สำสร้างและที่พักนอกพระเมรุ

ซุ้มประตูทั้ง ๔ สูงซุ้มละ ๕ เมตร์ กว้าง ๔ เมตร์ มีรูปยักษ์รักษาอยู่ที่ซุ้มประตู ๆ ละ ๒ ตน ๆ หนึ่งสูง ๓ เมตร์ ฯ

ระเบียงรอบกว้าง ๔ เมตร์ ๕๐ เซนติเมตร์ ยาว ๔๔ เมตร์ และมีสำสร้าง ๔ มุมพระเมรุ สำสร้าง ๑ ใหญ่มุมละ ๔ เมตร์ ๕๐ เซนติเมตร์ สูง ๕ เมตร์ ฯ

พลับพลาทรงธรรมหรือพลับพลาประทับ ๑ หลังกว้าง ๘ เมตร์ยาว ๑๕ เมตร์ ๖ ห้อง ฯ ข้างทิศใต้พระเมรุ ฯ

ที่พักสำหรับสตรี ๒ หลังกว้างหลังละ ๕ เมตร์ยาว ๑๐ เมตร์ ๕ ห้อง ฯ ข่ข้างทิศปาจิณพระเมรุ ฯ

โรงวิเสทสตรี ๒ หลัง กว้างห้องละ ๔ เมตร์ ยาว ๑๐ เมตร์ ๕ ห้อง ฯ อยู่ข้างทิศพายัพหลัง ๑ ข้างทิศหรดีหลัง ๑ ฯ

โรงหนังตลุง ๑ หลัง ๒ ห้อง กว้าง ๔ เมตร์ ยาว ๕ เมตร์ ฯ ข้างทิศอิสาณพระเมรุ ฯ

โรงกนยนต์ (ภาพยนต์) ๑ หลัง ๓ ห้อง กว้าง ๔ เมตร์ ยาว ๘ เมตร์ฯ ข้างทิศอิสาณพระเมรุ ฯ

โรงละคอน ๑ หลัง ๑๐ ห้อง กว้าง ๘ เมตร์ ยาว ๒๐ เมตร ฯ ข้างทิศอาคเน ฯ

มีโรงกงเต๊กทำบุญแด่พระสงฆ์จีน, ญวนด้วย

ตำหนักสมเด็จพระวรราชินี ๒ หลัง หลังละ ๕ ห้อง กว้าง ๓ เมตร์ ยาว ๑๐ เมตร์ ฯ ข้างทิศปาจิณ ฯ

บังคน ๒ หลัง หลังละ ๔ ห้อง กว้าง ๒ เมตร์ ยาว ๗ เมตร์ ฯ อยู่ข้างทิศพายัพหลัง ๑ ข้างทิศหรดีหลัง ๑ ฯ

ห้องน้ำ ๒ หลัง หลังละ ๒ ห้อง กว้าง ๓ เมตร์ ยาว ๔ เมตร์ ฯ ข้างทิศปาจิณ ฯ

ต้นกัลปพฤกษ์ ๔ ต้น ในต้น ๑ ใหญ่ ๑ เมตร์ ๔ เหลี่ยม สูง ๔ เมตร์ ฯ

โรงกลองไชยป่าวร้องคน ๑ หลัง ๑ ห้อง กว้าง ๓ เมตร์ ยาว ๓ เมตร์ ฯ อยู่ข้างทิศบูรพาพระเมรุ ฯ

ที่โล้ชิงช้า ไต่ลวด หกคเมน ก็อนแตแร แสนงอ็อนโสง (รำเขนง) ชวาปรอจัก โมงครุ่ม รากธีไม

พระราชรถยนต์ตั้งพระบรมศพแห่ ๑ สารถีขับ ๒ คน บุษบก ๕ ชั้นสูง ๗ เมตร์ ฯ

กั้นฉนวนตั้งแต่ประตูพระบรมราชวังด้านเหนือจนถึงกำแพงพระเมรุ ให้กรมพระสุริโยดีทำฉนวนกั้นหนทาง ๒ ข้าง สำหรับเจ้านายผู้หญิงและพวกข้างในเดิรเข้าออกในงารพระเมรุนี้ ฯ

  1. ๑. เหล่านี้เปนชื่อของการเล่น

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ