คำนำ

นายวริน อมาตยกุล ได้มาแจ้งความจำนงว่า ในงานปลงศพคุณหญิงวลี รักยาเทพ ผู้มารดาคราวนี้ มิตร์สหายได้มีจิตต์ศรัทธาใคร่จะช่วยพิมพ์หนังสือสำหรับแจกเป็นที่ระลึกเรื่องหนึ่ง และได้มอบฉันทะให้นายวริน อมาตยกุล เลือกเรื่องที่จะพิมพ์ นายวรินได้พอใจเลือกเอาจดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน อันเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ภาค ๘ นี้เป็นหนังสือสำหรับพิมพ์แจก

กรมศิลปากรอนุญาตให้พิมพ์ตามปรารถนา และขออนุโมทนาในกุศลราศีทักษิณานุปทานนี้ จงอำนวยศุภคุณมนุญญผลแด่ดวงวิญญาณของคุณหญิงวลี รักษาเทพ ตามฐานนิยม เทอญ.

กรมศิลปากร

๑๖ ธันวาคม ๒๔๗๙

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ