จินดามณี เล่ม ๑-๒

จินดามณี เล่ม ๑-๒

จินดามณี

จินดามณี เล่ม ๑-๒

พร้อมด้วย

คำเล่าเรื่องจินดามณี

ต่อท้าย

----------------------------

พิมพ์แจกในงานศพ

คุณหญิงพิรุฬห์พิทยาพรรณ

ณ วัดไตรมิตต์วิทยาราม

๑๕ เมษายน ๒๔๘๕

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์พระจันทร์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ