ประกาศตั้งกรม

ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนกาล เป็นอดีตภาค ๒๔๕๗ พรรษา กาลปัตยุบัน จันทรโคจร พยัคฆสัมพัตสร กรรติกมาส กาฬปักษ์ นวมีดิถีพุฒวาร สุริคติกาล พฤศจิกายนมาส เอกาทสมสุรทิน โดยกาลนิยม

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ เอกอรรคมหาบุรุษบรมนราธิราช พินิตประชานารถมหาสมมตวงษ์ อดิศัยพงษ์วิมล รัตน์วรขัตติยราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ อุภโตสุชาต สังสุทธเคราะหมณี จักรีบรมนารถ จุฬาลงกรณราชวรางกูรบรมมกุฎนเรนทร์สูร สันตติวงษ์วิสิฐ สุสาธิตบุรพาธิการ อดุลยกฤษฎาภินิหาร อติเรกบุญฤทธิ์ ธัญลักษณวิจิตรโสภาคยสรรพางค์ มหาชโนตตะมางคประณตบาทบงกชยุคล ประสิทธิสรรพศุภผล อุดมบรมสุขุมาลย์ทิพยเทพวตารไพศาลเกียรติคุณ อดุลยพิเศษสรรพเทเวศรานุรักษ์ บุริมศักดิสมญา เทพทวาราวดีศรีมหาบุรษสุตสมบัติ เสนางคนิกรรัตน์อัศวโกศล ประพนธปรีชามัทวสมาจาร บริบูรณคุณสารสยามาทินครวรุตเมกราชดิลก มหาปริวารนายก อนันตมหันตวรฤทธิเดช สรรพวิเศษศิรินธร บรมชนก ดิศรสมมตประสิทธิวรยศมโหดม บรมราชสมบัตินพปฎลเศวตฉัตราดิฉัตร ศิริรัตโนปลักษณมหาบรมราชาภิเสกาภิสิต สรรพทศทิศวิชิตไชย สกลมไหศวริยมหาสวามินทร์ มเหศวรมหินทรมหารามาชิราชวโรดม บรมนารถชาติอาชาวไศรย พุทธาทิไตรรัตนสรณารักษ์อดุลยศักดิ อรรคนเรศรามาธิบดี เมตตากรุณาสีตลหฤไทย อโนปไมยบุญการ สกลไพศาลมหารัษฎาธิเขนทร์ ปรเมนทรธรรมิกมหาราชาธิราช บรมนารถบพิตร พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงพระราชดำริห์ว่า พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยุรศักดิ์ ได้เสด็จไปทรงศึกษาวิชาการ ณ ประเทศเยอรมันนีจนได้เข้ามหาวิทยาลัยเมืองไฮเดลแบร์ก ทรงเอาพระไทยใส่ในวิธีการศึกษา ได้เสด็จกลับเข้ามารับราชการฉลองพระเดชพระคุณตำแหน่งผู้ช่วยปลัดทูลฉลองกระทรวงธรรมการ แลมีน่าที่พิเศษเป็นผู้ตรวจการโรงเรียนราชแพทยาลัยแลโรงเรียนฝึกหัดครู พระองค์เจ้ารังสิตประยุรศักดิ์ เปนพระเจ้าน้องยาเธอที่สมเด็จพระมาตุจฉาเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวี ได้ทรงทนุบำรุงมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนกาลทุกวันนี้ นับว่าเป็น ที่สนิทชิดชอบในพระองค์อีกส่วนหนึ่ง บัดนี้ก็ทรงเจริญพระชนมายุ แลกอปรด้วยวุฒิปรีชาสามารถ สมควรที่จะเลื่อนพระอิศริยยศเป็นพระองค์เจ้าต่างกรมพระองค์หนึ่งได้

จึ่งมีพระบรมราชโอการดำรัสสั่ง ให้สถาปนาพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้ารังสิตประยุรศักดิ์ ขึ้นเปนพระองค์เจ้าต่างกรม มีพระนามตามจาฤกในพระสุพรรณบัฏว่า พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นไชยนาทนเรนทร สิงหนาม ทรงศักดินา ๑๕๐๐๐ ตามพระราชกำหนดอย่างพระองค์เจ้าต่างกรมในพระบรมมหาราชวัง จงทรงเจริญพระชนมายุพรรณ ศุข พล ปฏิภาณ คุณสารสมบัติ สรรพศิริ สวัสดิ์พิพัฒนมงคลวิบูลยศุภผลมโหฬาร ทุกประการ

ให้ทรงตั้งเจ้ากรม เปนหมื่นไชยนาทนเรนทร ถือศักดินา ๖๐๐

ปลัดกรม เปนหมื่นอุไทยนครคุณาคม ถือศักดินา ๕๐๐

สมุห์บาญชี เป็นหมี่นมโนรมย์บำรุงราษฎร์ ถือศักดินา ๓๐๐

ให้ผู้ซึ่งให้รับบรรดาศักดิ์ทั้ง ๓ นี้ ทำราชการในหลวงแลในกรมตามอย่างธรรมเนียม เจ้ากรม ปลัดกรม สมุห์บาญชี ใพระองค์เจ้าต่างกรมทั้งปวงสืบไป ให้มีศุขสวัสดิ์เจริญเทอญ.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ