คำนำ

หนังสือเรื่อง ความสำเร็จและความล้มเหลวนี้ เป็นหนังสือสารคดีอัตตชีวประวัติที่หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ได้เขียนขึ้นและจัดพิมพ์เผยแพร่ เพื่อนำรายได้สมทบการกุศลในโอกาสที่ฉลองอายุครบ ๕ รอบ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๔ ท่านผู้เขียนได้ระบุจุดมุ่งหมายไว้ว่าจะให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกิดมาเป็นคนรุ่นหลัง ซึ่งมีประสบการณ์ไม่เหมือนกัน เพื่อว่าอดีตกับอนาคตของคนไทยต่างรุ่นต่างวัยจะได้ต่อเนื่องกันเป็นบางส่วน ด้วยจุดมุ่งหมายดังกล่าว เนื้อหาสาระของหนังสือซึ่งเรียบเรียงจากประสบการณ์ชีวิต จึงสะท้อนภาพส่วนหนึ่งของสังคมไทยตามความเป็นจริงหลายแง่หลายมุมอันจะเป็นบทเรียนแก่คนรุ่นหลัง การเขียนแสดงความคิดเห็นด้วยความสุจริตใจจึงก่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้อ่าน และทำให้ตระหนักในคุณค่าของความจริงและความงามที่มีอยู่ในหนังสือนี้ อันจะเป็นอนุสรณ์ถึงท่านผู้เป็นเจ้าของประวัติชั่วกาลนาน

คณะกรรมการบริหารกองทุน ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ เห็นสมควรจัดพิมพ์หนังสือนี้ขึ้นเพื่อมอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้ที่ให้เกียรติมาในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๒๗ คณะกรรมการฯ หวังว่าหนังสือนี้จะอำนวยประโยชน์แก่ผู้อ่านสมเจตนารมณ์ของผู้วายชนม์

คณะกรรมการบริหารกองทุน ม..บุญเหลือ เทพยสุวรรณ

๗ มิถุนายน ๒๕๒๗

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ