โคลงสรรเสริญพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์

โคลงสรรเสริญพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์

โคลงสรรเสริญพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์

กรมศิลปากร พิมพ์เผยแพร่

พุทธศักราช ๒๕๔๖

โคลงสรรเสริญพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์

พิมพ์ครั้งแรก จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม พุทธศักราช ๒๕๔๖

ชำนิโวหาร, พระ.

โคลงสรรเสริญพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์.--กรุงเทพฯ :สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๔๖.

๑๕๐ หน้า.

๑. โคลง ๒ . กวีนิพนธ์ไทย.

I. กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. II. ชื่อเรื่อง.

895.9113

ISBN 974 - 9527 - 18 - 6

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ