สำเนาจารึกที่ฐานอุโบสถวัดป่าโมกข์

ศุภมัศดุ ๒๒๗๑ ศกอัชสังวัดฉรวิสาขยมาศ ศุขปักษอัถมีดิถีจันทวาร พระบาทพระศรีสรรเพชสมเด็จเอกาทศรุทอิศวร บรมนารถบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัว พระเจ้าปราสาททองพระเจ้าช้างเนียมพระเจ้าช้างเผือกทรงทศพิธราชธรรม กอปด้วยพระเดชฤทธิสิทธิศักดิษฤษดิรักษ สังหารวิศาลวิสุทธอุดมบรมจักรพรรดิดิษรธรรมมิกราชาธิราชอันประเสริฐ เสด็จพระราชดำเนิรกรีธานรานิกรวรมุขมนตรีพิริโยธา ขึ้นมายกชลอพระพุทธไสยาศนณอาราม ตำปลป่าโมกข์ซึ่งจะถึงอุทกอันตราย ขึ้นมาจากฝั่งคงคาสิ้นมรรคาสี่เส้นสี่วา จึงให้ถาปนาพระมหาวิหารพระพุทธไสยาศน์ไว้ณโบราณาวาศอันชื่อวัดตลาดในสถานที่นี้แล้ว จึงมีพระราชโองการมานพระบัณฑูรดำรัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม สั่งแก่พระราชสงครามว่าพระวิหารเก่าอันโบราณถาปนาไว้ในอารามวัดตลาดนี้ ฝาผนังแลหลังคาพระวิหารนั้นชำรุดทรุดโทรม แลพระพุทธรูปในพระวิหารนั้นเศร้าหมองนักแลให้เร่งกู้พระวิหารนั้นลง จะให้ถาปนาเปนพระวิหารอุโบสถไว้สำหรับพระสงฆ์กระทำอุโบสถาธิกำมสืบไปในอนาคตกาล แลครั้นกู้พระวิหารเก่านั้นลงสำเร็จแล้ว ครั้นถึงอัชสังวัดฉรเชษฐมาศกาลปักษ ปัญจมีดิถอาทิตยวาร เพลารุ่งแล้วนาฬิกา ๗ บาทกอปด้วยศุภนักขัตสกุณนิมิตรอันประเสริฐ จึงพระบาทสมเด็จบรมนารถบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัวเสด็จแรกถาปนาพระมหาวิหารอุโบสถนี้แล้ว จึงมีพระราชโองการมานพระบัณฑูรดำรัสสั่งแก่เจ้าพระยาศรีธรรมาธิราช แลพระศรีมโหสถ ให้ทำเปนพระตำราจารึกลงในแผ่นศิลาไว้ในพระมหาวิหารอุโบสถ เพื่อจะให้เปนประโยชน์แก่พระภิขุสงฆ์อันเปนพระพุทโธรสให้จำเริญในพระสาสนาสืบไปตราบเท้าห้าพันพระพรรษา ว่าพระสงฆ์อันจักทำอุโบสถาธิกำมในพระมหาวิหารอุโบสถนี้ ถ้าแลพระสงฆ์ผู้เปนอธิการแลพระสงฆ์อันเปนอันดับในอารามนี้ก็ดี แลพระสงฆ์ณอารามอื่นแลจะมากระทำอุโบสถาธิกำมในอารามพระพุทธไสยาสน์นี้ก็ดี ให้ประพฤติตั้งอยู่ในจตุปาริสุทธศีลตามพระวินัยบัญญัติ แลปรนิบัติเปนเอกจิตรเอกฉันทพร้อมกันตามพุทโธวาท จึงให้กระทำอุโบสถาธิกำมในพระมหาวิหารอุโบสถหลวงนี้ ถ้าแลสงฆ์รูปใดแลมิได้ทำตามพระวินัยพระพุทธเจ้าบัณฑูร แลรู้ในใจเองแล้วอย่าได้เข้าในพระวิหารอุโบสถหลวงณอารามนี้ตราบเท้าห้าพันพระพรรษา ถ้าแลพระสงฆ์รูปใดสำเร็จกิจแล้วไซร้ ให้ตรวจน้ำสิโนทกถวายพระราชกุศลจงทุกวันอุโบสถนั้น

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ