ประวัติย่อนายร้อยตรีน้อย แสงมณี

เจ้าภาพเรียบเรียง

นายร้อยตรีน้อย แสงมณี เกิดเมื่อปีมะเสงวันจันทร์ ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๑๒ เปนบุตรนายร้อยเอกแสง นางมณี

เมื่ออายุประมาณ ๑๓ ปี ได้ถวายตัวเปนมหาดเล็กในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ ในระหว่างนี้ได้เล่าเรียนหนังสือไทยณวังสราญรมย์ ซึ่งนายโต (เปรียญ) เปนอาจารย์ ถิึง พ.ศ.๒๔๓๑ เข้าโรงเงียนนายร้อย ได้เปนนายร้อยตรียกกระบัตรโรงเรียนนายร้อยเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ ถึง พ.ศ. ๒๔๓๓ ไปประจำกรมทหารหน้า ในปลายปีนี้เองได้ไปปราบผู้ร้ายเมืองชายทเลตวันออกอยู่ประมาณ ๑ ปี ต่อมาพ.ศ. ๒๔๓๕ ไปรับราชการกระทรวงเกษตร์ เปนนายเวรพิเศษ ในปีนี้ได้เปนข้าหลวงไปตรวจการป่าไม้ ที่ประเทศอินเดียแลพม่า และเมื่อพ.ศ. ๒๔๓๖ คราวฝรั่งเศสเข้าเมือง ได้สมัคเปนทหารกองพลภักดีอาษาทำการรักษาพระนครชั่วคราว ลาออกจากราชการเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๙ ครั้นถึง พ.ศ. ๒๔๔๕ เข้าทำการในน่าที่นายร้อยโท ไปปรายเงี้ยวกับเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีทางมณฑลพายัพเปนเวลาปีเศษ แล้วมาประกอบการหาเลี้ยงชีพในทางภาษีอากรตลอดมาจนกระทั่งวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๐ ป่วยเปนโรคกระเพาะอาหารแลลำใส้พิการ ได้รักษาพยาบาลกันอย่างกวดขัน แต่อาการมีแต่ทรงกับทรุดลงทุกที ครั้นถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน เวลา ๙.๕๐ นาฬิกา หลังเที่ยงก็ถึงแก่กรรม คำนวณอายุได้ ๕๘ ปี ๑ เดือน

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ