ฉันท์สรรเสริญพระวรุณ

(คัดจากสมุทสารปีที่ ๒ เล่ม ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๘)

๏ นาคบริพันธ์ ฯ

๑๖ ข้าขอยอกรกรรพุม เพียงเกษชุมนุม
นบโชตรัตนเรืองศรี  
๏ รุ่งแสงแข่งพ้นพันระพี รำพึงสดุดี
แสดงดังฤๅคำสม  
๏ คุณศรีศากโยโคดม โดยคำนึงชม
แนะช่องสวรรค์นฤพาน  
๏ พานรข้ามโอฆสงสาร สุดแสนกันดาร
ก็ได้วิมุติสุดเกษม  
๏ กระแสสัทธรรม์อันเอม โอชอาบใจเปรม
ประจักษ์ทั้งแปดมรรคผล  
๏ มวญเผ่าเอารสทศพล ธรรมสภาพอนนต์
อเนกเนื้อนาบุญ  
๏ บัดนี้จะกล่าวสารสุนทร์ สรรเสริญวรุณ
วรานุภาพไพศาล  
๏ เสริมพจน์ฉันทพากย์พิสดาร พอแสดงดำนาน
ดำเนิรด้วยบทสดุดี  
๏ เบื้องสดับรับรสวาที เทเวศร์จุ่งมี
มิตร์จิตจำนงปลงใจ ฯ  

๏ วัสสันตดิลก ฯ

๑๔ อ้าองค์วรุณวรมเหศร์ สุรเดชะเกรียงไกร
รังษีเศวตวิมลใส สุวิสุทธโสภณ
๏ ผู้เปนประธานนิกรเท วสถิตณแห่งหน
คงคามหาสมุทจน อุปจารละหานหนอง
๏ สำนึงพิมานรตนุภาศ ทิพมาศมะเลืองรอง
เบิกบานทวารสหสะมอง มะนะเมตตะอารี
๏ จำรัสปัจฉิมพิศาล อภิบาละโลกีย์
กำจัดอุปัทวะกะลี สุขชุ่มธคุ้มครอง
๏ ดำเกิงเถลิงณปิฐิมา- กรพาหะผาดผยอง
ว่องว่ายณสายชลลำพอง นภเตร็จระเห็จเหิร
๏ หนฟ้ามหาพิหคชาติ วยุวาตบ่ไวเกิน
เกลียวสินธุ์ฤมีนจรประเมิน บมิแม้นวรุณจร
๏ ครื้นครั่นมหรรณพประเทศ ธประเวศชโลทร
แทงห้วงทะลวงปถวิชอน ชำเราะเวิ้งชเลวน
๏ ฉิวๆระริ้วพยุรำพาย ธประปรายประปรอยฝน
เลี้ยงหล้าและวาริชสกล ฤดุกาลก็ดาลดี
๏ เปนจอมคณานิกรสัต- วอุบัติณวารี
สมญามหาชลบดี อดิศรขจรนาม
๏ อ้าอัมพุราชสุรประกอบ ทิฐิชอบณธรรมงาม
สัมพุทธศาสนประณาม มนน้อมนิยมยล
๏ สัมมาทิฐานุคติใจ คณะไทยประเทืองผล
ล้วนพุทธสาสนิกชน ศุภชาติชลอบุญ
๏ ศรีเสียมก็สาสนุปถัม- ภกธรรมถะเกิงคุณ
สัมมาสุจาริวรสุน- ทรราชสิเรนทร
๏ เทพเล่าก็เนาณสุจริต วรฤทธิ์มเหศร
เชิญช่วยอำนวยผลบวร วิกสิตะหรรษา
๏ สามรัตน์วิโรจน์วรุณรัก ษพระอัคระราชา
สมเด็จปรเมนทรวชิรา- วุธวีระรมย์ธรรม์
๏ ธำรงมไหสุริยศานติ์ จิรกาลประกอบพรรณ
ทีฆายุสุขพลนิรันดร์ นิรโรคนิราศภัย
๏ เชิญช่วยพิทักษ์สมุทเขต ตะประเทศสถานไทย
อยู่เย็นและเปนสุขพิไล ยริปูบ่วู่วาม
๏ แม้มีอมิตร์สมุทเหี้ยม จรเยี่ยมประยุทธ์สยาม
มวลมาปราชยมิลาม มนท้อจะต่อรณ
๏ ขอไทยวิชัยะสุรยุท ธสมุทเสมอพหล
นารายน์ทำลายอสุรพล คณะพาลก็ดาลสยอง
๏ นาวีสมาคมเจริญ กิจเดินสดวกปอง
เรือร่วงและเรือรณสำรอง ลุสำเร็จประสงค์สม
๏ แน่นหนาสิมาสมุทมั่น รฐขัณฑ์ประเทิงรมย์
นานาทิศานุทิศชม ยศส้าสถาพร ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ