คำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม เอกสารจากหอหลวง

คำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม เอกสารจากหอหลวง

พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๓๔

พิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวนพิมพ์ ๑,๐๐๐ เล่ม สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดพิมพ์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ