กฎ เรื่องให้รับน้ำพระพิพัฒนสัจจา

กฎให้แก่ เจ้าพระยา และพระยา พระ หลวง เจ้าราชนิกุล ขุน หมื่น พัน ทนาย ฝ่ายทหาร พลเรือน ผู้รักษาเมือง ผู้รั้ง กรมการเมืองเอก โท ตรี จัตวา ปักษ์ใต้ฝ่ายเหนือทั้งปวง ด้วย ฯ ทรง ฯ ตรัสเหนือเกล้า ฯ สั่งว่าเทศกาลพระราชพิธีตรุส สารท ครั้งนี้ ในกรุง ฯ นั้น เจ้าพระยา และพระยา พระ หลวง เจ้าราชนิกุล ขุน หมื่น พัน ทนาย ฝ่ายทหารพลเรือน ข้าทูลลออง ฯ ทั้งปวง ไปพร้อมกันณะวัดพระศรีสรรเพชญ์ มีรูปเทียนเข้าตอกดอกไม้มาสักการบูชากราบถวายบังคม รับน้ำพระพิพัฒนสัจจา กรมวังได้หมายบอกตำรวจตราเอาบาญชี และฝ่ายข้างผู้รักษาเมือง ผู้รั้ง กรมการ หลวง ขุน หมื่น นายที่นายส่วยสาอากรปักษ์ใต้ฝ่ายเหนือนั้น ครั้นถึงเทศกาลพระราชพิธีตรุส สารท ให้มีธูปเทียนเข้าตอกดอกไม้เปนเครื่องสักการบูชา ไปพร้อมกันรับน้ำพระพิพัฒนสัจจาณะวัดวาอารามใหญ่ ซึ่งเปนตำแหน่งเคยรับพระราชทานน้ำพระพิพัฒนสัจจานั้น เปนพนักงานขุนยกระบัตร ได้บัตรหมายเอาบาญชีตามโบราณราชประเพณีแต่ก่อนมา ถ้าผู้ใดป่วยเจ็บพ้นกำลังที่จะหาบหามมามิได้ และมีผู้ถูกเกณฑ์ไปราชการไกล กลับมามิทันชันสูตรสืบสมคุ้มโทษ ให้ตรวจตัวตามบาญชีแต่เช้าในเที่ยง ถ้าพ้นเที่ยงและผู้ใดขาด มิได้มากราบถวายบังคมพระราชอุททิศรับน้ำพระพิพัฒนสัจจาจะเอาตัวผู้นั้นเปนโทษเท่าโทษขบถ ตามบทพระอัยการ ถ้าหัวเมืองให้ยกระบัตรเอาตัวถาม บอกส่งตัวและคำถามเข้ามายังลูกขุนณะศาลา ถ้าในกรุงฯ ให้กรมวังเอาตัวถาม เอาเนื้อความกราบบังคมทูลพระกรุณา จะเอาตัวเปนโทษโดยโทษานุโทษ และให้กฎหมายบอกจงทั่ว

กฎให้ไว้ณะวันอังคารเดือน ๔ แรม ๘ ค่ำ ปีกุนตรีศก จุลศักราช ๑๐๙๓ (พ.ศ. ๒๒๗๕ รัชกาล สมเด็จพระเจ้าท้ายสระ)

----------------------------

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ