ปูมราชธรรม

ปูมราชธรรม

ปูมราชธรรม เอกสารสมัยอยุธยา จากหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส

พิมพ์ครั้งแรก จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม พุทธศักราช ๒๕๔๕

กรมศิลปากร กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์.

ปูมราชธรรม.— กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๔๕.

๒๔๐ หน้า

๑. วรรณกรรมไทย I. ชื่อเรื่อง ๘๙๕.๙๑

ISBN 974-417-558-3

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ