พระทันตธาตุอื่นอีก

เตนเนนต์ได้กล่าวไว้ว่า “ชาวสิงหฬไม่มีความกระดากใจในการที่จะเพิ่มให้มากขึ้น ซึ่งพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า” กุบลายข่านซุ่นตี่ พระเจ้าแผ่นดินกรุงจีน ต้นวงศ์ปัจจุบันนี้ อันทรงพระเดชานุภาพยิ่งใหญ่ ให้มาทวงบรรณาธิการพระเจ้าหงสาวดี ทูตจีนนั้นเปนคนหยาบคาย พระเจ้าหงสาวดีไม่ฟังคำตักเตือนเสนาบดี จับทูตนั้นประหารชีวิตเสีย กุบลายข่านเจ้าแผ่นดินกรุงจีน ก็ยกมาตีเมืองพม่า เข้าตีปล้นพระนครอยู่ในประมาณพุทธศักราช ๑๘๒๔ จุลศักราช ๖๔๓ ให้ไปว่ากล่าวเอาจากพระเจ้ากรุงลังกา ได้พระทันตธาตุสององค์ กับทั้งพระเกศธาตุแห่งพระพุทธเจ้า ซึ่งบัญจุในกล่องศิลาเปนอันงาม จดหมายอันนี้เปนของมาโคโปโล เปนชาวเมืองเวนิสชอบเที่ยว ได้รับราชการอยู่ในกุบลายข่านหลายปี

คัดจากหนังสือเตนเนนต์ แต่งด้วยเรื่องเมืองลังกา เล่ม ๒ หน้า ๒๐๒

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ