คำนำ

อาจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร ธ.บ. LL.B. (London) เนติบัณฑิตอังกฤษแห่ง Gray’s Inn ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา และเป็นผู้บรรยายพิเศษของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การเขียนหนังสือ “ภาษากฎหมายไทย” นี้ นอกจากจะใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการแล้ว อาจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร ยังได้รวบรวมตัวอย่างและเนื้อหาจากประสบการณ์ที่ได้จากการเป็นผู้พิพากษาในศาลต่าง ๆ ของเมืองไทย และจากที่เคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆ หลายตำแหน่งในกระทรวงยุติธรรมอีกด้วย ดังนั้นผลงานที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ “ภาษากฎหมายไทย” นี้จึงมีคุณค่าสูงและสมควรอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลจากองค์การ สปอ. ในฐานะที่เป็นสารัตถคดียอดเยี่ยมประจำปี ๒๕๑๑ และเป็นหนังสือเล่มแรกที่มีเกียรติได้รับรางวัลนี้

มหาวิทยาลัยรามคำแหงขอขอบคุณอาจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นอย่างมากที่ได้อนุญาตให้มหาวิทยาลัยจัดพิมพ์หนังสือ “ภาษากฎหมายไทย” เพื่อให้นักศึกษาใช้เป็นหนังสืออ่านประกอบในวิชาหลักการใช้ภาษา

(ดร. ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์)

อธิการบดี

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ