ประกาศเลื่อนกรม

ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนากาลเป็นอดีตภาค ๒๔๖๕ พรรษา ปัตยุบันกาล โสณสังวัจฉร พฤศจิกายนมาส เอกาทศมสุรทินโสรวาร โดยกาลกำหนด

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ เอกอัครมหาบุรุษบรมนราธิราช พินิตประชานารถมหาสมมตวงษ อติศัยพงษ์วิมลรัตน์ วรขัตติยราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ อุภโตชาติสังสุทธเคราะหณีจักรีบรมนารถ จุฬาลงกรณราชวรางกูรบรมมกุฎ นเรนทรสูรสันตติวงษวิสิษฐสุสาธิตบุรพาธิการ อดุลยกฤษฎาภินิหาร อติเรกบุญฤทธิ์ธัญลักษณวิจิตรโสภาคยสรรพางค์ มหาชโนตตะมางคประณต บาทบงกชยุคล ประสิทธิสรรพศุภผลอุดมบรมสุขุมาลย์ ทิพยเทพาวตารไพศาลเกียรติคุณอดุลยพิเศษ สรรพเทเวศรานุรักษ์ บุริมศักดิสมญาเทพทวาราวดีศรีมหาบุรุษสุตสมบัติ เสนางคนิกรรัตน อัศวโกศลประพนธปรีชามัทวสมาจาร บริบูรณ์คุณสาร สยามาทินคร วรุตเมกราชดิลกมหาปริวารนายกอนันต มหันตวรฤทธิเดช สรรพวิเศษศิรินธร บรมชนกาดิศรสามต ประสิทธิวรยศมโหดม บรมราชสมบัตินพปฎลเสวตรฉัตราดิฉัตร์ ศิริรัตโนปลักษณมหาบรมราชาภิเศกาภิสิต สรรพทศทิศวิชิตไชย สกลมไหศวริยมหาสวามินทร์ มเหศวรมินทร มหารามาธิราชวโรดม บรมนารถชาติอาชาวไศรย พุทธาทิไตรรัตนสรณารักษ์ อดุลยศักดิ์อัครนเรศราธิบดี เมตตากรุณาสีตลหฤไทย อโนปไมยบุญการ สกลไพศาลมหารัษฎาธิเบนทร์ ปรเมนทรธรรมิกมหาราชาธิราช บรมนารถบพิตร์ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงพระราชดำริห์ว่า พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นไชยนาทนเรนทร เดิมได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้รับราชการสนองพระเดชพระคุณในตำแหน่งผู้ช่วยปลัดทูลฉลองกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งได้ทรงรับราชการในน่าที่พิเศษต่าง ๆ มีน่าที่เปนผู้ตรวจการโรงเรียนราชแพทยาลัยแลโรงเรียนฝึกหัดครู เป็นต้น ได้ทรงปฏิบัติราชการเป็นที่เรียบร้อยเจริญขึ้นด้วยพระคุณวุฒิปรีชาสามารถเป็นอันมาก ดังปรากฎในประกาศตั้งกรมครั้งก่อนนั้นแล้ว

ต่อมาเมื่อปีพระพุทธคักราช ๒๔๕๘ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นไชยนาทนเรนทร เป็นผู้บัญชาการโรงเรียนราชแพทยาลัย ก็ได้ดังพระทัยรับราชการสนองพระเดชพระคุณด้วยความสามารถ ได้จัดวางระเบียบแบบแผนการโรงเรียนให้เรียบร้อยเจริญยิ่งขึ้นเป็นอเนกประการ กล่าวคือ ได้ทรงแก้ไขแลขยายหลักสูตร์การศึกษาวิชาแพทย์ ทั้งจัดระเบียบการสอนวิชาและการฝึกหัดนักเรียนแพทย์ นักเรียนปรุงยา นักเรียนพยาบาล และนักเรียนผดุงครรภ์ให้ดีขึ้น

ส่วนโรงพยาบาลศิริราชซึ่งรวมอยู่ในโรงเรียนราชแพทยาลัยนั้น ก็ได้ทรงจัด ระเบียบการขึ้นใหม่ให้กิจการดำเนิรไปตามแบบโรงพยาบาลตามสมัยนิยม เป็นประโยชน์แก่การสอนวิชาแลฝึกหัดแพทย์และการพยาบาลยิ่งขึ้นด้วย

เมื่อปีพระพุทธศักราช ๒๔๖๐ โปรกเกล้า ฯ ให้รวมโรงเรียนราชแพทยาลัย กับโรงเรียนข้าราชการพลเรือนเป็นโรงเรียนเดียวกัน ตั้งขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นไชยนาทนเรนทร รับราชการในตำแหน่งอธิบดี ได้ทรงวางระเบียบการ ปกครองจัดหลักสูตร์แลการสอนในมหาวิทยาลัยให้เป็นหลักฐานเจริญยิ่งขึ้น

ครั้นถึงปีพระพุทธศักราช ๒๔๖๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มาเป็นอธิบดีกรมสาธารณสุข ก็ได้ทรงจัดวางโครงการสาธารณสุขสำหรับประเทศซึ่งจักให้เจริญยิ่งขึ้น แลได้เริ่มดำเนินวิธีงานตามโครงการนั้นมาจนบัดนี้

ส่วนราชการในพแนกเสือป่า เมื่อปีพระพุทธศักราช ๒๔๕๘ โปรดเกล้า ฯ ให้จัดตั้งกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นแลทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นไชยนาทนเรนทร เป็นผู้บังคับการ ก็ได้ทรงพระอุตสาหะปฏิบัติการงานวางระเบียบและจัดการฝึกหัดสั่งสอนให้นายแพทย์และนักเรียนแพทย์ในกรมนี้มีความรู้แลความสามารถทำการพยาบาลในสนาม แลทรงจัดกองพยาบาลเสือป่าไปทำการพยาบาล แลจัดการสุขาภิบาลในเวลาฝึกซ้อมวิธียุทธเสือป่าทุกคราวมา ทั้งได้ทรงพระอุตสาหะเสด็จออกไปในการฝึกซ้อมยุทธวิธีด้วยพระองค์เองด้วย

เมื่อได้พิจารณาการงานที่พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นไชยนาทนเรนทรได้ทรงปฎิบัติราชการมา ย่อมสำแดงปรากฎชัดว่าเมื่อได้ทรงรับราชการในตำแหน่งใด ก็ตั้งพระทัยสนองพระเดชพระคุณด้วยพระปรีชาสามารถกอปร์ด้วยพระอุตสาหะพิริยภาพมิได้ย่อหย่อน ในส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็ได้ทรงเป็นผู้สนิทชิดชอบพระราชอัธยาศัยแต่เดิมมา จึงทรงตระหนักชัดพระราชหฤทัยในความจงรักภักดีต่อฝ่าลอองธุลีพระบาทโดยมั่นคง เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย สมควรจะเลื่อนพระอิศริยยศให้ใหญ่ยิ่งขึ้น

จึ่งมีพระบรมราชโองการดำรัสสั่งให้เลื่อนพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นไชนาทนเรนทร เป็นกรมขุน มีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฎว่า พระเจ้าน้องยาเธอกรมขุนไชยนาทนเรนทร สิงหนาม ทรงศักดินา ๑๕๐๐๐ ตามพระราชกำหนด อย่างพระองค์เจ้าต่างกรมในพระบรมมหาราชวัง จงเจริญพระชนมายุ พรรณ สุข พล ปฏิภาณคุณสารสมบัติ สรรพศิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล วิบุลยศุภผล สกลเกียรติยศมโหฬารทุกประการ

ให้ทรงเลื่อนเจ้ากรม เป็นขุนชัยนาทนเรนทร ถือศักดินา ๖๐๐

ปลัดกรม คงเป็นหมื่นอุทัยนครคุณาคม ถือศักดินา ๕๐๐

สมุห์บาญชี คงเป็นหมี่นมโนรมย์บำรุงราษฎร์ ถือศักดินา ๓๐๐

ให้ผู้ซึ่งได้เลื่อนและคงบรรดาศักดิ์ทั้ง ๓ นี้ ทำราชการในหลวงแลในกรมตามอย่างธรรมเนียม เจ้ากรม ปลัดกรม สมุห์บาญชี ในพระองค์เจ้าต่างกรมทั้งปวงสืบไป ให้มีสุขสวัสดิ์เจริญ เทอญ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ