ข้าพเจ้าขออุทิศกุศล

ข้าพเจ้าขออุทิศกุศล

ซึ่งได้แต่งหนังสือเรื่องตำนานพุทธเจดีย์สยามนี้

สนองพระคุณเจ้าจอมมารดาชุ่ม รัชกาลที่ ๔

ท่านผู้เปนมารดาให้บังเกิด

แล้วบำรุงเลี้ยงระวังสั่งสอนมาตั้งแต่ยังเยาว์

ด้วยรักใครไม่ยิ่งกว่า

แลได้ร่วมสุขทุกข์ด้วยกันมาฉันมารดากับบุตรคนเดียว

จนตราบเท่าท่านถึงอสัญกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๖

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ