ประกาศเลื่อนกรม (๓)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร.

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริว่า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระชัยนาทนเรนทร ได้ประชวรสิ้นพระชนม์ลงโดยฉับพลัน เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๙๔ เป็นเหตุให้เศร้าสลดพระราชหฤทัยอาลัยถึงเป็นยิ่งนัก ด้วยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ฯ พระองค์นี้ได้ทรงรับพระราชภาระบริหารราชการแผ่นดินแทนพระองค์มาตั้งแต่ต้นรัชกาลแห่งพระองค์ และในครั้งหลังนี้ เมื่อเสร็จงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เฉลิมราชมนเทียรแล้ว จำเป็นจะต้องเสด็จไปประทับอยู่ในต่างประเทศอีก ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ทรงดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ทรงบริหารพระราชภาระสนองพระเดชพระคุณมาจนตราบเท่าวันสิ้นพระชนม์ ในตอนนี้ถึงแม้จะปรากฏว่า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระชัยนาทนเรนทร ทรงมีพระสุขภาพอนามัยไม่สมบรณ์ อันเนื่องจากได้ทรงตรากตรำมามากแม้ทรงพระชราแล้วก็ตาม ก็ทรงพระอุตสาหะอย่างแรงกล้าในอันที่จะสนองพระเดชพระคุณโดยมิได้ท้อถอย ยังผลให้ราชการแผ่นดินได้สำเร็จลุล่วงไปโดยเรียบร้อยเป็นอันดี.

อนึ่ง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระชัยนาทนเรนทร ทรงเป็นพระบรมวงศ์ ผู้ใหญ่ฝ่ายหน้า เป็นที่นับถือรักใคร่ของราชสกุลวงศ์ยังคงเหลืออยู่เพียงพระองค์เดียวประกอบด้วยทรงมีพระเกียรติคุณปรากฏอยู่ในหนหลังเป็นเอนกประการ ดั่งมีข้อความพิสดารอยู่ในประกาศสถาปนาขึ้นเป็น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๓ นั้นแล้ว ถ้าหากยังดำรงพระชนม์ชีพอยู่ต่อไป ก็อาจได้รับพระมหากรุณายกย่องสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงศักดิ์ยิ่งขึ้นไปอีก แต่บัดนี้ก็หมดโอกาสแล้วที่จะทรงยกย่องอีกได้ นอกจากในงานพระศพครั้งนี้ และการสถาปนาพระเกียรติยศแด่พระศพนั้น ก็ได้มีราชประเพณีเป็นแบบอย่างมาแล้วแต่กาลก่อน.

จึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ดำรัสสั่งให้ประกาศเลื่อนกรม พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระชัยนาทนเรนทร ขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร จุฬาลงกรณราชวโรรส สยามสุขบทบุรัสการี เมตตาสีตกหฤทัย อาชชวมัททวัธยาศัยสุจารี วิวิธเมธีวงศาธิราชสนิท นวมนริศรสุมันตนบิตุล ติรตนคุณสรณาภิรักษ์ ประยุรศักดิธรรมมิกนาถบพิตร ขอให้พระเกียรติคุณวิบุลยยศ ปรากฎอยู่ในสากลประเทศตลอดจิรัฏฐิติกาล.

และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระชัยนาทนเรนทร เป็น พระยาชัยนาทนเรนทร เจ้ากรม ถือศักดินา ๑๐๐๐

ให้หลวงอุทัยนครคุณาคม เป็น พระอุทัยนครคุณาคม ปลัดกรม ถือศักดินา ๘๐๐

ให้ขุนมโนรมย์บำรุงราษฎร์ เป็น หลวงมโนรมย์บำรุงราษฎร์ สมุหบัญชี ถือศักดินา ๕๐๐

ขอให้ผู้ที่ได้เลื่อนบรรดาศักดิ์ทั้ง ๓ นี้ จงมีความผาสุขสวัสดี ทุกประการเทอญฯ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๙๕ เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ