โคลงรัฐสดุดี

(คัดจากล้อมรั้วเล่ม ๑ พ.ศ. ๒๔๕๗)

๏ โคลง ๔ ฯ

กรุงอมรรัตนสร้อย โกสินทร์
ภูมิ์ภาคพ่างเมืองอินทร์ เอี่ยมฟ้า
เกียรติเฟื่องกระเดื่องดิน แดนโลก
เฉลิมแหล่งบูรพทิศจ้า จรัสล้ำศรีวิลัย ฯ
พุทธจักร์บรรเจิดแก้ว ก่องศรี
พิมพ์พุทธ์อุตมเจดีย์ เด่นฟ้า
อาวาสสอาดมี อดิเรก เรืองแฮ
บงโบสถ์วิโรจน์จ้า เจิดแพร้วไพหาร ฯ
อาณาจักรจากร้อน รมย์เกษม
ถ้วนทั่วทวยราษฎร์เปรม ปราศเศร้า
เสพสวัสดิ์พิพัฒน์เอม เอิบอาบ ใจฮา
สบสุขทุกค่ำเช้า ชื่นหล้าสาธร ฯ
กสิกิจพานิชเกื้อ การเจริญ
สมส่ำกำไรเกิน กอบได้
สินค้าท่าทางเดิน แดนบก น้ำฤๅ
บูรณ์เกษตรสยามให้ ช่องด้วยดินดี ฯ
ยวดยานสารพัดพ้น คณนา
เรือรถคชอาชา ช่วงใช้
จักร์ยนตร์ถกลอา กาศยิ่ง ยานเฮย
เอกอุดมสมบัติได้ สดวกพร้อมเพรียงมี ฯ
สุริยศรีลีลาศเยื้อง ยอแสง
ลบลับดับดวงแฝง ฟากฟ้า
ชวลิตวิชชุโชติแรง เรืองอร่าม
ไสวสว่างจับทางจ้า แจ่มพื้นภูรี ฯ
ผิวมีกิจอยู่ข้าง ทางไกล
อาจส่งข่าวสาส์นไว ว่องแท้
โทรศัพท์กับทั้งไปร ษณีย์ส่ง ถึงฤๅ
โทรเลขวิทยุแม้ มุ่งได้ดังหมาย ฯ
บุญแท้ไทยสบเจ้า จอมกษัตร์
ถวัลย์ราชย์ผดุงรัฐ ร่มเกล้า
สืบเนื่องหนึ่งถึงฉัฎ- ฐมราช เจริญนา
บุญฤทธิ์ธำรงเผ้า แผ่นหล้าถาวร ฯ
จีนจามพราหมณ์เทศรู้ ราวรบิล
ประเทืองประเทศไทยภิญญ์ พัฒน์พร้อม
กระหยิ่มอิ่มใจยิน ดีสู่ สยามแฮ
พึ่งโพธิสมภารน้อม นอบเกล้าสดุดี ฯ
๑๐ บ้านเกิดเมืองชนกสร้าง แสนสบาย
รู้รักเร่งคิดราย เรียบรั้ว
ชาติสุขเราสุขวาย ว่างเทวศ
ชาติทุกข์เราทุกข์กลั้ว กลัดร้อนรุมภัย ฯ
๑๑ ถิ่นดีเขาอยากได้ ทุกแดน
ไทยเร่งห่วงหวงแหน แห่งบ้าน
ตื่นอยู่อย่าดูแคลน อริเร่ง ระวังเทอญ
เตรียมซึ่งรั้วบ้านด้าน บกน้ำลำเนา ฯ
๑๒ ฝ่ายบกเราเรียบรั้ว เรียงงาม อยู่แล
ฝ่ายทเลยังหวาม หว่าว้า
เร่งตริผิวสงคราม ครุ่นสมุทร์ มาฮือ
เราเร่งรายรั้วถ้า ทอดทิ้งถอยแรง ฯ
๑๓ เชิญ ประชาชนชาติเชื้อ ชาวไทย
เข้า สมรรคพรักพร้อมใจ เจตน์ตั้ง
เรี่ย รายจ่ายเรือไว ว่องรบ ถวายเทอญ
ราย ซึ่งรั้วบ้านทั้ง อุทิศเกื้อกตัญญู ฯ
๑๔ ใครดูว่าข้าชื่อ ไทยเห็น หน่อยเทอญ
ปากว่าไทยใจเปน อื่นนั้น
ขอเชิญท่านเปลี่ยนเซ็น นามชาติ ใหม่เทอญ
ชื่อว่าไทยใจชั้น ชีพต้องเปนไทย ๚

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ