Error message

Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 697 of /home/www/virtual/vajirayana.org/htdocs/includes/bootstrap.inc).

คำนำ

เนื่องในการฌาปนกิจศพ นางสาวศุภา สิริกาญจน กำหนดงานในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๐๓ ณ สุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส เจ้าภาพได้มาแจ้งความประสงค์แก่เจ้าหน้าที่แผนกค้นคว้า กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ขออนุณาตจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง “พระเป็นเจ้าของพราหมณ์” ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแจกเป็นอนุสรณ์ในงานนี้ กรมศิลปากรยินดีอนุญาตให้จัดพิมพ์ได้ดังประสงค์

เรื่อง พระเป็นเจ้าของพราหมณ์นี้ มีต้นฉบับเป็นลายพระราชหัตถเลขาเก็บรักษาไว้ที่แผนกค้นคว้า กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ พระราชประสงค์เดิมเห็นจะทรงตั้งพระราชหฤทัยจะพิมพ์ไว้ข้างต้นพระราชนิพนธ์เรื่องนารายน์สิบปาง ดังปรากฏว่าได้ทรงอ้างถึงเรื่องนารายน์สิบปางไว้ในเรื่องนี้หลายแห่ง แล้วภายหลังจะทรงด้วยเห็นว่าเนื้อความละเอียดพิสดารเกินไปหรืออย่างไรไม่ปรากฏ จึงได้ทรงงดเสีย ทรงพระราชนิพนธ์ใหม่ ย่อให้สั้นลงกว่าเดิม โปรดฯ ให้พิมพ์ไว้เป็นคำนำพระราชนิพนธ์เรื่องนารายน์สิบปาง ดังปรากฏในฉบับนั้นแล้ว ฉบับพิสดารนี้จึงค้างอยู่ ต่อมากรมศิลปากรได้นำมาตัดตอนตีพิมพ์ในวารสารศิลปากรเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ ให้ชื่อเรื่องว่า พระเป็นเจ้าของพราหมณ์ แต่ไม่จบ และนับแต่นั้นก็ยังหาได้เคยตีพิมพ์ ณ ที่แห่งใดไม่

กรมศิลปากร ขออนุโมทนากุศลราศีทักษิณานุปทาน ที่เจ้าภาพได้บำเพ็ญอุทิศแด่ นางสาวศุภา สิริกาญจน ผู้ล่วงลับไปแล้ว ขอผลแห่งกุศลทั้งปวงนี้จงเป็นอานิสงส์อำนวยสุคติแด่ นางสาวศุภา สิริกาญจน ในสัมปรายภพ สมดังเจตจำนงของเจ้าภาพจงทุกประการ เทอญ.

กรมศิลปากร

๑๗ เมษายน ๒๕๐๓

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ