กระบวนแห่พระบรมศพ

พระกรุณาในพระบรมราชานุโกษฐเข้าสู่พระเมรุมาศจัดเปน ๕ แถว ดังต่อไปนี้

๑. ถือธงไชยเขมรใหญ่ ๕ ฯ

๒. กลองไชย ๑ หาม ๒ คน ตี ๑ คน รวม ๓ คน ฯ

๓. ธงไชย ๑ หาม ๒ คน ตี ๑ คน รวม ๓ คน ฯ

๔. ปืนใหญ่ ๕ (นาย ๒ พล ๒๕) รวม ๒๗ คน ฯ

๕. กาวาเลอรี (นาย ๒ พล ๒๕) ถือธงดำ ฯ

๖. กลองแขก ๑ วง ๓ คน หาม ๒ คน รวม ๕ คน ฯ

๗. คเชนทร์ ๔ ผูกระยาง โขนแต่งเปนยักษ์ ๒ เปนลิง ๒ ขี่ ฯ

๘. ออกญาราชวรานุกูลหรือผู้แทน นุ่งเยียรบับ ใส่หมวกทรงประพาส ขี่ม้าตรวจ ฯ

๙. ออกญาราชภักดีหรือผู้แทน นุ่งเยียรบับ ใส่หมวกทรงประพาส ขี่ม้าตรวจ ฯ

๑๐. คเชนทร์ ๔ แต่งเครื่องมียักษ์ขี่คอ ฯ

๑๑. พระที่นั่งคเชนทร์ทรง ๑ หมอถือขอขี่คอ ๑ คนท้าย ๑ คน ถือขอจูงข้างล่าง ๑ คน ฯ

๑๒. คเชนทร์พระที่นั่งพระ ๑ ผูกกูบขี่หน้า ๑ คน ขี่หลัง ๑ คน

๑๓. พระที่นั่งคชชาญไชย ๑ ตั้งเศวตฉัตร์ขี่คอ ๑ คน ฯ

๑๔. พระที่นั่งกันโจงทรง ๑ ฯ

๑๕. พระที่นั่งกันโจงรอง ๑ ฯ

๑๖. ผูกกูบประเทียบ ๔ ฯ

๑๗. ผูกกูบรองชาย ๔ ฯ

๑๘. คเชนทร์ผูกกูบพลับพลา ๔ ฯ

๑๙. พระที่นั่งอัสดรทรง ๒, คนจูง ๒ คน ฯ

๒๐. พระที่นั่งอัสดรรอง ๒ คนจูง ๒ คน ฯ

๒๑. กาวาเลอรีขี่ม้าแห่ ๑๒ คน ฯ

๒๒. พระราชรถทรง ๑ เทียมม้า ๒ ฯ

๒๓. ขี่ม้าเขน ๒ ฯ

๒๔. พระราชรถที่นั่งรอง ๑ เทียมม้า ๒ ฯ

๒๕. พระราชยานที่นั่งทรง ๑ หาม ๔ คน ถือม้ารอง ๑ คน ถวายพระกลด ๑ คน รวม ๖ คน ฯ

๒๖. เศวตฉัตร์ถือ ๒ คน ฯ

๒๗. พระราชยานที่นั่งรอง ๑ หาม ๒ คน ถือม้ารอง ๑ คน ฯ

๒๘. เครื่องปัญจกกุธภัณฑ์ กรมภูษามาลาเชิญ ๑๐ คน ฯ

๒๙. กรมพระตำรวจถือหอกแห่ ๒๕ คน ฯ

๓๐. เพลงกลองยาวกับตลก ๑๒ คน ฯ

๓๑. ถือธงเขมร ๕๐ คน ฯ

๓๒. ถือธงนาค ๕๐ คน ฯ

๓๓. เพลงฝรั่ง ๔๒ คน ฯ

๓๔ โอฟีซิเยร์ ๒ คนทหารฝรั่งเศสและเป่าแตร ๕๐ คน ฯ

๓๕. เพลงพิณพาทย์ ๕ คน หาม ๔ คน ฯ

๓๖. โอฟีซีเยร์ ๒ คน กรมพิชัยสงครามและเป่าแตร ๕๐ คน ฯ

๓๗. นาย ๒ และกรมรักษาเมืองกับเป่าแตร ๕๐ คน ฯ

๓๘. เพลงพิณพาทย์ ๕ คน หาม ๔ คน ฯ

๓๙. นาย ๒ และทหารเขมรกรมรักษาพระองค์ข้างพระบรมราชวัง ๕๐ คน ฯ

๔๐. เพลงชวา ๘ คน ฯ

๔๑. มนตรีจาม ๕๐ คน ฯ

๔๒. เพลงลิเก ๑๒ คน ฯ

๔๓. เพลงจีน ๑๐ คน หาม ๖ คน ฯ

๔๔. มนตรีจีน ๕๐ คน ฯ

๔๕. ถือธงมังกร ๕ คน ฯ

๔๖ กรมเสมียนมหาดไทย ๔ คนเปนผู้ตรวจ ฯ

๔๗. เพลงเขมร ๕ คน ฯ

๔๘. ชาย ๔ หญิง ๔ นุ่งห่มผ้าโบราณ ฯ

๔๙. เพลงพิณพาทย์ ๕ คน หาม ๔ คน ฯ

๕๐. ละคอนชาย ๖ คน หญิง ๖ คน แต่งเปนเรื่องไกรทอง ฯ

๕๑. เพลงมโหรธึก ๕ คน ฯ

๕๒. ตำรวจถือมัดหวาย ๑๒ คน ฯ

๕๓. รูประมาศ ๑, คนลาก ๒ คน ถือไฟไกลาส มีกรมสนมพลเรือน ๖ คนแห่อ้อม ฯ

๕๔. รูปสัตว์ ๘๗ มีที่วางไตรครบ คิดทั้งรูประมาศด้วยเปน ๘๘ ตามพระชนม์พระกรุณาในพระบรมราชานุโกษฐ รูปสัตว์ ๑ คนลาก ๒ คน ฯ

๕๕. กรมมหาดไทย ๔ คนเปนผู้ตรวจ ฯ

๕๖. กรมกระลาโหม ๔ คนเปนผู้ตรวจ ฯ

๕๗. ถือธงเขมร ๕๐ คน ฯ

๕๘. ถือธงตะขาบ ๕๐ คน ฯ

๕๙. พระทิพย์เสนาและพระราชามาตย์ ผู้ใหญ่ในเรือนหลวงเปนผู้ตรวจ ฯ

๖๐. เจ้านายฝ่ายหน้า ๕๐ องค์ ฯ

๖๑. มนตรีในกรุงและหัวเมืองถือดอกบัว ๕๐๐ คน ฯ

๖๒. พระรามาราชาธิบดี จางวางกรมพระวงศ์ขี่แคร่ ๑ หาม ๒ คน กั้นสัปทน ๑ คน ฯ

๖๓. พระวงศถือดอกบัว ๑๐ องค์ ฯ

๖๔. สมเด็จพระฤาษีภัทธิบดี จางวางกรมบาคูปโรหิตขี่แคร่ หาม ๒ คน กั้นสัปทน ๑ คน ฯ

๖๕. บาคูปโรหิตไกวปีงเปียง ๑๐ คน ฯ

๖๖. บาคูปโรหิตเป่าสังข์ ๘ คน ฯ

๖๗. บาคูปโรหิตเป่าแตรสังข์ ๒ คน ฯ

๖๘. บาคูปโรหิตนุ่งผ้าสีถือดอกบัว ๑๐ คน ฯ

๖๙. พญามาฆนุ่งผ้าสีถือดอกบัว ๑๐ ฯ

๗๐. ถือจามร ๕๐ คน ฯ

๗๑. ถือพุดตาล ๕๐ คน ฯ

๗๒. ถืออภิรุมย์ ๕๐ คน ฯ

๗๓. เพลงกลองชนะแดง ๖ คน ฯ

๗๔. เพลงกลองชนะเงิน ๖ คน ฯ

๗๕. เพลงกลองชนะทอง ๖ คน ฯ

๗๖. พระเสลี่ยง ๑ ตั้งพระพุทธรูปและพระสารีริกธาตุคนหาม ๔ คน ถือม้ารอง ๑ คน กั้นสัปทน ๑ คนรวม ๖ คน ฯ

๗๗. พระเสลี่ยง ๓ ตั้งพระไตรปิฎก คนหาม ๔ คน ถือม้ารอง ๑ คน

๗๘. พระเสลี่ยง ๑ พระสงฆ์นายกนั่งอ่านพระอภิธรรมหาม ๔ คน ถือม้ารอง ๑ คน กั้นสัปทน ๑ คน รวม ๖ คน ฯ

๗๙. พระเสลี่ยง ๑ พระราชบุตร์ ๑ องค์ทูลภูษาโยง หาม ๔ คน ถือม้ารอง ๑ คน กั้นสัปทน ๑ คน รวม ๖ คน ฯ

๘๐. พระเสลี่ยงพระราชวงศานุวงศ ๑ องค์ นั่งโปรยข้าวตอกและเงินกั๊ก หาม ๔ คน ถือม้ารอง ๑ คน กั้นสัปทน ๑ คน รวม ๖ คน ฯ

๘๑. โหรา ๒ คนโปรยข้าวตอกและเงินกั๊ก ฯ

๘๒. กรมภูษามาลา ๒ คนโปรยดอกไม้และเงินกั๊ก ฯ

๘๓. สนมพระตำรวจ ๔ คน ฯ

๘๔. สนมพลเรือน ๔ คน ฯ

๘๕. ออกญามหามนตร์ ออกญามหาเทพ ฯ

๘๖. กรมพระนโรดมภานุวงศที่อัครมหาเสนาประทับบนพระเสลี่ยงหามโยง ฯ

๘๗. พระราชรถยนต์ ตั้งพระบรมศพใต้บุษบก ฯ และพระลองพระบุพโพ ฯ

๘๘. พระราชบุตราพระองค์เจ้า ๒ องค์ประคองบนพระราชรถ ฯ

๘๙. ออกญาวังวรเวียงไชย (จวน) คู่เคียงข้างขวา นั่งบนเสลี่ยง

๙๐. ออกญาจักรีธิบดีกุญชร (ปุน) คู่เคียงข้างซ้ายนั่งบนเสลี่ยง

๙๑. กรมหลวงศรีสวัสดิสุภานุวงศ ที่กระลาโหมคู่เคียง ข้างขวาประทับบนเสลี่ยง ฯ

๙๒. ออกญายมราช (เจีย) คู่เคียงข้างซ้ายนั่งบนเสลี่ยง ฯ

๙๓. ละคอนหญิง ๑๖ คนรำรอบพระราชรถ ฯ

๙๔. เชิญพระกลด ๒ คน ฯ

๙๕. ถือบังแซก ๒ คน ฯ

๙๖. ถือบังแสง ๒ คน ฯ

๙๗. ถือพระวิชนี ๒ คน ฯ

๙๘. ถือจามร ๕๐ คน ฯ

๙๙. ถือพุดตาล ๕๐ คน ฯ

๑๐๐. ถืออภิรุมย์ ๕๐ คน ฯ

๑๐๑. มหาดเล็กเชิญเครื่อง ๑๒ คน ฯ

๑๐๒. มหาดเล็กพระแสงทวนเชิญพระแสง ๑๒ คน ฯ

๑๐๓. พระราชวงศานุวงศฝ่ายหน้า ๑๒ องค์ทรงม้าเปนกษัตริย์โศก ฯ

๑๐๔. ผู้ตรวจ ๔ คน ฯ

๑๐๕. พระเสลี่ยง ๑ ใส่แก่นจันทน์ หาม ๕ คน ฯ

๑๐๖. ปลัดทูลฉลองกรมวัง ๑ คน ฯ

๑๐๗. ผู้ช่วยกรมวัง ๑ คน ฯ

๑๐๘. กรมวัง ๖ คน ฯ

๑๐๙. เถ้าแก่ ๒๔ คน ฯ

๑๑๐. หญิง ๑๒ คนเชิญเครื่อง ฯ

๑๑๑. เจ้านายฝ่ายในประทับสิวิกาบ้างวอบ้างรถยนต์บ้างเดิรบ้าง ฯ

๑๑๒. สตรีมีบรรดาศักดขี่รถยนต์บ้างเดิรบ้าง ฯ

๑๑๓. ขุนนางขี่รถยนต์บ้างเดิรบ้าง ๓๐๐ คน ฯ

๑๑๔. กองข้าหลวงและนางห้ามในพระบรมราชวัง ฯ

๑๑๕. ปลัดทูลฉลองกรมวัง ๑ คน ฯ

๑๑๖. ผู้ช่วยกรมวัง ๑ คน ฯ

๑๑๗. กรมวัง ๖ คน ฯ

๑๑๘. หญิงทั้งปวง ๑๐๐ คน ฯ

๑๑๙ ถือจีวร ๕๐ คน ฯ

๑๒๐. ถือสบงจีบเปนดอกไม้ ๕๐ คน ฯ

๑๒๑. ถือสบงจีบเปนดอกไม้ ๕๐ คน ฯ

๑๒๒. ถือสบงจีบเปนดอกไม้ ๕๐ คน ฯ

๑๒๓. นิธิส์บงจิยเปนดอกไม้๔๐ คน ๆ

๑๒๔. ถือธงตะขาบ ๕๐ คน ฯ

๑๒๕. กรมวังตรวจ ๖ คน ฯ

บวกรวมทั้งหมด

พระสงฆ์นายก ๒ องค์ ฯ

พระองค์เจ้าและหม่อมเจ้าชาย ๑๐ องค์ ฯ

พระองค์เจ้าหญิงและหญิงทุกกรม ๔๕๒ คน ฯ

เสนาบดีนาหมื่นสรรพมุขมนตรี ๗๕๘ คน ฯ

นายและพลทหาร ๒๖๔ คน ฯ

พวกเพลงละคอนพวกการเล่นและพวกถือพวกหาม ๑๓๖๐ คน ฯ

ปืนใหญ่ ๕ ฯ

พระเสลี่ยง ๗ ฯ

พระราชรถ ๒ ฯ

พระราชรถยนต์ตั้งพระบรมราชานุโกษฐ ฯ

ช้างที่นั่ง ๒๑ ฯ

ม้า ๔๒ ฯ

รูปสัตว์ทุกอย่าง ๘๘ ฯ

บวกทั้งหมดในกระบวนแห่ ๓๐๒๖ คน ฯ

ในเพลาทำบุญนั้นนิมนต์พระสงฆ์ ๘๘๐ รูปสดัปกรณ์ สวดพระธรรม ๒๘๘ รูป อ่านพระอภิธรรม ๑ รูป รับสัพพี ๓๖ รูป สวดดาร์ ๒๘๘ รูป สวดมนต์ ๘๘ รูป สวดแจง ๔ รูป นั่งหัตถบาส ๑๐๐ รูปสวดพุทธาภิเษก ๒ รูป วิสัชนา ๓ รูป สวดธรรมโยก สวดผจญมาร ๒ รูป ชักสังเค็ต ๒ รูป ฯ เทศนานอกจากสังคายนา ๙ รูป ฯ บวกรวมทั้งหมด ๑๗๐๓ รูป

  1. ๑. สวดเปนทำนองภาษาเขมร

  2. ๒. สวดเปนทำนองภาษาเขมร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ