ประวัติสังเขป

คุณหญิงพิรุฬห์พิทยาพรรณ (แจ่ม พุกกะเวส) เกิดวันที่ ๒๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๓๑ ตรงกับวันศุกร์ เดือนสี่ แรมสิบสามค่ำ ปีชวด เป็นบุตรี นายอิ๋ว เต๊กญู นางบุญรอด เลขะวณิช ได้ทำการสมรสกับพระยาพิรุฬห์พิทยาพรรณ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๗ มีบุตรและธิดาที่ยังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้ ๔ คน คุณหญิงพิรุฬห์พิทยาพรรณเมื่อยังมีชีวิตอยู่เป็นผู้มีความกตัญญูกตะเวทีต่อบุพการี และได้ปฏบัติตนสมเป็นแม่เรือนที่ดี มีจิตต์โอบอ้อมอารีแก่บุตรธิดาและบรรดาญาติมิตรทั้งปวง ได้ชื่อว่าเป็นลูกดี เมียดี และเป็นแม่ดีผู้หนึ่ง กอบด้วยเป็นผู้ใฝ่ใจในทางพุทธศาสนา เลื่อมใสศรัทธาบำเพ็ญทานการกุศลและฟังธรรมอยู่เนืองนิจ คุณหญิงวิรุฬห์พิทยาพรรณป่วยเนื่องด้วยโรคไตพิการ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๘๕ ด้วยอาการสงบ คำนวณอายุได้ ๕๕ ปี

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ