คำอุทิศ

กุศลใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้ทำในวันเกิดอายุครบ ๕ รอบปีนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศกุศลทั้งหมดนี้ทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระบุรพการีเจ้า ผู้ทรงพระคุณทุกพระองค์ และขอทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงกำเนิดให้ข้าพเจ้า ได้มีชีวิตรอยู่ร่มเย็นเป็นศุขมาได้จนถึงอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์

ข้าพเจ้าขอขอบคุณบรรดาผู้ที่มาช่วยงานในครั้งนี้ทั่วทุกท่าน และขอให้ท่านจงมีอายุยืนนาน มีร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยทั้งปวง พร้อมด้วยมีกำลังกาย กำลังใจที่จะช่วยรักษาตนให้อยู่ในความศุขได้สมความปรารถนาทุกประการ

อดิสัย (ลายพระหัตถ์)

สวนปาริจฉัตก์ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๓

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ