พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๕

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๕

สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงนิพนธ์; พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอดิสัยสุริยาภา ทรงพิมพ์ ในงานฉลองพระชันษาครบ ๕ รอบ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ