เดือนอ้าย จุลศักราช ๑๒๔๗

วันจันท์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือนอ้าย ปีระกาสัปตสก จุลสักราช 1247

ไม่ได้สเด็ดออกขุนนาง สเด็ดลงพระตำหนักกรมสมเด็ดพระสุดารัตน์ราชประยูร ๆ ซงทำบุเฉลิมพระชนมพรรสา

วันอังคาร ขึ้น 2 ค่ำ เดือนอ้าย ปีระกาสัปตสก จุลสักราช 1247

วันนี้ไม่ได้สเด็ดออกขุนนางเหมือนวานนี้ ด้วยจะสเด็ดลงพระตำหนักกรมสมเด็ดพระสุดารัตน์เหมือนกัน

วันพุธ ขึ้น 3 ค่ำ เดือนอ้าย ปีระกาสัปตสก จุลสักราช 1247

ไม่ได้สเด็ดออก กรมสมเด็ดพระสุดารัตน์ไม่ซงสบาย และพระนางเจ้าเสาวภาผ่องสรีก็ไม่ซงสบายด้วย

วันพรึหัสบดีขึ้น 4 ค่ำเดือนอ้าย ปีระกาสัปตสก จุลสักราช1247

ไม่ได้สเด็ดออกเหมือนกัน

​วันสุกร์ ขึ้น 5 ค่ำ เดือนอ้าย ปีระกาสัปตสก จุลสักราช 1247

วันนี้ โปรดเกล้า ฯ ไห้จัดการรับ เอนวอย เอกสตรา ออดินนารี มินิสเตอร์ เปลนิโปเตนฉารี อัคราชทูต ซึ่งสมเด็ดพระเจ้ากรุงโปรตุคอล แต่งไห้มาประจำรักสาราชการทางพระราชไมตรี นะกรุงสยาม เมืองจีน เมืองยี่ปุ่น

ไนท้องพระโรงกลาง จัดเหมือนวันสเด็ดออกเฉลิมพระชนมพรรสา หน้าทิมดาบตำหรวดมีปะรำช้างต้นม้าต้นยืนและที่เกยหน้าพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ พระยาปราบไตรจักรช้างพระที่นั่งเทียบหยู่ หน้าพระที่นั่งจักรีมีพลกลองชนะ ทอง เงิน แดง รวม 80 คน มีกาสออเนอร์ 100 แตรวง 1 ที่ป้อมสัจรไจวิงคอยสลุตรับด้วย

บ่าย 4 โมง เจ้าพนักงานกรมท่านำซินยอทอมัสดาโซซา รอซา เอนวอย เอกสตราออดินนารี มินิสเตอร์ เปลนิโปเตนฉารี 1 สิเกรตารี 1 อัตตัชเช 1 ขึ้นรถมาจากวังพระองค์เจ้าสวัสดิโสภน ซึ่งจัดรับไห้พักนั้นมาเข้ากำแพงพระมหานคร มาทางถนนบำรุงเมืองมาลงถนนสนามชัย เจ้าพนักงานสลุตรับ 17 นัด รถเข้ามาหยุดหน้าประตู 2 ชั้น อัคราชทูตเดินเข้ามาไนประตูพิมานชัยสรี เดินขึ้นมาพักบนดอรนิงรูมพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

บ่าย 4 โมงเสส พระเจ้าหยู่หัวซงฉลองพระองค์เต็มยส​ทหานมหาดเล็ก ซงเครื่องราชอิสริยะยสกงเซซาวิลาระซอซาของกรุงโปรตุเกส ซงยินดีมาแต่ก่อนนั้น สเด็ดออกประทับพระที่นั่งพุดตานทองคำ พายไต้พระมหาเสวตฉัตร นะท้องพระโรงกลางพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พร้อมด้วยพระบรมวงสานุวงส์ซงฉลองพระองค์เยียระบับฉลององค์ครุย ข้าราชการฝ่ายพลเรือนสวมเสื้อเยียระบับเข้มขาบ ฝ่ายทหานสวมเสื้อเต็มยสกรมนั้น และสวมเสื้อครุยเข้าเฝ้าทูนละอองธุลีพระบาทตามตำแหน่งถ้วนทุกกะซวง เจ้าพนักงานประโคม ๆ แตรฝรั่งมโหรทึกกลองชนะแตรทหานตามประเพนี ครั้นสุดเสียงประโคมแล้ว เจ้าพนักงานกรมวัง กรมท่านำ ซินยอ ทอมัสดาโซซารอซา เอนวอย เอกสตรา ออดินนารี มินิสเตอร์ เปลนิโปเตนฉารี อัคราชทูต 1 ดอกเตอร์เอมาเควส ดอลิเวรา สิเกรตารี 1 ซินยอเอเดโชซากาลดัส อัตตัชเช 1 เข้าเฝ้าทูนละอองธุลีพระบาทแล้ว พระยาพิพัธโกสาทูนเบิกขอพระบรมราชานุาตไห้ราชทูตถวายพระราชสาส์นแล้วราชทูตอ่านแอดเดรสถวายจบลง พระเจ้าหยู่หัวซงสปิชตอบ แล้วอัคราชทูตถวายพระราชสาส์นพระเจ้าหลุย พระเจ้ากรุงโปรตุคอลซงตั้งอัคราชทูตมารักสาทางพระราชไมตรี นะกรุงสยาม แล้วดำหรัดพระราชปติสันถารโดยควน แล้วสเด็ดขึ้น

เจ้าพนักงานนำราชทูตกรุงโปรตุคอลมาพักดอรนิงรูม ครู่​หนึ่ง แล้วนำเข้าไปเฝ้าสมเด็ดพระนางเจ้าบรมราชเทวี นะห้องดอรนิงรูม พระที่นั่งสมมตเทวราชอุบัติแล้วกลับออกมา เจ้าพนักงานนำราชทูตไปที่หยู่

อนึ่งวันนี้เปนวันสวดมนต์ที่วังสมเด็ดกรมพระไนการเลื่อนกรม พระสงค์ราชาคนะผู้ไหย่ 10 องค์สวดมนต์ที่ท้องพระโรงของสมเด็ดกรมพระ เวลา 2 ทุ่มเสสพระเจ้าหยู่หัวสเด็ดไปวังสมเด็ดกรมพระ สเด็ดประทับตำหนักไหม่จนเวลา 4 ทุ่มสเด็ดกลับพระบรมมหาราชวัง

วันเสาร์ ขึ้น 6 ค่ำ เดือนอ้าย ปีระกาสัปตสก จุลสักราช 1247

เวลาเช้า 5 โมงเสส พระเจ้าหยู่หัวซงเครื่องมหาจักรีบรมราชวงส์ทรงเครื่องราชอิสริยะยสมหานพรัตนราชวราภรน์ สเด็ดออกทางพระที่นั่งจักรี ซงพระราชยานลงยาราชาวดี สเด็ดพระราชดำเนินโดยขบวนสเด็ดไปประทับวังสมเด็ดกรมพระ สเด็ดประทับท้องพระโรงเก่า พร้อมด้วยพระบรมวงสานุวงส์ข้าทูนละอองธุลีพระบาท ฝ่ายทหานพลเรือนแต่งเต็มยสและสวมเสื้อเยียระบับเข้มขาบเฝ้าพร้อมกัน โปรดไห้ซินยอทอมัสดาโซซารอซา อัคราชทูตโปรตุคอล 1 มองซิเออเคาน์เดอร์ เกอร์คาราเดก ชาเยเดอแฟร์ ฝรั่งเสส 1 มาดามเคาน์เตส เดอร์ เกอร์ คาราเดก ภรรยาชาเยเดอแฟร์ 1 มองซิเออ เอ เครฮาน พระ​สยามธุรานุรักส์ กงสุลสยามกรุงปารีส ซึ่งเข้ามาเฝ้าทูนละอองธุลีพระบาท 1 มาดาม เครฮาน ภรรยา 1 มาดูการตั้งกรมที่นี้ด้วย ครั้นได้พระเริกส์สมเด็ดกรมพระซงสพักผ้าซงขาวเข้าสู่ที่สงชาวประโคม ๆ ตามทำเนียม พระเจ้าหยู่หัวสเด็ดพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์ ครั้นสงเส็ดแล้วสเด็ดขึ้นมาประทับบนท้องพระโรงเก่า พระเจ้าหยู่หัวสเด็ดขึ้นพระที่นั่งโธรน พระบรมวงสานุวงส์เสนาบดี พระยา พระ หลวง ขุน ข้าทูนละอองธุลีพระบาทฝ่ายทหานพลเรือนยืนเฝ้าพร้อมกันโดยลำดับ พระยาสรีสุนทรโวหาร อ่านประกาสว่าด้วยซงพระราชดำหริว่าสมเด็ดพระเจ้าบรมวงส์เทอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระบำราบปรปักส์มีพระเกียรติยสยิ่งไหย่ไนราชตระกูล เปนอัคอุดมสุขุมาลชาติ ได้ซงรับราชการมาแต่รัชกาลที่ 3-4 จนถึงปัจจุบันนี้ ซงมีความชอบความดีไนราชการต่าง ๆ โดยพิสดาร จึงได้โปรดเกล้า ฯ ไห้สถาปนาพระเกียรติยสไห้สูงขึ้นอีก มีพระนามตามจารึกไนพระสุพรรนบัตรว่า

(สมเด็ดพระเจ้าบรมวงส์เทอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมสมเด็ดพระบำราบปรปักส์ มหิสวรสักดิสุนทรรวิวงส์ บรมพงส์บริพัตร วิวัธนยโสดม สรรพสิลปาคมอุดมกิจ พิคเนสวรประสิทธิคชกัมสาตร โหรกลานุวาทกาพย์ปติภาน สริสดิสุภการสกลรัสดาธิก กิจปรีชาวตโยลาร สมบูรนคุนสารสุจริตยาภิรมย์ ราชสานุกรม​มุขประดิถา สกลนราภิมานิตนริสราธิบดินท์ ปริมินทรบรมมหาราชวโรประการ ปรีชายุตติธัมมาชวาธยาสัย สรีรัตนตรัยสรนะคุนารักส์ บรมอัคมหาบุรุสยรัตน สุขุมาลกสัตรวิสุทธิชาติ ธัมมิกนาถบพิตร มุสินาม ซงสักดินา 60000 เจ้ากรมเปนพระยาบำราบปรปักส์ ถือสักดินา 1600 ปลัดกรมเปนพระพิทักส์พลพยุหะ สักดินา 800 สมุหบัชีเปนหลวงบันลุอักสรสาตร สักดินา 600)

ครั้นอ่านประกาสจบแล้ว มีพระบรมราชโองการไห้หากรมพระบำราบปรปักส์เข้าไปหน้าพระที่นั่ง ซงหลั่งน้ำพระมหาสังข์ทักสินาวัต พระราชทานแล้วพระราชทานพระสุพรรนบัตร และพระแสงดาบฝักทองเกลี้ยง พระธำมรงค์เพชร 2 วง ดุมเพชรกับทับทิมสำรับ 1 ขนะนั้นพระสงค์ 10 องค์ถวายชัยมงคล เจ้าพนักงานประโคมสังข์แตรพินพาทย์ค้องชัยตามทำเนียม ครั้นพระราชทานพระสุพรรนบัตรเส็ดแล้ว สเด็ดไปประทับท้องพระโรงไหม่ของกรมสมเด็ดพระบำราบสเด็ดไปประทับท้องพระโรงไหม่ของสมเด็ดกรมพระแล้ว พระบรมวงสานุวงส์ก็เข้าไปเฝ้าทูนละอองธุลีพระบาท สเด็ดประทับโต๊ะเสวยพร้อมด้วยกรมสมเด็ดพระบำราบและพระบรมวงสานุวงส์ เวลาบ่ายเกือบ 3 โมงสเด็ดกลับพระบรมมหาราชวัง

เวลาค่ำโปรดไห้มีดินเนอร์พระราชทานซินยอทอมัสดาโซซารอซาอัคราชทูตโปรตุคอลไนพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์

เวลาทุ่ม 1 พระบรมวงสานุวงส์ ข้าราชการที่ต้องเชินมา​ประชุม และราชทูตโปรตุคอล สิเกรตารี อัตเตเช และผู้ว่ากการกงสุลโปรตุเกส เข้ามาเฝ้าทูนละอองธุลีพระบาทไนดอรนิงรูมพร้อมกันแล้ว สเด็ดไปประทับโต๊ะ นะ ห้องเสวยพระที่นั่งมูลสถานพร้อมด้วยพระบรมวงสานุวงส์ ข้าราชการและพวกทูต มีแผนที่ดังนี้

 

หลวงสุนทรโกสา

 

เจ้าหมื่นสรรเพช์

   

มิสเตอร์ฟรานซ์สาม

พระองค์เจ้าขจร

จมื่นสราภัย

พระองค์เจ้าจิตจเริน

พระสุธัมไมตรี

พระองค์เจ้าชุมพล

พระยามหามนตรี

กรมหมื่นภูธเรส

ดอกเตอร์ดอลิเวราสิเกรตารี

กรมหมื่นอดิสรอุดมเดช

พระชลยุธโยธินท์

กรมหมื่นพิชิตปรีชากร

อัคราชทูตโปรตุคอล

ที่ประทับ*

พระยาภาสกรวงส์

สมเด็ดกรมหลวงภานุ ฯ

พระชาประภากรวงส์

กรมหมื่นเทววงส์

พระยานรรัตนราชมานิต

กรมหมื่นสิริธัช

อัตตัชเชราชทูต

พระองค์สวัสดิประวัติ

พระยาพิพัธโกสา

พระองค์ดิสวรกุมาร

ซินยอกุลาเตกงสุลโปรตุเกส

พระองค์โสนบันดิต

หลวงนายสิทธิ

พระวรเดชสักดาวุธ

มิสเตอร์เดอร์ซาล่าม

 

จมื่นวิชิตชัยสักดาวุธ

 

​เสวยแล้วสเด็ดมาประทับซิตติงรูมจนเวลา 4 ทุ่มเสส ราชทูตกราบถวายบังคมลากลับไป เวลา 5 ทุ่มสเด็ดขึ้น

วันอาทิจ ขึ้น 7 ค่ำ เดือนอ้าย ปีระกาสัปตสก จุลสักราช 1247

ไม่ได้สเด็ดออก

วันจันท์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย ปีระกาสัปตสก จุลสักราช 1247

ไม่ได้สเด็ดออก

วันอังคาร ขึ้น 9 ค่ำ เดือนอ้าย ปีระกาสัปตสก จุลสักราช 1247

เวลาบ่าย 5 โมงเสส สเด็ดออกประทับห้องออกขุนนาง ซงปิดทองพระแล้วสเด็ดขึ้นพระแท่นออกขุนนาง

พระมนตรีพจนกิจ อ่านบอกพระยาพิชัยรนรงค์สงคราม เมืองสระบุรีส่งเสาพระเมรุกรมพระราชวังบวร ฉบับ 1 กับไบบอกพระสรรคบุรานุรักส์เมืองสรรคส่งเสาไม้เครื่องพระเมรุกรมพระราชวังบวรฉบับ1 กับไบบอกพระพิทักส์เทพธานีปลัดกรุงเก่า ส่งเครื่องไช้การพระเมรุกรมพระราชวังบวร ฉบับ 1 กับไบบอกพระปราจีนปลัดเมืองปราจีนบุรีส่งไม้และของไช้การพระเมรุกรมพระราชวังบวรฉบับ 1 กับไบบอกพระยาอัคคีสราภัย นายด่านและเจ้าเมืองกรมการเมืองสิงห์ เมืองพรหมบุรีว่า ได้พร้อมกัน​ยกขื่อพระวิหารพระพุทธไสยาสน์วัดพระนอนจักรสรีแล้ว

พระสุรินทรามาจ อ่านบอกพระยาสุรินทรือชัยเมืองเพชรบุรีว่า ได้แต่งกรมการกำกับเสนาออกเดินประเมินเก็บเงินค่านาจำนวนปีมะแมเบจสก ปีวอกฉสก ได้เงินจำนวนปีมะแมเบจสกเงิน 126 ชั่ง ปีวอกฉสกเงิน 250 ชั่ง รวมเงิน 376 ชั่ง ได้มอบไห้เสนากรมการคุมเข้ามาส่งครั้งหนึ่งก่อน ฉบับ 1 กับไบบอกพระยาอมรินทรือชัยเมืองราชบุรี ส่งไม้เสาเครื่องพระเมรุกรมพระราชวังบวรฉบับ 1

สเด็ดขึ้นประทับออฟฟิสรับสั่งกับกรมหมื่นพิชิต กรมหมื่นภูธเรส กรมหมื่นเทววงส์ ครู่หนึ่งสเด็ดขึ้น

วันพุธ ขึ้น 10 ค่ำ เดือนอ้าย ปีระกาสัปตสก จุลสักราช 1247

เวลาบ่าย 5 โมงเสส สเสด็จออกประทับห้องออกขุนนาง ซงปิดทองพระแล้วสเด็ดขึ้นพระแท่นออกขุนนาง

พระมนตรีพจนกิจ อ่านบอกพระยาวิเสสชัยชาเมืองอ่างทองว่า ได้พร้อมด้วยข้าหลวงผูกปี้ข้อมือจีนจำนวนปีระกาสัปตสกได้จำนวนจีนคงเมือง 250 จีนจร 150 รวม 400 ได้เงินค่าแรง 20 ชั่ง คำดีกา 1 ตำลึง รวม 20 ชั่ง 1 ตำลึง มอบไห้หลวงยกบัตรคุมลงมาส่งครั้งหนึ่งก่อน ฉบับ 1 กับไบบอกหลวงยกบัตรผู้ว่าที่พระอร่ามรนวิชิตปลัดผู้รักสาเมืองนครนายกว่า ได้​พร้อมด้วยข้าหลวงผูกปี้ข้อมือจีนจำนวนปีระกาสัปตสก ได้จำนวนจีน 800 คนเงินค่าแรง 40 ชั่ง ไห้กรมการคุมเข้ามาส่งครั้งหนึ่งก่อน ฉบับ 1 กับไบบอกพระอุปฮาดราชวงส์ราชบุตรเมืองสกลนครว่า พระยาปัจจันตประเทศเจ้าเมืองป่วยเปนไข้จับถึงแก่กัม ขอพระราชทานศิลาหน้าเพลิงเผาสพตามทำเนียม ฉบับ 1

พระสุรินทรามาจ อ่านบอกพระวิชิตภักดีสรีสุรสงครามปลัดผู้รักสาเมืองตะกั่วป่าว่าพระพลพยุหะสงครามเมืองกะบี่ป่วยเปนไข้ถึงแก่กัม กับว่าหลวงพรหมภักดียกบัตรเมืองตะกั่วป่าป่วยเปนโรคชราถึงแก่กัม ขอพระราชทานศิลาหน้าเพลิงพระราชทานเพลิงสพตามทำเนียม

แล้วพระราชทานสัาบัตรเจ้าราชสัมพันธุวงส์เมืองนครลำปาง เปนเจ้าอุปราชเมืองนครลำปาง โปรดพระราชทานพานทองเหลี่ยม คนโททอง กะโถนทอง โต๊ะเงินคู่ เสื้อดำปักทอง 1 เสื้อ หมวกดำมียอดทองคำ 1 แล้วพระราชทานสัาบัตรหลวงริทธิ์นายเวนเปนเจ้าหมื่นสรีสรรักส์ แล้วสเด็ดขึ้นข้างไนทีเดียว

สเด็ดลงสมโภชพระเจ้าลูกเทอซึ่งประสูตินะวันพรึหัสบดี ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 12 ปีระกาสัปตสก พระราชทานพระนามว่า พระเจ้าลูกเทอพระองค์เจ้ารังสิตประยูรสักดิ

​วันพรึหัสบดี ขึ้น 11 ค่ำ เดือนอ้าย ปีระกาสัปตสกจุลสักราช 1247

เวลาบ่าย 4 โมงเสส สเด็ดออกประทับซิตติงรูมพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท กรมหมื่นเทววงส์นำมองซิเออ อาลเบิต เครฮาน พระสยามธุรานุรักส์ กงสุลไทยกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูนละอองธุลีพระบาท ด้วยมีความระลึกถึงพระเดชพระคุน จึงขอเข้ามาเฝ้าทูนละอองธุลีพระบาท ซงพระราชปติสันถารโดยควนแล้วกราบถวายบังคมลาไป

สเด็ดมาประทับห้องออกขุนนาง ซงปิดทองพระแล้วสเด็ดขึ้นพระแท่นออกขุนนาง

พระสุรินทรามาจ อ่านบอกพระยาสุรินทรือชัยเมืองเพชรบุรีว่า ได้พร้อมด้วยข้าหลวงผูกปี้ข้อมือจีนจำนวนปีระกาสัปตสก ได้จีน 829 คน เงินค่าแรงค่าดีกาพิมพ์รวม 41 ชั่ง 12 ตำลึง 1 สลึง 1 เฟื้อง ไห้กรมการคุมเข้ามาส่งครั้งหนึ่งก่อนแล้ว บัดนี้ได้ผูกปี้ได้จำนวนจีนคงเมืองอีก 1046 จีนจร 104 รวม 1150 คน ค่าแรงค่าดีกา เปนเงิน 57 ชั่ง 12 ตำลึง 3 บาท 2 สลึง มอบไห้กรมการคุมเข้ามาส่ง ฉบับ 1 กับไบบอกพระยาอมรินทรือชัยเมืองราชบุรีว่า ได้ส่งเงินค่าแรงจีนผูกปี้จำนวนปีระกาสัปตสกเข้ามาครั้งก่อนจำนวนจีน 1000 เงินค่าแรงค่าดีกา 50 ชั่ง 2 ตำลึง 2 บาท ครั้งนี้ผูกได้จำนวนจีนคงเมือง 750 จีนจร​ 250 รวม 1000 คน เงินค่าแรงค่าดีกา 50 ชั่ง 2 ตำลึง 2 บาท ไห้กรมการคุมเข้ามาส่ง

พระยาพิพัธโกสาอ่านบอกพระยาราชพงสานุรักส์เมืองสมุทสงครามว่าครั้งก่อนได้ส่งเงินปี้จีนจำนวนปีระกาสัปตสกเข้ามาครั้งหนึ่งแล้วเงิน 45 ชั่ง 10 ตำลึง ครั้งนี้ผูกปี้จีนได้จำนวนจีนคงเมือง 112 จีนจร 88 รวม 200 คน ค่าแรงเงิน 10 ชั่ง ไห้กรมการคุมเข้ามาส่งฉบับ 1 กับไบบอกพระยาสมุทสาครานุรักส์เมืองสมุทสาครว่า ได้ส่งเงินค่าแรงจีนจำนวนปีระกาสัปตสก ครั้งก่อนเงิน 30 ชั่ง ครั้งนี้ได้จำนวนจีนอีก 1520 คน เปนเงิน 76 ชั่ง ไห้กรมการคุมเข้ามาส่ง

สเด็ดขึ้นประทับออฟฟิสครู่หนึ่งสเด็ดขึ้นข้างไน

วันสุกร์ ขึ้น 12 ค่ำ เดือนอ้าย ปีระกาสัปตสก จุลสักราช 1247

เวลาบ่าย 4 โมงเสส สเด็ดออกทางพระที่นั่งจักรีซงพระราชยานสเด็ดไปประทับท่าราชวรดิถ ซงเรือพระที่นั่งเก๋งทองทั้งแท่งสเด็ดไปประทับวังสมเด็ดกรมหลวงจักรพัดิพงส์ สเด็ดขึ้นไปเยี่ยมประชวรสมเด็ดกรมหลวงจักรพัดิพงส์ ซึ่งซงพระประชวรพระโรคกสัยเสมหะนั้น สเด็ดประทับหยู่จนเวลาย่ำค่ำเสส สเด็ดกลับซงเรือพระที่นั่งสเด็ดมาประทับท่าราชวรดิถ ซงพระราชยานสเด็ดไปประทับวัดพระศรีรัตนสาสดาราม ด้วย​วันนี้เริ่มการไล่หนังสือมคธปริยัติธัมพระสงค์เปนวันต้น การไล่หนังสือคราวนี้แยกเปนสองกอง กองหนึ่งกรมหมื่นวชิรานกับพระราชาคนะอีกหลายองค์ กองหนึ่งพระธัมวโรดมกับพระราชาคนะอีกหลายองค์ กรมพระปวเรส สมเด็ดพระวันรัตน์ สมเด็ดพระพุทธโคสาจารย์ เปนกองกลางตัดสินเด็ดขาด แต่กรมพระปวเรสไม่สเด็ด พระเจ้าหยู่หัวซงประเคนจีวรแพรพระราชาคนะผู้ไล่ทั้งหมด พระสงค์ถวายอติเรกแล้ว พระองค์จิตจเรินข้ามมาแต่วังสมเด็ดกรมหลวงจักรพัดิพงส์ กราบทูนว่าสมเด็ดกรมหลวงไม่ซงสบายมาก จึงสเด็ดซงพระราชยานไปประทับท่าราชวรดิถซงเรือพระที่นั่งเก๋งไปโดยด่วนไม่มีขบวนเรือนำหรือตาม สเด็ดขึ้นไปประทับบนตำหนักสมเด็ดกรมหลวงจักรพัดิจนเวลา 5 ทุ่มเสส สเด็ดกลับพระบรมมหาราชวังด้วยพระอาการค่อยคลาย

วันเสาร์ ขึ้น 13 ค่ำ เดือนอ้าย ปีระกาสัปตสก จุลสักราช 1247

ไม่ได้สเด็ดออก ซงพระเครื่องไหย่

วันอาทิจ ขึ้น 14 ค่ำ เดือนอ้าย ปีระกาสัปตสก จุลสักราช 1247

เวลาบ่าย 5 โมงเสส สเด็ดออกประทับห้องออกขุนนาง ซงปิดทองพระพุทธรูปแล้วสเด็ดขึ้นพระแท่นออกขุนนาง

พระมนตรีพจนกิจ อ่านบอกพระยารามรนรงค์สงคราม ​เมืองกำแพงเพชรส่งเงินส่วยจำนวนปีมะเมียจัตวาสก 2 ชั่ง 3 ตำลึง 2 บาท ปีมะแมเบจสก 2 ชั่ง 6 ตำลึง 2 บาท ปีวอกฉสก 2 ชั่ง 10 ตำลึง 2 บาท รวม 6 ชั่ง 10 ตำลึง 2 บาท มอบไห้นายกองคุมมาส่งฉบับ 1 กับไบบอกพระกำแพงพราหมน์ปลัดเมืองสุโขทัย 2 ฉบับ ฉบับ 1 ส่งเงินส่วยจำนวนเงิน 6 ชั่งไห้กรมการคุมลงมาส่ง อีกฉบับ 1 ส่งเงินแทนขี้ผึ้งส่วยเงิน 8 ชั่ง 10 ตำลึง แทนขี้ผึ้งหนัก 6 บาท 80 สลึง ไห้นายกองคุมลงมาส่ง กับไบบอกหลวงสัสดีหลวงนาเมืองชัยนาท 2 ฉบับ ๆ หนึ่งว่าหลวงพรหมภักดียกบัตรป่วยเปนลมสันนิบาดถึงแก่กัม นะ วันพุธ แรม 4 ค่ำ เดือน 12 อายุ 76 ปี ได้ยกสพลงบันจุหีบไว้ กับว่าหลวงวัธนสมบัติป่วยเปนลมสันนิบาตถึงแก่กัม นะ วันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7 อายุ 72 ปี ได้ยกสพลงหีบไว้ อีกฉบับ1 ว่าพระยาสุรบดินทสุรินทรือชัยเมืองชัยนาทป่วยเปนลมกสัยถึงแก่กัมวันเสาร์ แรม 7 ค่ำ เดือน 12 อายุได้ 72 ปี ได้ยกสพลงหีบไว้ ได้ส่งเครื่องยสลงมาด้วยแล้ว

สเด็ดขึ้นประทับออฟฟิสรับสั่งกับกรมหมื่นเทววงส์ครู่หนึ่ง สเด็ดขึ้นข้างไน

วันจันท์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย ปีระกาสัปตศก จุลสักราช 1247

ไม่มีราชการไม่ได้สเด็ดออก

​วันนี้โปรดเกล้า ฯ ไห้นิมนต์พระราชาคนะผู้ไหย่ผู้น้อย 70 รูปเข้ามารับพระราชทานฉันขนมเบื้องไนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตามเช่นเคยซงบำเพ็นกุสลไนสาทรึดู ซึ่งยกไปเลี้ยงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้น เพราะพระที่นั่งอมรินทวินิฉัยชำรุดโปรดไห้ซ่อมไหม่กำลังจัดการรื้อจึงยกมาเลี้ยงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

วันอังคาร แรม 1 ค่ำ เดือนอ้าย ปีระกาสัปตสก จุลสักราช 1247

เวลาบ่าย 5 โมงเสส สเด็ดออกประทับห้องออกขุนนาง ซงปิดทองพระแล้วสเด็ดขึ้นพระแท่นออกขุนนาง

หลวงจินดารักส์อ่านบอกพระยาสุริยวงสาท้าวเพี้ยเมืองหล่มสัก 3 ฉบับ ๆ 1 ว่ามีตราไปไห้จัดเกนช้าง 70 โคต่าง 200 มาเข้ากองทัพของกรมหมื่นประจักส์นะเมืองพระพิสนุโลก ได้เกนช้าง 70 โคต่าง 200 ลงมารับกองทัพตามท้องตราแล้ว อีกฉบับหนึ่งว่ามีตราไห้ปลูกฉางข้าวไว้ต่อแดนเมืองกมุทาสัยและให้ส่งสเบียงไปที่ฉางนั้น ได้ปลูกฉาง 2 หลัง ๆ ละ 5 ห้อง กับจัดโคต่างไว้บันทุกข้าวไปไว้ไนฉางแล้ว อีกฉบับหนึ่งว่ามีตราโปรดสั่งไห้ซื้อข้าวสีซ้อมไว้จ่ายราชการทัพนั้น ได้จัดซื้อไว้ 44 เกวียน ๆ ละ 3 ตำลึง 1 บาท 1 สลึง 1 เฟื้อง ซ้อมไว้เปนข้าวสาร 17 เกวียนแล้ว

​สเด็ดประทับหยู่ครู่หนึ่งสเด็ดขึ้น ประทับออฟฟิสตรัดกับกรมหมื่นพิชิต กรมหมื่นภูธเรส กรมหมื่นเทววงส์ครู่หนึ่งสเด็ดขึ้น

วันพุธ แรม 2 ค่ำ เดือนอ้าย ปีระกาสัปตสก จุลสักราช 1247

เวลาบ่าย 5 โมงเสส สเด็ดออกประทับห้องออกขุนนางซงปิดทองพระแล้วสเด็ดขึ้นพระแท่นออกขุนนาง

หลวงจินดารักส์อ่านบอกพระยาไตรเพชรรัตนราชสงคราม เมืองนครสวรรค์ 5 ฉบับ ๆ หนึ่งว่าได้ไห้กรมการจัดซื้อข้าวไว้ 25 เกวียนเปนเงิน 8 ชั่ง สีซ้อมไว้แล้ว 1000 ถัง ได้จ่ายไห้ทหานและข้าหลวงสิ้น 620 ถัง อีกฉบับหนึ่งว่ากรมการเมืองอุทัยส่งข้าวเปลือกไปเมืองนครสวรรค์ 160 เกวียน ได้ส่งต่อไปเมืองพิสนุโลก เสียค่าจ้างบันทุกส่งเกวียนละ 1 ตำลึง 2 สลึง รวมเงิน 5ชั่ง 19 ตำลึง 1 บาท และว่าพระยานครสวรรค์จัดซื้อข้าวเปลือกไว้ 250 เกวียน ส่งไปเมืองพิชัย 125 เกวียน เมืองพิสนุโลก 125 เกวียน รวมค่าข้าวเปลือก 85 ชั่ง 12 ตำลึง 2 บาท ค่าจ้างส่ง 16 ชั่ง 8 ตำลึง 2 สลึง รวมเส็ดเงิน 102 ชั่ง 2 บาท 2 สลึง หลวงชนานุกูลได้ชำระเงินเส็ดแล้วได้ส่งข้าวเปลือกไปเมืองพิสนุโลกเมืองพิชัย 363 เกวียนแล้ว อีกฉบับหนึ่งว่าได้เกนพระเทียรคราชยกบัตร หลวงภูมิเมือง หลวง​วิจารน์สาลีคุมขุนหมื่น ไพร่ 100 คนไปเข้ากองทัพ นะ เมืองพิสนุโลกแล้ว อีกฉบับหนึ่งว่าขึ้น 12 ค่ำ เดือน 12 เวลาเช้าเจ้าพระยาสุรวงส์ไวยวัธน์ไปถึงเมืองนครสวรรค์มีบันชาว่าเรือมนีเมขลาติดตื้นไห้จัดไพร่ช่วยเข็น ได้จัดไพร่ชักลากก็ไม่ไหว ได้ส่งนายเรือกะลาสีกลับลงมา เรือนั้นได้มุงหลังคารักสาไว้ ฉบับหนึ่งว่าได้ตัดฟืนไว้สำหรับราชการ 150000 ได้จ่ายแล้ว 120000 ยังตัดเตรียมไว้ต่อไป

พระยาพิพัธอ่านบอกพระยาสมุทบุรานรักส์เมืองสมุทปราการว่า ได้พร้อมกับจมื่นชัยภูสาข้าหลวงผูกปี้ข้อมือจีนจำนวนปีระกาสัปตสก ได้จีนไนเมืองสมุท 700 ด่านสำโรง 300 รวม 1000 คน ค่าแรงเงิน 50 ชั่ง ได้มอบไห้กรมการคุมเข้ามาส่งฉบับหนึ่ง กับไบบอกพระยาสมุทสาครานุรักส์เมืองสมุทสาครฉบับหนึ่ง ไบบอกพระอินทราสาเมืองพนัสนิคม 1 ไบบอกพระยาสาครสงครามเมืองบางละมุงฉบับ 1 ส่งเครื่องไช้การพระเมรุกรมพระราชวังบวรทั้งนั้น

เส็ดแล้วพระราชทานสัาบัตรนายชุ่มมหาดเล็กบุตรพระยาจ่าแสนบดี เปนหลวงสุริยามาจ ปลัดกรมมหาดไทยฝ่ายพลำภัง

สเด็ดขึ้นประทับออฟฟิสรับสั่งกับกรมหมื่นเทววงส์ครู่หนึ่งสเด็ดขึ้น

​วันพรึหัสบดี แรม3ค่ำ เดือนอ้าย ปีระกาสัปตสก จุลสักราช1247

วันนี้โปรดเกล้า ฯ ไห้ซินยอ ทอมัสโซซารอซา เอนวอยเอกสตราออดินนารี มินิสเตอเปลนิโปเดนฉารี อัคราชทูตกรุงโปรตุคอล เข้าเฝ้าทูนละอองธุลีพระบาทถวายบังคมลากลับไปเมืองมะเกา

เวลาบ่าย 4 โมง อัคราชทูตโปรตุคอล สิเกรตารี อัตตัชเช ผู้ว่าราชการกงสุลโปรตุเกส มาพร้อมด้วยเจ้าพนักงานกรมท่าขึ้นมาพักที่ห้องพัก พระเจ้าหยู่หัวซงเครื่องทหานมหาดเล็กซงเครื่องราชอิสริยะยสมหาจักรีบรมราชวงส์สเด็ดออกประทับดอรนิงรูมพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพร้อมด้วยตำหรวดทหานมหาดเล็กและมหาดเล็กเฝ้าทูนละอองธุลีพระบาท เจ้าพนักงานกรมวังกรมท่านำอัคราชทูตกับพวกทูลเข้าเฝ้าทูนละอองธุลีพระบาทถวายบังคมลากลับไปเมืองมะเกา ดำหรัดพระราชปติสันถารโดยควนแล้วถวายบังคมลากลับไป พระเจ้าหยู่หัวสเด็ดขึ้น

รับอัคราชทูตวันนี้มีทหานแตรวง 1 ทหานปืนไหย่ 100 ตามเคย

เวลาย่ำค่ำ สเด็ดออกประทับห้องออกขุนนาง กรมหมื่นเทววงส์เฝ้าแล้วซงราชหัถจนเวลา 2 ทุ่มสเด็ดขึ้น

วันสุกร์ แรม 4 ค่ำ เดือนอ้าย ปีระกาสัปตสก จุลสักราช 1247

เวลาบ่าย 4 โมง วันนี้โปรดไห้เจ้าพนักงานกรมท่ากรมวัง​นำมองซิเออเลอกอมเตเดอคาราเดกชาเยเดอแฟฝรั่งเสส 1 มาดามเคาน์เตส เดอคาราเดกภรรยา 1 มองซิเออ เอเครฮาน พระสยามธุรานุรักส์ มาดามเครฮาน 1 เข้าเฝ้าสมเด็ดพระนางเจ้าพระบรมราชเทวีไนดอรนิงรูมพระที่นั่งสมมตเทวราชอุบัติ แล้วพระเจ้าหยู่หัวสเด็ดออกมาประทับที่นั้นด้วย สเด็ดประทับหยู่ครู่หนึ่งทูลฝรั่งเสสและภรรยา และพระสยามธุรานรักส์และภรรยาก็ถวายบังคมลากลับไป

เวลาบ่าย 5 โมงเสส สเด็ดออกประทับห้องออกขุนนางซงเปิดทองพระแล้วสเด็ดขึ้นพระแท่นออกขุนนาง

พระมนตรีพจนกิจอ่านบอกพระยาพิทักส์เทพธานีปลัดกรมการกรุงเก่าว่ามีตราไห้จัดซื้อข้าวขึ้นฉางไว้นั้น ได้จัดซื้อข้าวเปลือกไว้ 25 เกวียน ราคาเงิน 8 ชั่ง 15 ตำลึง ได้ยืมเงินค่านาไช้ไปแล้ว

พระสุรินทรามาจอ่านบอกพระขยันสงครามปลัดเมืองนครเขื่อนขันธ์ว่าได้พร้อมกับข้าหลวงผูกปี้ข้อมือจีนจำนวนปีระกาสัปตสกได้จำนวนจีนคงเมือง 298 คน จีนจร 302 คน รวม600 คน เรียกเงินค่าแรงได้ 30 ชั่ง ค่าดีกา 1 ตำลึง2 บาท มอบไห้จมื่นชัยภูสาข้าหลวง หลวงยกบัตรคุมมาส่งครั้งหนึ่งก่อน

โปรดพระราชทานสัาบัตรนายถึกบุตรหลวงสรีสังขกร ​เปนขุนจินดาภิรมย์กรมลูกขุน แล้วสเด็ดขึ้นประทับออฟฟิสครู่หนึ่งสเด็ดขึ้นข้างไน

วันเสาร์ แรม 5 ค่ำ เดือนอ้าย ปีระกาสปดสก จุลสักราช 1247

เวลาบ่าย 5 โมงเสส สเด็ดออกประทับห้องออกขุนนาง ซงปิดทองพระแล้วสเด็ดขึ้นพระแท่นออกขุนนาง

พระสุรินทรามาจอ่านบอกพระยาสมบัติภิรมย์เมืองสงขลา ว่าพระยาตรังกานูมีหนังสือมาว่า พระยาตรังกานูที่ถึงอสักัมบิดาได้ไปขอบุตรหยิงรายาเมืองปะหังไห้แก่พระยาตรังกานู ยังไม่ทันแต่งงานบิดาก็ถึงอสักัมเสีย ครั้งนี้รายาเมืองปะหังไห้มารับไปแต่งงาน จะขอลาไปแต่งงานขอหย่าไห้มีระแวงผิดหน่ายแหนงแคลงไจไนตัวเลย พระยาสมบัติภิรมย์ได้ตอบยินดีไป กับหนังสือพระยาตรังกานูมีมากราบเรียน ฯพนะ สมุหพระกลาโหม ความต้องกับที่มีมาถึงพระยาสมบัติภิรมย์ด้วย

สเด็ดขึ้นประทับออฟฟิสรับสั่งกับกรมหมื่นพิชิต กรมหมื่นเทววงส์จนเวลาทุ่ม 1 สเด็ดขึ้น

วันอาทิจ แรม 6 ค่ำ เดือนอ้าย ปีระกาสัปตสก จุลสักราช 1247

เวลาบ่าย 5 โมงเสส สเด็ดออกประทับห้องออกขุนนาง ซงปิดทองพระแล้วสเด็ดขึ้นพระแท่นออกขุนนาง

​พระมนตรีพจนกิจอ่านบอกพระกำแพงพราหมน์ปลัดเมืองสุโขทัย ถวายพระราชกุสลทอดกถินประทานขึ้นไปทอดวัดไนเมืองสุโขทัยฉบับ 1 กับไบบอกพระยาไตรเพชรรัตนราชสงครามเมืองนครสวรรค์ส่งไม้เสาเครื่องพระเมรุกรมพระราชวังบวร กับว่าได้จัดขี้ผึ้งหาบ 1 ทูนเกล้า ฯ ถวาย

สเด็ดขึ้นประทับออฟฟิสครู่หนึ่งสเด็ดไปประทับห้องออกขุนนาง สมเด็ดกรมหลวงภานุพันธุ์ กรมหมื่นพิชิต กรมหมื่นเทววงส์ เฝ้าจนเวลา 2 ทุ่มเสสสเด็ดขึ้น รับสั่งเรื่องการบ้านเมืองต่างๆ และการต่างประเทศ และราชการไนกรุงสยาม

วันจันท์ แรม 7 ค่ำ เดือนอ้าย ปีระกาสัปตสก จุลสักราช 1247

วันนี้ไม่ได้สเด็ดออกขุนนาง มีการสวดมนต์สมโภชเดือนสมเด็ดพระเจ้าลูกยาเทอ เจ้าฟ้าชายซึ่งประสูตินะวันสุกร์ แรม 6ค่ำเดือน12 ปีระกาสัปตสก บนพระที่นั่งบรมราชสถิตมโหลาร

วันอังคาร แรม 8 ค่ำ เดือนอ้าย ปีระกาสัปตสก จุลสักราช 1247

วันนี้สมโภชเดือนสมเด็ดพระเจ้าลูกยาเทอ ซึ่งประสูตินะวันสุกร์ แรม 6 ค่ำ ปีระกาสัปตสก พระราชทานพระนามว่า สมเด็ดพระเจ้าลูกยาเทอเจ้าฟ้าชายสิริราชกกุธภันท์

สมโภชบนพระที่นั่งเหมือนสมโภชสามวัน

​กับมีการสวดมนต์ที่โรงหล่อ ด้วยพรุ่งนี้จะหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็ดพระจอมเกล้าเจ้าหยู่หัว ซึ่งจะเชินเข้าประดิสถานไนปราสาทศิลา ไนวัดราชประดิถสถิตมหาสิมาราม กับพระพุทธรูปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็ดพระจอมเกล้าเจ้าหยู่หัว และฉลองพระองค์กรมพระปวเรสวริยาลงกรน์ ซึ่งจะได้เชินไปประดิสถานนะวิหารเก๋งวัดบวรนิเวสวิหาร

วันพุธ แรม 9 ค่ำ เดือนอ้าย ปีระกาสัปตสก จุลสักราช 1247

เวลาเช้า 4 โมงเสส สเด็ดออกทางพระที่นั่งจักรี ซงรถพระที่นั่งพร้อมด้วยขบวนนำและตามสเด็ดไปประทับโรงหล่อริมวังพระองค์เจ้าประดิถ สเด็ดประทับบนพลับพลา ซงจุดเทียนนมัสการพระอริยะมุนีถวาย เจ้าพนักงานนำเบ้าทองเข้ามาถวายซงวางทองคำไบลงไนเบ้า แล้วเจ้านายก็นำทองไปลงเบ้าด้วย เจ้าพนักงานนำเบ้าไปขึ้นร่างร้านแล้วถวายสายเชือกสำหรับซงจับเกี่ยวกับคีม ซงจับเชือกแล้วพระราชทานหางเชือกไห้เจ้านายถือทั่วกัน เจ้าพนักงานเททองหล่อพระพุทธรูปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็ดพระจอมเกล้าเจ้าหยู่หัวองค์ 1 พระพุทธรูปฉลองพระองค์กรมพระปวเรสวริยาลงกรน์องค์ 1 ซึ่งจะเชินไปประดิสถานวิหารเก๋งวัดบวรนิเวสวิหาร กับพระรูปพระบาทสมเด็ดพระจอมเกล้าเจ้าหยู่หัว ซึ่งจะเชินไปประดิสถานวัด​ราชประดิถองค์ 1 ครั้นหล่อเส็ดแล้วซงประเคนอาหารบินทบาตพระสงค์ 5 รูปรับพระราชทานฉัน สเด็ดไปทอดพระเนตรพระประธานแล้วสเด็ดกลับพระบรมมหาราชวังก่อนพระสงค์ฉันแล้ว

เวลาค่ำ สเด็ดออกประทับห้องออกขุนนาง กรมสมเด็ดพระบำราบปรปักส์สเด็ดเข้ามาเฝ้า ถวายตัวหย่างเมรุกรมพระราชวังบวร แล้วพระองค์เจ้าสายสนิธวงส์ซึ่งกลับมาจากราชการเมืองนครเสียมราถ เมืองพระตะบอง เข้ามาเฝ้าทูนละอองธุลีพระบาทด้วย

วันพรึหัสบดี แรม 10ค่ำ เดือนอ้าย ปีระกาสัปตสก จุลสักราช 1247

เวลาบ่าย 4 โมงเสส พระเจ้าหยู่หัวสเด็ดออกประทับซิตติงรูมพระที่นั่งจักรี กรมหมื่นเทววงส์และเจ้าพนักงานกรมวังกรมท่า นำดอกเตอร์คาเบรียล ผู้ว่าการกงสุลเยอรมันกราบถวายบังคมลาไปเปนกงสุลนะเมืองอามอย ซงพระราชปติสันถารโดยควนแล้ว พระราชทานเครื่องราชอิสริยะยสมงกุตสยาม ชั้นที่ 2 จุลสุราภรน์ แก่ดอกเตอร์คาเบรียล ๆ ถวายบังคมลากลับไป สเด็ดขึ้นข้างไน

บ่าย 5 โมงเสส สเด็ดออกประทับห้องออกขุนนาง ซงปิดทองพระแล้วสเด็ดขึ้นพระแท่นออกขุนนาง ไม่มีไบบอกข้อราชการ

​พระมนตรีนำพระยามหาเทพกสัตร จมื่นทิพเสนา หลวงคเชนทรามาจ ซึ่งกลับมาจากราชการตามสเด็ดพระองค์เจ้าสายสนิธวงส์ไปราชการเมืองพระตะบอง เมืองนครเสียมราถ

สเด็ดขึ้นประทับออฟฟิสครู่หนึ่งสเด็ดขึ้น

วันสุกร์ แรม 11 ค่ำ เดือนอ้าย ปีระกาสัปตสก จุลสักราช 1247

เวลาเช้า พระชลยุธโยธินท์ เข้ามาเฝ้าถวายพระพรไนการปีไหม่

เวลาบ่าย 5 โมงเสส สเด็ดออกซิตติงรูม สมเด็ดพระนางเจ้าพระบรมราชเทวีสเด็ดออกด้วย เจ้าพนักงานนำพระสยามธุรานุรักส์ มาดามเครฮาน เข้าเฝ้าทูนละอองธุลีพระบาทถวายพระพรปีไหม่ แล้วพระวิสูตรสาครดิถเฝ้าถวายพระพรปีไหม่ด้วย และถวายบังคมลากลับไป

สเด็ดมาประทับห้องออกขุนนาง ซงปิดทองพระแล้วสเด็ดขึ้นพระแท่นออกขุนนาง

พระมนตรีพจนกิจนำเจ้าอุปราชเมืองนครลำปางกราบถวายบังคมลา และนำพระยอดเมืองขวางปลัดเมืองนครสวรรค์ กับพระเทียรราช ยกบัตรเมืองนครสวรรค์เฝ้าทูนละอองธุลีพระบาท แล้วโปรดเกล้า ฯ พระราชทานสัาบัตร พระยาจเรินราชไมตรี เปนพระยาธัมสารนิติพิพิธภักดีสรีสัจธาดา สุจริตจริยาภิรัต​อัถกถานุวาต ยุตติธัมสาตรโกสล สบสกลคดีกิจ สรรพประสิทธิสุขุมวิจารน์ ปรีชาานไวยัติยานุยุต นรุตมเสวกามาจ บรมราชภักดี สรีสัชนาวสัย อภัยพิิยะปรากรมพาหุ ผู้พิพากสาชี้ขาดไนกรมลูกขุน นา 10000 พระดิถการภักดี เปนพระยาจเรินราชไมตรี ตุลาการสาลต่างประเทส 1

สเด็ดขึ้นประทับออฟฟิสครู่หนึ่งสเด็ดขึ้นข้างไน

วันเสาร์ แรม 12 ค่ำ เดือนอ้าย ปีระกาสัปตสก จุลสักราช 1247

เวลาบ่าย 5 โมงเสส สเด็ดออกห้องออกขุนนาง ซงปิดทองพระแล้วสเด็ดขึ้นพระแท่นออกขุนนาง

พระสุรินทรามาจ อ่านบอกพระยาประสิทธิสงคราม เมืองกาจนบุรี ส่งเครื่องไช้การพระเมรุกรมพระราชวังบวร ฉบับ 1 กับไบบอกพระอนุรักส์โยธาข้าหลวง พระยารัตนเสตถีกรมการ ว่ามตราออกไปไห้ทำโทสอ้ายเจิมผู้ร้ายค่าคนตาย กับอ้ายเขียว อ้ายพัน อ้ายมี นั้น ได้พร้อมกันอ่านคำปรึกสาวางบทไห้อ้ายผู้ร้ายฟังแล้ว เอาอ้ายเจิมออกเคี่ยน 3 ยก 90 ทีเอาตัวประหารชีวิตแล้วเอาสีสะเสียบประจานไว้ และได้เคี่ยนอ้ายพันอ้ายเขียวคนละ 2 ยก 60 ที แต่อ้ายมีป่วยตายเสียก่อน แล้วจะส่งตัวอ้ายเขียว อ้ายพัน เข้ามากรุงเทพ ฯ พายหลัง

สเด็ดขึ้นประทับออฟฟิสครู่หนึ่งสเด็ดขึ้นข้างไน

​วันอาทิจ แรม 13 ค่ำ เดือนอ้าย ปีระกาสัปตสก จุลสักราช 1247

เวลาบ่ายโมงเสส สเด็ดออกห้องออกขุนนาง ซงปิดทองพระแล้วสเด็ดขึ้นพระแท่นออกขุนนาง

พระสุรินทรามาจ อ่านบอกพระยาอมรินทรือชัย ส่งเครื่องไช้การพระเมรุ ฉบับ 1

กับพระยาพิพัธ อ่านบอกพระยาวิชยาธิบดีสรีรนรงค์รือชัย เมืองจันทบุรี ส่งเครื่องไช้การพระเมรุ ฉบับ 1 สเด็ดขึ้นประทับออฟฟิส รับสั่งกับกรมหมื่นเทววงส์ครู่หนึ่งสเด็ดขึ้น

วันจันท์ แรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย ปีระกาสัปตสก จุลสักราช 1247

ไม่มีราชการอะไร ไม่ได้สเด็ดออก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ