คำนำ

ด้วยสมเด็จพระมาตุจฉาเจ้า ฯ พระบรมราชเทวี ทรงพระปรารภที่จะให้พิมพ์หนังสือแจก ในงานศพท้าววนิดาวิจาริณี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ จะพระราชทานเพลิงพร้อมกับศพเจ้าพระยาสิริรัตนมนตรี วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๕ ที่พระเมรุสมเด็จพระมหาสมณะ ซึ่งได้พระราชทานเพลิงแล้ว ณท้องสนามหลวงนั้น จึงโปรดเกล้าให้หารือกรรมการหอพระสมุดวชิรญาณ สำหรับพระนคร เพื่อจะมีหนังสืออันใดที่ยังไม่ได้พิมพ์แลควรจะพิมพ์ขึ้นไว้บ้าง

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ สภานายกหอพระสมุดฯ กราบทูลแนะนำให้พิมพ์ประชุมพระราชปุจฉาภาคที่ ๔ ต่อเนื่องกับสามภาคที่ได้พิมพ์ไว้แล้ว ก็มีพระหฤทัยทรงยินดีเห็นชอบด้วย จึงได้ให้พิมพ์หนังสือนี้ขึ้น เพื่อประโยชน์แลความศุขแก่ท่านทั้งหลายผู้ซึ่งได้รับหนังสือนี้ แลทรงพระอุทิศส่วนกุศลบุญราสี ซึ่งได้ทรงบำเพ็ญในงานศพนี้ให้เปนผลสำเร็จโดยมโนรถวิบุลแก่ท้าววนิดาวิจาริณี แลหวังพระหฤทัยว่า ท่านทั้งหลายผู้รับหนังสือนี้ไป คงจะอนุโมทนาทั่วกัน

<เทวะวงศ์วโรปการ>

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ