ออกญายมราชข้างทิศอิสาณ ฯ

ฉัตร์ ๘ ปิดกระดาษทองกระดาษเงิน แม่งารต้องทำยกไปตั้งรอบที่ประตูทั้ง ๔ ทิศ ฯ

ฉัตร์เพลิง ๑๖ แม่งารทำ

ซุ้มดอกไม้ไฟ ๔ ทิศแม่งารทำ

ช่องระทา ๘ แม่งารต้องจัดให้ออกญาเพ็ชรสงครามเปนผู้จุดจรวดระทาและดอกไม้เทียนข้างทิศอิสาณ ฯ ดอกไม้เทียน ๑๒ ต้นให้พระสงฆ์ราชาคณะทำจุดรอบพระเมรุ ฯ

ดอกไม้เทียนฝรั่งเศส ดอกไม้เทียนเขมรเปนหน้าที่ออกญาเพ็ชรสงครามจุดถวายที่หน้าพลับพลาทอดพระเนตร์การเล่น ฯ

ต้นกัลปพฤกษ์ทั้ง ๔ ทิศสำหรับโปรยทานให้แม่งารทำ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ