ระยะทางที่เสด็จประพาสณเมืองลพบุรี

แต่พระราชวังนารายณ์นิเวศถึงวัดหน้าพระธาตุ ๕ เส้น

แต่พระราชวังนารายณ์นิเวศถึงตึกวิชาเยนทร์ ๕ เส้น ๖ วา

แต่ตึกวิชาเยนทร์ถึงเทวสถาน ๔ เส้น ๑๐ วา

แต่เทวสถานถึงพระปรางค์์สามยอด ๔ เส้น ๑๐ วา

แต่พระปรางค์์สามยอดถึงตะพานเรือก ๑๒ เส้น

แต่ตะพานเรือกถึงประตูพะเนียด ๑๙ เส้น

แต่ประตูพะเนียดถึงพระที่นั่งเย็นทเลชุบศร ๖๓ เส้น ๑๐ วา

แต่ตะพานฉนวนถึงคลองมขามเทศ ๒๒๑ เส้น

แต่คลองมขามเทศถึงคลองควน ๖๒ เส้น

แต่คลองควนถึงบางลี่ ๙ เส้น

แต่บางลี่ถึงบ้านโคกสลุด ๖๖๐ เส้น

แต่บ้านโคกสลุถถึงเขาสมอคอน ๕๗ เส้น

แต่เขาสมอคอนถึงเขาบ้านพราน ๖ เส้น ๑๐ วา

แต่เขาบ้านพรานถึงวัดบันไดสามแสน ๗ เส้น

รวมทั้งสิ้น ๖๓๖ เส้น ๖ วา

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ