คำนำ

หนังสือเรื่องที่ปรับปรุงและขยายความจากบทความเรื่อง ‘ภาษากฎหมายไทย’ ซึ่งผู้เขียนบรรยายในการประชุมทางวิชาการของกรมอัยการ ครั้งที่ ๓๒ ณ ห้องบรรยาย กรมอัยการ, เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๐. สำหรับบทความเรื่องนี้ได้จัดพิมพ์ใน นิตยสาร ‘บทบัณฑิตย์’ เล่ม ๒๕, ตอน ๓, สิงหาคม ๒๕๑๑, และคำบรรยายเรื่องเดียวกันนี้ได้จัดพิมพ์ใน ‘วารสารทนายความ’ ฉบับที่ ๑, ปีที่ ๑๑, เมษายน ๒๕๑๑ วรรณกรรมที่จัดพิมพ์ดังกล่าวนั้นได้รับอนุญาตจากกรมอัยการแล้ว.

ผู้เขียนใคร่ขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณ อาจารย์อัมพร จันทรวิจิตร, หัวหน้ากองกลาง, กระทรวงคมนาคม, และผู้บรรยายพิเศษจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย; คุณประทีป ชุ่มวัฒนะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุรินทร์; คุณทวี ฤกษ์จำนง, กรรมการร่างกฎหมายประจำ, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา; อาจารย์เสริมศักดิ์ เทพาคำ, ผู้พิพากษาประจำกระทรวง, ช่วยราชการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ชั่วคราว ผู้บรรยายพิเศษ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ประมุข สวัสดิ์มงคล, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุพรรณบุรี; คุณกิติ บูรพรรณ์, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุรินทร์, อาจารย์โสภณ รัตนากร, ผู้พิพากษาประจำกระทรวง, ช่วยราชการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ชั่วคราว, ผู้บรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาจารย์วิมลศิริ ชำนาญเวช, หัวหน้าแผนกตรวจสอบเรื่องราวและความเห็น, สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี, กระทรวงยุติธรรม, ผู้บรรยายพิเศษจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และท่านผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกมากท่านอันไม่อาจกล่าวนามได้ครบถ้วนในที่นี้ ซึ่งได้กรุณาเอื้อเฟื้อ อ่านต้นฉบับวรรณกรรมเรื่องนี้พร้อมทั้งให้ความเห็น, ข้อแนะนำ, และตัวอย่างประกอบ, อันมีค่าอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นคุณประโยชน์สำหรับการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมวรรณกรรมนี้เป็นอันมาก.

ธานินทร์ กรัยวิเชียร

ศาลฎีกา

๑๓ กันยายน ๒๕๑๑

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ