โองการดุษฎีสังเวยยกทัพ

โองการดุษฎีสังเวยยกทัพ[๑]

๏ สคฺเค กาเม จ รูเป คิริสิขรตเฏ จนฺตลิกฺเข วิมาเน,
ทีเป รฏฺเฐ จ คาเม ตรุวนคหเน เคหวตฺถุมฺหิ เขตฺเต,
ภุมฺมาภุมฺมา จายนฺตุ เทวา ชลถลวิสเม ยกฺขคนฺธพฺพนาคา,
ติฏฺฐนฺตา สนฺติเก ยํ มุนิวรวจนํ สาธโว เม สุณนฺตุ ฯ
พุทฺธสวนกาโล อยมฺภทนฺตา, ธมฺมสวนกาโล อยมฺภทนฺตา,
สํฆปยิรูปาสวนกาโล อยมฺภทนฺตา ฯ
๏ เย สนฺตา สนฺตจิตตา ติสรณสรณา เอตฺถ โลกนฺตเร วา,
ภุมฺมาภุมฺมา จ เทวา คุณคณคหณพฺยาวฏา สพฺพกาลํ,
เอเต อายนฺตุ เทวา วรกนกมเย เมรุราเช วสนฺโต,
สนฺโต สนฺโต สเหตุํ มุนิวรวจนํ โสตุมคฺคํ สมคฺคํ.
สพฺเพสุ จกฺกวาเฬสุ, ยกฺขา เทวา จ พฺรหฺมุโน.
ยํ อมฺเหหิ กตํ ปุญฺญํ, สพฺพสมฺปตฺติสาธกํ.
สพฺเพ ตํ อนุโมทิตฺวา, สมคฺคา สาสเน รตา.
ปมาทรหิตา โหนฺตุ, อารกฺขาสุ วิเสสโต.
สาสนสฺส จ โลกสฺส, วุฑฺฒี ภวตุ สพฺพทา.
สาสนมฺปิ จ โลกญฺจ, เทวา รกฺขนตุ สพฺพทา.
สทฺธึ โหนฺตุ สุขี สพฺเพ, ปริวาเรหิ อตฺตโน.
อนีฆา สุมนา โหนฺตุ. สห สพเพหิ ญาติภิ ฯ

โภโตเทวสังฆาโย ข้าแต่ฝูงภุมพฤกษเทวา ฉกามาพจรพิมาน ทุกอมรสถาน อันสถิตทั่วทวาทศมณฑล มหามงคลจักรฬาพาฬ ผู้ทรงทิพยจักษุญาณแลทิพกรรณ เชิญรับอภิวันท์ ซึ่งร้องอาราธนา คิริสิขรตเฏ ทั้งเทพสิงสู่อยู่จอมผา ศิลาธารลหารเหว เปลวปล่องทุกหุบห้อง ช่องชั้นชง่อนชงั่นเงื้อมชะโงก เปนกรวยโกรกเวิ้งหว่างทางท่านทีธาร หย่อมทิพย์พิมานสิงสู่อยู่ทุกหว้านหญ้าละดาวัน มิเว้นว่างที่อาศัย แต่พื้นเทพผู้ศักดา อันตลิกเข อิกเทพเทวาในอากาศ มีทิพย์อากาศอันเลื่อนลอย เปนชั้น ๆ เวียนจังหวัดสัตภัณฑคิรี เรียงรายรอบขอบเขาจักรฬาพาฬ ทีเป ทั้งเทพสิงสู่อยู่สถานแก่งเกาะ เกิดฉเพาะอยู่กลางชล รัฏเฐ จ คาเม เทพสิงสู่อยู่ในเมืองคน จบสกลนิคามคมอุดมราชธานี ทั้งพระเสื้อเมืองทรงเมืองเรืองศรี หลักพระนคร อิกทินกรจันทรา ภูมเทวาพุทธโสระ คุรุหาอสุรินทะยิ่งยง สุกรทรงสุริยรังสี พระเกษบดีอุดมเดช ทั้งเทพยเจ้าเสวยเสวตรฉัตร พิพัฒน์มงคลสกลนิเวศน์ ทั่วขอบเขตรขันธเสมา กรุงเทพมหานครอมรรัตนมหาสถาน จงมาช่วยประกอบการราชพิธี ขอให้มีไชยสวัสดีดังคำบวงสรวง อายันตุ ขอเชิญเทพยเจ้าทั้งปวง จงมาพร้อมกันอวยพร สวัสดิพิพัฒน์มงคลประสาทพร ให้ถาวรเจริญเรืองพระเดชา มหามหิศรไชโยไชยะ ปูชาระ คะเหเทวะคะณาเทวตา อสุระครุทธาสุบรรณภุมภัณฑยักขกินร ภูตรักขา ทโยปะติคคันหันตุเทวตา ไชย ๆ ไชโยมโหมะหุตมหามโหลาเต ชะวะฤทธิสัตวะโร วะระโทอะนุตตโร รัสสสุวะระสุทโทวะระฤทธิวิกุนโน ไชยวะระไชโยไชยสฤทธิสวา โหม ฯ จบ ฯ ชยันโต ฯลฯ

๏ สัพเพเทวารักขาปิสาเจวะ อาละวะกาทโยปิจะ มเหสักขา มหัพพลา มหิทธิกามะยาหิส สัตตารานิยาทะนิยานิ สูปานิปานะมังสานิ ปุวานิผลานิ สุราเมระยะปานานิ ปานานิตัมะปุวานิ ปุคคานิ ตัมหากานิ เภสัชชานิ ทันตปทิปานิ ธูปานิปุบผลา (ช) คันธานิ มาลาทิปะทิตานิ มะระมันทาจะหริภุญไชยะสะมาจะลาวะโตวะระ สฤฐาปะ ติคคัณหันตุ ตุริตตุริตาอิเทเวทะสันละโขปะนะมะยานัง อิมานิ สักการานิ อาทาตุมเหมะยานัง ปริปักเขอะมะระเนวา หริภุญไชยชาติเกวา ลาวะชาติเกวา คะมะสุทะระชาติเกวา โทวิตุงวา ภยตัชชิตังวา คัจฉันตุ อิเม โภ คันธัพพา จ เทวา จ เทวนาคา จ เทวยักขา จ ปิสา จา จ เทวมหานครภูมิปาลัสสะ ฯ

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปรเมนทรมหาราชเขดตะ ชะนะสุขะปะโย ชะนะการิตสะสะเตเชนานุภาเวนะ สังคัณหันตุ รักขันตุ สัพเพปริปักขาวินาสันตุนติ ฯ

โภอมนุสสสังฆาโย ดูกรหม่อมบุษารักษ อันสำนักตามเถื่อนถํ้าแม่น้ำลำธาร พฤกษ์ไพรสาลสิงขรเขาลำเนาเลมาะ แก่งเกาะหาดห้วยกรวยตรอกซอกคิรี บึงหนองคลองสระมีทั้งห้วยกระโดง ซึ่งอาศัยอยู่ในจอมปลวกโป่งแลหย่อมหญ้า ชวากวุ้งทุ่งนาทั้งป่าชัฏแลวัดร้าง ซึ่งสิงสู่อยู่ยังห้างแลหนทางคนไปมา ทั้งเมืองร้างทั้งเครือลัดดาป่าระหง ทุกห้วยด้าวแดนดงจบสกล อิกทั้งอยู่ในเมืองคนทุกหนแห่ง ทั้งอาศัยซึ่งเรือนผีที่บุทคลตกแต่งให้สถิต บรรดาหมู่ปิสาจอันเรืองฤทธิ์ศักดา อยู่ในอุตรทิศาทั่วทั้งหมด คือนามบัญญัติปรากฏพระเสื้อเมืองทรงเมืองพระหลักเมือง อิกทั้งอมนุษย์อันบุทคลฦๅเลื่องกระเดื่องชื่อ แต่บรรดาชนนับถือทั่วแดนลาว เขินลื้อพุงขาวพุงดำเงี้ยวพม่า ทั้งหมู่ตองซู่คุยเซ่อขมุข่าละว้ากะเหรี่ยงทั้งปวง ไทยเหนือลื้อหลวงยางแดงสีชอน แต่ได้นามกรปรากฏแล้ว คืออารักษ์เมืองป่าแล้วเจ้าเจนเมือง ทั้งเชียงใหม่ก็ลือเลื่อง อารักษ์ดำแดงอันอาศัยในแขวงเขาวางลสงเชียงดาว ทั้งอารักษ์ร่มขาว สิงขรเขาอะถินสถิต อารักษ์ผาด่านเชี่ยวชาญฤทธิสถิตอยู่ผาด่าน อารักษ์จุงจะอันจะสำราญอยู่ยังเขาจุงจะ อิกทั้งพระอารักษ์พระมังราย แลอารักษ์ศรีรองเมืองอารักษ์ เทวบุตรก็ฦๅเลื่อง ทั้งอารักษ์เมืองแดน อิกยักษ์อยู่ในแว่นแคว้นชื่อภูสะและดาแลองอาจ หนึ่งโฉมยงองค์นาฎนางอารักษ์จามเทวี อันทรงศรีสุนทรประไพวิไลยลํ้า เลิดประเสริฐศักดิ อิกทั้งอารักษ์สุริโยแลเพโกก็ฉกาจฉกรรจ์ ทั้งอารักษ์กุมภัณฑ์อันสถิตทั้งเหนือใต้ ได้รู้จักชื่ออารักษ์เมืองเชียงใหม่แต่เท่านี้ อิกทั้งอารักษ์เมืองน่านก็มีนามปรากฏทั่ว พญาช้างเผือกพญากัวพญาแก้วท้าวขาก่าน พระเจ้าน่านราชคฤห หลักน่านเสือสีมีฤทธิมากทั้งเลนกวง ข้อมือเหล็กเหลือคนอง เจ้าภูริงอันองอาจ แสนหลวงธรรมสาตรแสนราชธรรมกูล อารักษ์เปนเค้ามูลอยู่เมืองน่าน สิงสถานทั้ง ๑๒ แห่งแรงฤทธิ อิกอารักษ์ทรงศักดิสิทธิอยู่หลวงพะบาง นางกางรีศรีสำอาง ทั้งเจ้ารางแลนางวรรลีเจ้าเชียงล่อ หอดดเหล็กหมันแลดอกเดื่อ เจ้าพญาฝางมนี ฤทธิเหลือที่จะพรรณนา เจ้าฟ้าแดดเจ้าปานแสนทรงศักดาอันรุ่งเรือง เจ้าโพธิสลาศเจ้าตากน้ำแลห้อเจืองทั้งปากอู เจ้าผู้แปแลเจ้าฟ้าเลื่อนเขานับถือลือทั้งเจ้าชีหมวก อารักษ์หลวงพะบางจักผนวกเปน ๑๘ องค์ อันฝูงนิกรดำรงในแว่นแคว้นแดนลาว เวียดวังพุงขาวลาวเวียงใหญ่ในเท่านี้ ฯ อิกอารักษ์มีชื่อโป่งตำแลเชียงเจือง ทั้งอารักษ์ผาหม้อต่อเรือก็ลือเลื่องในแดนลาว อิกท้าวเปนเจ้าดังแลพญาน้ำผึ้ง พญาคำทั้งแท่นตนหนึ่ง ทั้งท้าวกุมภัณฑ์ชื่อต่าง ๆ อิกพญาแสนช้างท้าวแทหลวงแลสองพี่น้อง ทั้งเทพเจ้าแลอมนุษย์อันรักษาจอมญองที่มีศักดา พญาอ้ายพญาแสนชายพญาขวาทั่วทั้งมวน ล้วนอารักษ์อันแรงร้าย ทั้งปู่เจ้าสมิงพรายอันชำนาญวิชชาการแลความรู้ ทั้งพญาน้ำอวดรู้พญาตวนแลโลดเต้นท้าวคำตือแลลือแท้ อิกพญาเขาแยพญาแก้ว พญาภูมินทรนวน หนึ่งพญาหลวงคอยดอมอยู่เมืองพะเยาก็เชี่ยวชาญ อารักษ์อุ่นเมืองพรานทั้งอารักษ์สังฆราชา อิกอารักษ์เจ้าฟ้าหนวดดำอยู่เมืองเลนก็เลิดลํ้า ทั้งอารักษ์หน้าหักตำขำเมืองเชียงราย อารักษ์หม่อมเมืองมีอานุภาพอันเชี่ยวชาญ ทั้งพญาหานพญาอาญาพระเจ้าอยู่แขวงเมืองยองชื่อแปลก ๆ หนึ่งอารักษ์ชื่อนกแศก อยู่บ้านอยู่แขวงเมืองหลวย ทั้งอารักษ์อยู่เขาปากห้วยชื่อพญาแทน หนึ่งว่าพวกยักษ์อยู่ด้าวแดนเขตแขวงเมืองลื้อ เจ้าฟ้าหมวกดำก็เลื่องลืออยู่เชียงล้วน ทั้งพญาคานอยู่เขากิ่วแบกิ่วหมู อิกอารักษ์องค์ดำอันสิงสู่อยู่เมืองเชียงตุง ทั้งเปรตอสุรกายที่หมายมุ่งบำรุงเมือง ยังยักษ์ที่ลือเลื่องทั้งสี่ตน อิกเจ้าฟ้าหนองตุงอยู่เปนศักดิ์ศรี ทั้งนางเทพเทพีผมหอม นางเขียวค่อมก็ทรงลักษณ์วิไลย ทั้งปิสาจชื่อผีไม้ห้อก็เรืองฤทธี อันอารักษ์เชียงตุงครศรีสองผัวเมียทั้งคู่ ล้วนแต่อยู่รักษาเมืองเชียงตุงสิ้นทั้งมวน ยังอารักษ์นับชื่อไปบมิถ้วน ด้วยมิได้ถ้วนประจักษ์นามปรากฏ ตุริตะตุริตาอิเทเวทะ แต่บรรดาหมู่อมนุษย์ทั้งหมด จงมาในที่นี้โดยเร็วไว ปติคคัณหันตุ จงรับเครื่องเส้นสรวงใส่ภาชนะสังเวยพลีกรรม มีทั้งโภชนะของยำแลปิ้งจี่เจียวทอดพล่า อิกทั้งแกงแลมังษา ขนมผลไม้ทั้งดิบสุก สุราเมระยะกินให้สนุกในคราวนี้ น้ำแลหมากพลูบุหรี่ มีเส้นพร้อมเสร็จสรรพ ทั้งยาวะชีวิตสำหรับระงับไภยในกาย ธูปเทียนดอกไม้ปรายประเครื่องหอม ทั้งบุบผาร้อยห้อยมีพรรณล้วนลํ้าเลิด เราจัดแจงแต่งเส้นประเสริฐกว่าลาวแลพม่า ทั้งละว้าแลข่าร่มขาวแลฮ่อลาวหลวง อิกทั้งลาวกล่อมทั้งฮ่อแลลาวหลวง สะเจโขปะนะ ถ้าแม้นอมนุษย์ทั้งหลายซึ่งมาพร้อมในที่นี้รับเครื่องบัดพลีเส้นสรวงแล้วจงไปคุกคามแลล้างเสียซึ่งไภยแห่งเรา คือพม่าหมู่ตองซู่แลลาวหลวงหมู่กุยเซ่อ ขมุละว้ากะเหรี่ยงลาว ทั้งชาติร่มขาวแลลาวฮ่อกล่อม ซึ่งไม่สวามิภักดิ พุงขาว พุงลาย พุงดำ พวกฮ่อ และตองซู่พวกใดที่เปนปฏิปักษ์ หมู่คนธรรพในบูรพทิศอันลือเลื่องเรืองฤทธิศักดา อิกฝูงนิกรเทวาสถิตทักษิณก็ทรงเดช ทั้งเทพยดาซึ่งมีเพศรูปเปนนาค สถิตยังปัจฉิมทิศโดยมากตามคำโบราณ ทั้งทวยเทพทิศสถานในอุดรประเทศอันมีเพศรูปเปนยักษ์จงช่วยบำรุงรักษ์พลโยธา ทั้งช้างแลม้าพาหนะนารถ แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ามหาธรรมิกราชาธิราช อันมีพระไทยทะนุบำรุงข้าทูลละอองธุลีพระบาทแลราษฎรให้เปนสุขในแว่นแคว้นแดนกรุงเทพฯ หมู่อมนุษย์จงอวยพรให้ไพร่พลนิกรมีความสวัสดี ด้วยเดชผลความสัตย์กตัญญูแห่งข้าทูลลอองธุลีพระบาททั้งหลายเหล่านี้ ซึ่งมีใจจงรักภักดีถือน้ำพระพิพัฒน์ อันอาสาพระมหากษัตริยขัติยมาในครั้งนี้ อนึ่งข้าพเจ้าจะขออัญชุลีตามอธิษฐานแต่งบูชา แก่พฤกษเทวาอารักษเทวา อากาศเทวา อิกเทพเจ้าซึ่งมีมเหศรศักดาประเทศทั้งปวง ซึ่งสิงสู่อยู่ในเขาหลวงธารท่าน้ำ สถิตยังถํ้าคูหาเหว ทั้งปล่องเปลวเนินไสล ดงแดนไพรหมู่พรรณพฤกษาทุกทวยเทพเทวาพิมานเมศ อันมีทิพเนตรทิพโสต ขอเทพเจ้าได้โปรดปรานี แก่ท่านผู้เปนจอมโยธีนราราช อาสาเบื้องบาทสนองพระเดช ปิ่นปกเกศพิภพผู้ทรงธรรม์ ยกพวกพลขันธ์มาครั้งนี้ จักไปปราบไภรีเสี้ยนแผ่นดินให้สิ้นสูญ เทพเจ้าได้อนุกูลรับเครื่องพลีกรรม ทุกสิ่งสรรพสังเวยครบตามมี ด้วยน้ำใจภักดีต่อเทวราชทั้งหลาย ช่วยป้องกันสรรพอันตรายอย่าให้มี แก่ผู้จอมพลโยธีทวยหาญ อิกทั้งหมู่คชสารอัศวราราช ขอจงปราศจากทุกข์ไภยแลโรคา ให้แคล้วคลาดสาตราแห่งข้าศึก สรรพจะนึกสิ่งใด ๆ ให้สมมาดดังปรารถนา สรรพเครื่องสาตราอันเรืองฤทธิ ปราบปัจจามิตรให้วินาศฉิบหาย ขอเดชเทพเจ้าทั้งหลายตามอวยพร แก่หน่อนรินทรจอมจัตุรงค์ให้เจริญสิริสวัสดิดังประสงค์ ทั้งนายแลไพร่ด้วยบุญญาธิการ เทพไทยให้ประสาทประสิทธิ พวกพลาพลไม่รู้ผิดจิตรประมาท กล่าวผรุสวาทสามหาว ล่วงแดนด้าวตัดรุกขาลดาวัน ถ่ายอุจจาระปัสสาวะอันบมิควร เทพเจ้าทั้งมวนจงได้โปรด ขอรับประทานโทษแก่พวกพลนิกร ให้เจริญสวัสดิสถาพรกำจัดไภย มหาสิทธิ ๆ เตโชไชยสวัสดิพิพัฒน์ศุภผล อุดมสมพระราชประสงค์จงสำเร็จเสร็จสิ้น อันตรายวิบัติจงประสิทธิ ฯ เตโชไชยชนะข้าศึก ทีฆายุศมะภวันตุเตไซยมังคลัง โส อัทธลัทโธ, สาอัทธลัทธา, เตอัทธลัทธา ฯลฯ ๓ ที ฯ

๏ ข้าขอยอกรกันพุม เชิญเทพชุมนุม
สำนักที่เนาในสถาน  
๏ หนึ่งอมรเมศพรหมาร ไทท้าวโลกบาล
พิเนตรพิไนเชิญเนา  
๏ จันทราทิพตยภุมเนา พุธพฤหัศศุกร์เสาร์
ทั้งอสุรินทราหู  
๏ พระเกศพระกาฬมฤตยู เทวะสิงกำกู
พิไชยฉัตรบรรเทือง  
๏ พระเพลิงพรายแสงแรงเรือง เสื้อเมืองทรงเมือง
พระพายพิรุณเทวา  
๏ ธรนีหนึ่งพระคงคา สุริยพรหมรักษา
อสุรยักษกุมาร  
๏ พระไพรเจ้าป่าท่าธาร ปู่สมิงสิงสถาน
สถิตทุกเขาเนาใน  
๏ โป่งหลวงห้วงห้วยน้ำไหล หย่อมหญ้ายอดไม้
พฤกษลัดดาเครือวัลย์  
๏นา ๆ นางไม้มีพรรณ กรุงพาลีอัน
สถิตทุกแห่งแพร่งพราย  
๏ อัญเชิญเทพเจ้าทั้งหลาย รับธูปเทียนถวาย
สว่างไสวไนยนา  
๏ เสาวรศของหอมบูชา มาไลยมาลา
ละเวงด้วยรศรำเภย  
๏ กระยาบวดบวงสรวงสังเวย อย่ารังเกียจเลย
เชิญรับคำนับวันทนา  
๏ เทพเจ้าจงช่วยรักษา กองทัพโยธา
ที่ยกมารอญแรมไพร  
๏ ช้างม้าหมวดหมู่พลไกล ขอจงดลใจ
ให้แกล้วให้กล้าอย่ากลัว  
๏ อาสาพระเจ้าอยู่หัว ต่างตนเตรียมตัว
มาต้านมาต่อสัตรู  
๏ เทพเจ้าจงช่วยคํ้าชู เมตตาเอ็นดู
โยธาที่มากลางณรงค์  
๏ ขอจงเทพเจ้าทุกองค์ สิงทั่วทิวธง
สัปทนที่กั้นกำบัง  
๏ ปืนผาอาวุธเวียงวัง ประกอบกำลัง
ดังศรนารายณ์ราญมาร  
๏ รี้พลผูกคาดเครื่องอาน อยู่คงทนทาน
ให้แคล้วให้คลาดสาตรา  
๏ เทพเจ้าจงช่วยรักษา ทางบกนาวา
จงว่องจงไวในสมร  
๏ ขอกำลังดังเสือไกรศร สิงหราชผาดรอญ
อรินทราบปราบปราม  
๏ ลุยแล่นแกว่นแกล้วกลางสนาม เข้าสู้สงคราม
อย่าขัดอย่าขวางเคืองระคาย  
๏ จงช่วยอวยไชยให้สบาย ทั้งไพร่ทั้งนาย
ขอให้มีไชยในณรงค์  
๏ เดชะข้าตั้งใจจง ภักดีจำนง
อภิวันท์ทุกเทพเทวา  
๏ เชิญช่วยอภิบาลรักษา กองทัพโยธา
ให้เริงให้ร่าทุกกระทรวง  
๏ จงกันสรรพไภยทั้งปวง เทพทุกทะบวง
กำจัดวิบัตินา ๆ  
๏ เจ็บไข้ปวดหัวมัวตา พญาธิโรคา
ทุกสิ่งทุกสรรพบันเทา  
๏ เมื่อยล้าขัดขวางบางเบา บันดาลตนเรา
ให้แรงให้รื่นชื่นบาน  
๏ ประเทศเภทผิดถิ่นถาน น้ำท่วมกระยาหาร
อย่าให้ซึ่งโทษรันทำ  
๏ เบิกด่านเบิกดงจงยำ เบิกพระไพรน้ำ
พยุหยกยาตรา  
๏ เบิกทัพเดินโดยมรรคา เบิกทั่วเทวา
อย่าได้ต้องพานพวกพล  
๏ สรวมสวัสดิพิพัฒน์มงคล ลาเภศุภผล
สิทธิฤทธิเตโชไชย ฯ  

บูชาที่ ๓

๏ กฤษฎาชุลีบังคม ประณามประนม
นบเทพไทธาดา  
๏ พระสยมภูวเยศมหา มหิทธิเรืองเดชา
นุภาพลํ้าธรนินทร์  
๏ จักรกฤษฤทธิรงเรืองศิลป์ ทรงสุบรรณโบกบิน
ระเห็จเวหาศเหินผยอง  
๏ อิกองค์อินทราผู้ครอง ทิพเวชยันต์ทอง
วิมานในดาวดึงสา  
๏ ทั้งท้าวเวสุวรรณราชา เปนใหญ่ในคณา
พวกปิสาจอันกาจฉกรรจ์  
๏ อิกไททศรฐทรงธรรม์ เปนใหญ่แก่สรรพ
คนธรรพ์คนธรรพบริพาร  
๏ อิกทั้งวิรุฬหกไชยชาญ เปนใหญ่ในพิมาน
อมรเทพเรืองฤทธี  
๏ อิกท้าววิรุฬปักษ์อันมี มเหศรศักดิศรี
เปนใหญ่แก่หมู่นาคา  
๏ อิกองค์กุเวรุราชา เปนจอมยักษา
ทั่วทุกประเทศทั้งผอง  
๏ เทวานุเทเวศผู้ครอง พิมานพฤกษ์ไพรพนอง
ด้าวโดยวะนาป่าระหง  
๏ ขอไทเพทถ้วนทุกองค์ การุญโดยจง
รับคำนับที่ไทบูชา  
๏ เสาวคนธ์ธูปเทียนบุบผา ประทีปมาลา
กระยาสังเวยรังถวาย  
๏ ช่วยบำบัดอุปัทวะอันตราย ขุนพลไพร่นาย
ซึ่งมาประทับสำนักนอนหน  
๏ จงกำจัดสัตวในอารญ อย่าใกล้กลายคน
อันเหนื่อยเลื่อยล้ามา  
๏ ภูตโขมดรางความมารยา จงมีเมตตา
อย่ามาเบียดเบียฬไพร่พล  
๏ ขอให้เปนสุขศุภผล อย่ามีวิกล
วิกาลแลอาพาธา  
๏ เทพช่วยอภิบาลรักษา จตุรงค์โยธา
นะรานิกรเนืองนอง  
๏ กำเพลิงสาตราเขนทอง โล่ดั้งทั้งผอง
ธนูกำวาบอาบยา  
๏ ปู่เจ้าอารักษ์รักษา ผดุงจิตรโยธา
ให้ร่าให้เริงในรณ  
๏ เชิญช่วยอวยพรจอมพล เสนาอนนต์
นิการทหารอาสา  
๏ แล้วให้ภูตโขมดมารยา ปิสาจยักษา
ยกเปนทัพหน้าจรดล  
๏ ขอพึ่งฤทธิท่านทุกตน ไปช่วยผจญ
ผจัญปัจจามิตรเรา  
๏ พม่าฮ่อตองซู่ลื้อเขินเขา ลาวหลวงอย่าเบา
ให้เกิดวิบัติอันตราย  
๏ เพราะฤทธิพวกท่านทั้งหลาย กระทำอุบาย
ให้หมู่ข้าศึกนึกกลัว  
๏ ยินข่าวหนาวสยองพองหัว ไม่อาจเอาตัว
มาต่อมาต้านราญรอญ  
๏ ถวายบรรณาการถวายพร ก้มเกล้าสลอน
ขอพึ่งพระเดขบารมี  
๏ เดชะดุษฎีพิธี เดโชไชยศรี
จงมีแก่จอมทัพไทย  
๏ ฦๅชาฟ้ากระเดื่องดินไหว อำนาจพระไพร
ประสาทพรประสิทธี  
๏ พิณพาทย์ระนาดฆ้องดนตรี กลองแขกมโหรี
ทั้งปี่ชวาปี่ไฉน  
๏ โหมทั้งเกราะกลองฆ้องไชย บำเรอเทพไท
ให้เริงให้รื่นชื่นบาน  
๏ ขอไทเทพทั่วทุกสถาน ยินดีในการ
สักการเฉลิมเพิ่มพูน  
๏ ขอจงเมตตาอย่าสูญ เชิญช่วยอนุกูล
ไพร่พลพหลโยธา  
๏ ให้หมู่ข้าศึกอัปรา ไชยทัพราชา
ซึ่งยกไปปราบอริน  

สิ้นราชการ สิทธิฤทธิเทวดา สิทธิฤทธอารักขา สิทธิฤทธิ

อมนุสสา ไชยโสตถีภวันตุเต ฯ จบที่ ๓ ฯ

๏ นโมทวาทสคุณัง ปัจจามิตตังวินัสสติ รูปักขันโธมโนเอกวีสติ ปิตาคุณัง ปัจจามิตตังวินาสันติ ฯ เวทนาขันโธพุทธปัญญัตติสะพุทธ คุณังปัจจามิตตัง วินาสันติ สัญญขันโธวาทะติสะ ธัมมคุณังปัจจามิตตัง วินาสันติ สังขารักขันโธยะจตุทัสสะ สังฆคุณังปัจจามิตตังวินาสันติ วิญญาณักขันโธ นโมพุทธายะ มะอะอุทุกขังอนิจจังอนัตตา ยะธา พุโมนะ อุอะมะทุกขัง อนิจจังอนัตตาทุกขังนโมพุทธายะ โมนะอะมะ อุอะนัตตาอนิจจัง นโมพุทธายะอนัตตา อะกันตังสะระณังคัษ ชะระณัง มะอะอุทุกขัง อนิจจังอนัตตาอุอะมะทุกขังอนิจจังอนัตตา จิตตังเจตสิกังรูปัง นิพพานังอิติสัพพทาจาติ ทุกขังชะราอนิจจัง มรณัง อนัตตา กัมมโตปัจจามิตตังปติวันทนัง ชีวิตตังจุติวะโน มะอะอุ อุอะมะ อโนมะอะอุ สิวังสปจุตตัง อุอะมะ มะอะอุ สิวังสปจุตตัง อุอะมะ มะอะอุทุกขังอนิจจังอนัตตา นโมพุทธายะ พุทธรัตนัง มะอะอุทุกขังอนิจจังอนัตตา นโมธัมมายะ ธัมมรัตนัง อุอะมะทุกขัง อนิจจัง อนัตตา นโมสังฆายะ สังฆรัตนัง ภันเตโลกนาโถ นโมกัมมังสัพพปัจจามิตตัง ปราไชยังวินาสันติ อะติคะเม สัพพปัจจามิตตัง ปราไชยัง วินาสันตุ อติคะเม สัพพปัจจามิตตัง ปราไชยังวินาสันตุ อะติคะเม สัพพปัจจามิตตัง ปราไชยังวินาสันตุ ปัจจุบันนเม สัพพปัจจามิตตัง ปราไชยังวินาสันตุ นโมกัมมัง สัพพปัจามิตตัง ปราไชยังวินาสันตุ อะนาโถนโมกัมมัง กายกัมมัง สัพพปัจามิตตังอะปราไชยังวินาสันตุ วะจีกัมมัง มโนกัมมัง กายกัมมัง สัพพปัจจามิตตัง อะปราไชยัง วินาสันตุ วะจีกัมมังมโนกัมมัง สัพพปัจจามิตตังสัพพปัจจามิตตัง อะปราไชยังวินาสันตุ มยามออุมะนุสสปัจจามิตตา

ดูกรหมู่มนุษย์ทั้งหลาย ที่มิได้เปนฝักฝ่าย ทะนุบำรุงกองทัพแต่เอาใจไปเข้าด้วยข้าศึกคือเขินลื้อพม่า มาเบียดเบียนไพร่พลช้างม้าให้เกิดพยาธิโรคาด้วยอิจฉา จิตร ขอเดชะพระพุทธฤทธิ แลเทพอารักษ์ซึ่งได้รับเครื่องพลีกรรมข้างฝ่ายเรา จงช่วยกันประหัตประหารฝูงมนุษย์ข้างฝ่ายเขาให้ฉิบหายวายวอด ตลอดกระทั่งถึงเขินลื้อฮ่อลาวหลวงอย่าให้มีฤทธิดึงดื้อคิดต่อสู้ ทั้งสรรพวิชชาการแลความรู้ขอให้เสื่อมสูญสิ้นทุกสิ่งอัน อิกทะแกล้วทหารฝ่ายมันนั้นก็ให้ย่อท้อต่อการณรงค์ ทั้งท้าวพระยาแลเจ้าเมืองก็ให้ย่อยยับยุ่ยเปนผุยผงอย่าให้ดำรงสติปัญญาแลร่างกายอยู่ได้ สารพัดอุบาทว์จังไรบังเกิดแก่พวกข้าศึกและอมนุษย์ซึ่งไม่เข้าด้วยเราครั้งนี้ ฯ

โอมโองการมหาพุทธบันไลจักร ให้หมู่ปัจจามิตรพ่ายแพ้ไปเร็วพลัน สหัสสรังสี สหัสสเตโช ขอเดชะพระสุริยเทวันผู้อันเรืองฤทธิมหิทธิมหาศักดาอันเลิด แล้วส่งสหัสสรังสีผ่องแผ้วส่องโลกทุกแหล่งหล้า ขอให้ต้องกายเสนาเหล่าปัจจามิตรพวกพาล อย่าให้ทนทานอยู่ได้ สตธาผลตุ ให้สีสะแลหัวใจแตกทำลายได้เจ็ดภาค

โอมมหาพุทธจักร ๆ พัดเราดวงจิตรปัจจามิตรดังต้องพิฆาต โอมะ ๆ คือ จักหักสง่าฆ่าสิงหนาทให้แพ้พ่ายอำนาจแห่งฝ่ายเราทุกผู้อยู่มิได้

คือมหาบันไลยจักร อาจหักพระสมุทให้ร้อนเปนเพลิงกาล ไล่ประหารเหล่าข้าศึกทั้งหลายทั้งไพร่แลนายให้แตกกระจายรายร่างก็ฉิบหาย คือมหาจักรพระนารายณ์อันพัดผัน ฤทธิดังไฟประไลยกัลป์ล้างสัตรูอย่าสู้ได้ ให้ประไลยด้วยศาสตรามนต์ดลอย่าคลาดเคลื่อน

จงสเทื้อนพระสุธาเลื่อนไหวหวั่น จงทรงจันทร์กันเมฆาพระสุริยาฟ้าอากาศเขาพระสุเมรุราชหลักจักรฬาพาฬทานบมิได้ จงทรงไว้ซึ่งไฟประไลยกัลป์เผาให้เร่าร้อน จงทรงพระสมุทสาครให้กระฉ่อนกระฉอกละลอกฉาน เดชะ ธาตุทั้งสี่จงบันดาลให้ข้าศึกแตกกระจายแพ้พ่ายพังก็ฉิบหายวายวินาศ ฤทธิเตโช มโห มหิทธิมหานุภาพ โอมมหาปราบบำราบศัตรูทานประสิทธิ อิกะอะอุ โออะอัง มะมะทะทะ นะระอะอุ มะทะระวิทู ฝ่ายพวกตูผู้สามารถอาจประจญ ขอให้เมล็ดฝนในอากาศสายฟ้าฟาดบ้านเมืองทำลาย เปนเปลวเพลิงกระจายด้วยสาตราคม ให้บังเกิดไภยระงมไปทั้งบ้านเมือง ให้หมู่ข้าศึกงวยเงื่องด้วยปัญจวีสติมหาไภย ๒๕ ประการ เทพเจ้าประหัตประหารไม่ม้วยบัดนี้ อย่าแคล้วคลาดทวัตตึงศกรรมกร ๓๒ อย่าง ฉนวุตติโรคต่าง ๆ เก้าสิบหก ให้คงเกิดฝีกาฬฝีในอกรากโลหิต ทั้งโรคทรพิษอหิวาตกะอย่าละมัน อติสารโรคันมหันตไภยจงอุบัติเปนไปกับพวกผู้ไม่มามอดม้วย ยังพวกหนึ่งย่อมใช้คุณไสยสาระพัดจะใช้มาได้สิ้นทั้งมวล จะรำพรรณไปบมิถ้วนล้วนอาญาณทรัพย์ เดชะพระมุนีขอให้กลับไปถูกต้องเจ้าของผู้ที่มันกระทำ ฯ

อะมะมะอะอะ ยธาพุโมนะ อีกกะเออิ อุอิอะ สิมะสิมสิ อะอะนะอัง พุทธังพุทโธ โอเอฟ้าฝ่า ออาฟ้าลั่นจงหวั่นจงหวาด ผีภูตปิสาจรีบเร่งเร็วไว อออาอาอย่าช้าจงไป ทำให้ปราไชย ทั้งเขินทั้งลื้อฮ่อลาวหลวง โสจะจิเจ สะติอิยะ อินทริอุอิ อย่าได้ดึงดื้อ ตามเราบัญชา สูจงรู้ภาษา ไปทำมารยา เปนเล่เปนกล คัจฉอมุมหิยะทายะโส อุทิอุทัง อะสังปะ สังภวังจิตตัง อุทะอุฏอุฏิรูปัง นิมิตตัง ๆ ภูตภูตัง อุติอุตัง นิมิตตังตัง ฯ

โอมนะมะพะทะ กะระมะทะ นะอะมะนิมิมะอะอุ อุอินะอะ อิกะวิติ พุทธิกะโท มะโนมะยิ แต่บรรดาอสุรมารยา เทวดาครุทธานกกา คิชฌาวิลา กินรีกินนรา มัจฉากุมภา อาชาโคมหิงษา คชนารี กระบี่กุมภัณฑ์ เลขยันต์ประจำ กระทำต่าง ๆ เปนรูปเปน ทรงเปนวงพระจันทร์ พระขรรค์แลศร นั่งนอนดำเนิน ด้วยดินดีบุก รุกขชาติลัดดา นานาสมมุติ อย่าหยุดอย่านิ่ง จงกลิ้งจงกลับทั้งหลับทั้งตื่น จงฟื้นคืนมา เร่งเร็วอย่าช้า จงพากันไป เร็ว ๆ ไว ๆ ดังตูบูชา ให้ข้าศึกปรา อย่าต้องผจญ เดชะเวทมนต์ พระมหาประสิทธิ พระจันทร์พระอาทิตย์ เร่งมาสาปสรร เร่งไปเร็วพลัน พระนารายณ์ทรงฤทธิ อิศวรประสิทธิ ทรงฟ้าอากาส มหาภูตลิลาศ อำนาจฤทธา โอมศาสตรามหาอาคม บรมพรหมา อุตตอุตติอุตตะคะหะติ ออิเอโอนะ มะนโม นนิมัตตัง จิตตังจิตติ ชาตังชาติ อุฏเฐหิ ฯ

เร่งไปเร็วรา อำนาจวิชชา ศาสตราประสม เมฆหมอกมืดกลุ้ม ประชุมเทวา เดชะมนตรา อย่าช้าเร็วไว วิชัยเตโช นโมอรหโต สุคตัสส นมพท ดินน้ำลมไฟ เร่งหวาดเร่งไหว เร่งให้เปนไป ดุจดังบัญชา อัปปะ อัปเป อุทฐหะเตจะโองกาโรจะมหาเทวา จตุโลกปาลา ชุติมันโต ยสกิตติ ฤทธิธโร อัคคอัคโค วโรวระ วรังธชัง เดชะพระเวท เราทั้งหลาย จงมีมหิทธิโดยวจีอธิษฐาน ตามอาจารย์ประสิทธิมา มีเดชาปราบสัตรู อันต่อสู้ให้ปรา อังกาโรเทวราชะ มเหสักขา มหิทธิโก วชิราจะมหาเตโช ขะขะขัคคัง สัตตาอุปัง อินทรูปัง ทุรังทิสา อสุรคณา ปลายันติ ฤทธิ ๆ มะอะอุ อะกะวิติอิกะวิติ อรหโต ภูตภูโต คัจฉอมุมหิ นิมอัคโควตวโร ภควา พุทธัง ธัมมัง ปัจจักขาเตอนัตตา สังขารามรณัง สุญญหายนัง อิสิเวกุโกกะวัง ทะพะมะนะ สิโนมาสัง สักกัสสะวะชิราวุธังยมรานัสสะ นยนาวุธัง มารัสสะจักราวุธัง เวสุวัณณัสสะคทาวุธัง จัตตาโรเสฏฐึ ปหายะนัง สัพเพปิสาจา ปลายันติ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง กุลียุกเข ทิพพ มันตานัง อินทเสฏฐัง กุมภัณฑานัง ปิสาเจวะ สัพเพยักขา ปลายันติ ฆเฏสิ ฆเฏสิ กึกรณัง ฆเฏสิ อหังปิตัง ชานามิ ชานามิ ฯ[๑] โองการดุษฎีสังเวยยกทัพในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.

นายฉํ่า ทองคำวรรณ ผู้คัดลอก (อักขรวิธีตามต้นฉบับเอกสารพิมพ์ดีดของกองวรรณคดีและประวัติศาสตร์)

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ