คำฉันท์ราชสดุดี และ เฉลิมพระเกียรติ

พระวรกัญญาปะทาน พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี

(คัดจากดุสิตสมิต เล่ม ๙ ฉบับที่ ๙๗

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๓)

๏ วัสสันตดิลก ฯ

๑๔ สรวมชีพประชุมนะขะประนต วรบทบงสุ์องค์
สมเด็จพระรามิศระมง- กุฎะเกล้าถะเกิงคุณ
๏ ครอบหล้าสยามะระฐะร่ม สุขะรมยะไพบุลย์
อาศัยพระเดชพิริยะสุน- ทรพีระปรีชา
๏ เชิงรัฐประศาสนะวิศิษฏ์ ศุภนิตินานา
ธรรมมั่นมหันตกรุณา ธิกะคุณอดุลย์ครอง
๏ จอดเจตนะจัดรฐุปถัม- ภกะนำประชาผอง-
พบสุขพระสุขพระบ่มิปอง จะประสบอำเภอองค์
๏ ฝ่ายากพระตรากพระวรกาย เพราะพระหมาย พระมุ่งประสงค์
เชิดชาติและศาสนะธำรง ถิระมั่นนิรันตราย
๏ ตราบพ้นจลาจลกะลี ยุคะนีระนาสน์หาย
จึ่งเผยพระราชะวรุบาย กิจะเพื่อภิเษกสม-
๏ รสรักพระอัคระวรกัญ- ญะปะทานสราญรมย์
ส่ำราษฎร์ก็เริงกมลชม สุมนัสสหัสสา
๏ ทั่วทวยวิเทศจตุรทิศ ศุภมิตระนานา
ทราบศัพท์ก็จับหทยะปรา- รภะรื่นฤดีดาล
๏ นี้เปนมหาศุภนิมิตร อมฤตย์บ่ปูนปาน
ปวงข้ามหามิตระสราญ ระมะสัตยะสาธร ฯ

๏ นาคบริพันธ์ ฯ

๑๖ ส่วนท่านพระอัคระบังอร เบี่ยงอาสน์สังขกร
สังเกตในลักษณ์ลาวัณย์  
๏ เลอวงศ์ทรงศักดิ์ครามครัน ครุ่นครองคุณอัน
ควรออกอุทานขานชม  
๏ ข้อชอบพระได้อบรม เรืองอักษรสม
ศึกษาสำเร็จแรงเพียร  
๏ เรื่องเพ่งพินิจขีดเขียน ขันแขงแรงเรียน
รอบรู้ทุกสิ่งสารพรรณ  
๏ สารพัดเย็บปักถักสรรพ์ ถ่องศิลป์อนันต์
อเนกะพ้นพรรณนา  
๏ พระหนักในพระกรุณา กรณีย์มีสาร์
มากสิ่งประเสริฐสมงาม  
๏ สมสง่าราชินีศรีสยาม สมยศเรืองราม
ร่มราษฏร์เจริญรมยา ฯ  

๏ ฉบงง ฯ

๏ พระเปนพระปิยธิดา แห่งกรมหมื่นนรา-
ธิปะพระจักรีวงศ์  
๏ สมศรีสมศักดิ์สมพงศ์ สมภารพระองค์
ได้สืบได้สร้างสมสอง  
๏ สรวมคุณไตรรัตน์อันครอง โลก,ทั้งแมนผอง
จุ่งช่วยภิบาลวรองค์  
๏ สมเด็จพระราเมศร์มง- กุฎเกล้ากับองค์
พระวรกัญญาปะทาน  
๏ ให้ทรงพระเกษมสำราญ นิราศภัยพาล
พระโรคอย่ามีบีฑา  
๏ ปราศทุกขุปัทวนานา เหล่าร้ายฤษยา
อย่าได้สัมฤทธิ์จิตจง  
๏ สรรพสิ่งสองพระพึงประสงค์ จุ่งสิทธิจำนง
พระมุ่งโดยสรรพฉับพลัน  
๏ คราบรรจวบเท่าถึงวัน อภิเษกนิรัน-
ตราย, ภิรมเรีงชัย  
๏ สองร่วมเสวยราชมไห- ศวรรยาธิปตัย
จำรูญจำเรีญเนิ่นนาน  
๏ พระเดชพระแผ่ไพศาล พระเกียรตินฤบาล
สกลกระจายกำจร  
๏ เสาวภาพกาพย์สารสุนทร สรวมชีพชุมพร
สิทธิ์ดังถวายนี้ เทอญ ฯ  

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

พระยาศรีสุนทรโวหาร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ