พระเจดีย์ในวัดชุมพลนิกายาราม

พระเจดีย์ ๒ พระองค์ในวัดชุมพลนิกายาราม เกาะบางปอินนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปราสาททอง ซึ่งเสด็จเถลิงถวัลยราชปราบดาภิเษกกรุงทวาราวดีศรีอยุธยา เมื่อปีมะเมียโทศก ศักราช ๙๙๒ นั้น ได้ทรงสถาปนาไว้พร้อมทั้งวัตถุทั้งปวงในพระอารามนี้ ในปีวอกจัตวาศก ศักราช ๙๙๔ คิดนับตั้งแต่ปีนั้นมาจนปีกุน เบ็ญจศก ศักราช ๑๒๒๕ ล่วงไป ๒๓๑ ปีมาแล้ว และได้ยินมาว่าภายหลังมาเมื่อแผ่นดินพระบรมราชาธิราชพระบรมโกศ ซึ่งได้เสด็จเถลิงถวัลยราชปราบดาภิเษกในปีชวดจัตวาศกศักราช ๑๐๙๔ นั้น สมเด็จพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสุเรนทรพิทักษ์ในแผ่นดินนั้น ทรงผนวชเสด็จอยู่วัดโคกแสงในพระนคร มาทรงปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมขึ้นอีกครั้งหนึ่ง[๑]

(คัดจากประกาศการปฏิสังขรณ์พระเจดีย์วัดชุมพลฯ เกาะบางปอิน ณวันจันทร์เดือน ๘ แรม ๑๓ ค่ำ ปีกุนเบ็ญจศก พ.ศ. ๒๔๐๖)[๑] ดูเรื่องพระราชทานแลกเปลี่ยนที่วิสุงคามสีมาเมืองลพบุรีหน้า ๑๙๗

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ