บรรณานุกรม

กุหลาบ มัลลิกะมาส. ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๒๙.

ทิพากรวงศ์, เจ้าพระยา. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงตรวจชำระและทรงพระนิพนธ์ อธิบาย. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๑.

___________ . พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑ ฉบับตัวเขียน. นฤมล ธีรวัฒน์ ชำระต้นฉบับ ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : อมรินทร์วิชาการ, ๒๕๓๙.

บรัดเล. อักขราภิธานศรับท์ ของ หมอบรัดเล พ.ศ. ๒๔๑๖. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๑๔.

แปลก ศิลปกรรมพิเศษ. พจนานุกรมคำพ้อง ไทย-มลายู. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๒๙.

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๑.

วันเนาว์ ยูเด็น. วรรณคดีเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๐.

วิภา กงกะนันทน์. วรรณคดีศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๓.

ศิลปากร, กรม. พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒. พิมพ์ครั้งที่ ๙. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ดอกเบี้ย, ๒๕๔๒.

ส. พลายน้อย [ นามแฝง ]. สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : บำรุงสาสน์, ๒๕๒๗.

อภินิหารบรรพบุรุษ. สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงพิมพ์ช่วยเป็นของเจ้าภาพชำร่วย ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าปิยภักดีนารถ สุประดิษฐ์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๗๓.

อภินิหารบรรพบุรุษ และปฐมวงศ์. บุญเตือน ศรีวรพจน์ ชำระต้นฉบับ สุจิตต์ วงษ์เทศ บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : บริษัท พิฆเณศ พริ้นท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด, ๒๕๔๕.

เอมอร ชิตตะโสภณ. วรรณกรรมลิลิต. จัดพิมพ์โดย โครงการตำรามหาวิทยาลัย ห้องจำหน่ายหนังสือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. กรุงเทพฯ : มิตรนราการพิมพ์, ๒๕๒๕.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ