ประวัติ

เจ้าจอมเอิบ เกิดวันที่ 22 เมสายน ปี 2422 เจ้าพระยาสุรพันธุ์พิสุทธ เทส บุนนาค เปนบิดา และท่านผู้หยิงอู่สุรพันธุ์พิสุทธ เปนมารดา

ถวายตัวเปนบาทบริจาริกา ไนพระบาทสมเด็ดพระจุลจอมเกล้าเจ้าหยู่หัว เมื่อปี 2434 ได้รับพระราชทานหีบหมากทองลงยา (ตราพระเกี้ยวประดับเพชร) และราชอิสริยาภรน์ทุติยจุลจอมเกล้าวิเสส เหรียนรัตนาภรน์รัชกาลที่ 5 ชั้นที่ 2 เหรียนรัตนาภรน์รัชกาลที่ 6 ชั้นที่ 2 และซงพระกรุนาโปรดเกล้า ฯ ชุบเลี้ยงไนถานันดรสักดิ์พระสนม

เจ้าจอมเอิบ ป่วยเปนโรคเนื้อร้าย ถึงอนิจกัมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2487 ไว้สพบำเพ็นการกุสลตามธัมจริยาวัตรที่บ้านโดยสมควนแก่เวลาแล้ว วันที่ 3 ตุลาคม 2487 เชินสพไปรับพระราชทานเพลิง ที่เมรุวัดเทพสิรินทราวาส ฯ พนะ ฯ ผู้สำเหร็ดราชการแทนพระองค์ ไนพระปรมาภิไธยสมเด็ดพระเจ้าหยู่หัว สั่งพระราชทานโกถประกอบลองราชินีกุลไส่สพเจ้าจอมเอิบ พร้อมด้วยมีฉัตรกลองประกอบเกียรติยสตามถานันดรสักดิ์และสกุล และ ฯ พนะ ฯ ผู้สำเหร็ดราชการแทนพระองค์ ได้ไปปติบัติพระราชกรนียกิจไนการพระราชทานเพลิงสพด้วย

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ