แจ้งความ

หนังสือเรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัตยุบันนี้ แต่ยังเสด็จดำรงพระเกียรติยศเปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช มีรับสั่งให้ข้าพเจ้าแต่งถวายเมื่อ ร.ศ. ๑๒๔ (พ.ศ. ๒๔๔๘) สำหรับลงพิมพ์ในหนังสือทวีปัญญารายเดือน โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง

ที่แกล้งแต่เปนจดหมายนายทรงอานุภาพมีถึงนายประดิษฐนั้น เพื่อจะให้สดวกในทางโวหารของเรื่องที่ประกอบด้วยการสนุก แต่เดินความตามเนื้อเรื่องที่เปนจริงแต่ต้นจนปลาย ชื่อคนในจดหมายบอกชื่อตรงบ้าง ใช้ชื่อพรางบ้าง แต่ชื่อพรางทั้งปวงนั้นก็สำหรับความสนุก เอาพระนามแลนามเดิมมาผู้เปนชื่อพรางไม่ได้ตั้งใจจะปกปิด ถ้าใครคิดดูสักหน่อยก็จะรู้ได้ว่าใครเปนใคร ไม่มีตัวแต่นายประดิษฐคนเดียว

ในการพิมพ์ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แก้ไขต้นฉบับเดิมบ้างเล็กน้อย แลได้แต่งจดหมายฉบับที่ ๘ ขึ้นใหม่อิกฉบับ ๑ พิมพ์รวมเปนเล่มสำหรับให้แก่มิตรสหาย โดยเหตุดังกล่าวไว้ในจดหมายฉบับที่ ๘ นั้น

ด. ร.

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๓๑

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ